คนไทยยุคใหม่ ดี เก่ง กล้า! : 40 ปี แห่งความพยายามการปฏิวัติคน

ผมริเริ่มใช้ความพยายามในทุกทางมากว่า 40 ปี ในการปฏิวัติคน เรียกว่า คน “ดีเก่งกล้า”

ผมมีกำลังใจมากและขอขอบคุณเมื่อไม่นานมานี้ ที่หน่วยงานต่าง ๆโดยเฉพาะภาครัฐ เช่น เมื่อรัฐบาลนำเสนอ ยุทธศาสตร์การสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และมีพิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา โดยมีท่านพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี พิธีมอบรางวัลดังกล่าวนี้มีเป้าหมายให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็น คนดี คนเก่ง และคนกล้า ฯลฯ
.
สิ่งที่หน่วยงานรัฐสามารถนำไปต่อยอดได้ เพื่อผลลัพธ์จะเกิดเต็มที่ขึ้น คือแนวคิด แนวทางลายละเอียด ที่ผมเองนำเสนอความคิดสร้างคน “ดี เก่ง กล้า” มานานกว่าสี่สิบปี ทั้งในงานบรรยายตามสถานที่ต่าง ๆ บทความ และหนังสือ จนถึงการขับเคลื่อนให้เกิดผลในภาคปฏิบัติ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคนให้เป็น คนดี คนเก่ง คนกล้า และโดยเฉพาะเยาวชนอีกด้วย อาทิ
.
– การบรรยายพิเศษต่าง ๆ “คนเก่งสร้างได้: อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220” ณ ที่ประชุมสมัชชาสยามอารยะ
.
– การบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับ การศึกษา ตามสถานที่ต่าง ๆ
… หนังสือ “ลักษณะชีวิตเพื่อความสำเร็จ”

… หนังสือ “ยอดคน”

… หนังสือ ชาวอารยะ: ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หา

… หนังสือ คนเก่งสร้างได้: อารยโมเดลสมรรถนะ KSL31220

… หนังสือ คนดีสร้างได้: โมเดลบริบูรณ์ธรรม

… หนังสือ คนกล้าสร้างได้: โมเดลบ้านสามหลัง

… หนังสือ ผู้นำสร้างได้: สไตล์ ดร. แดน
.
– บทความ สร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” เพื่อการสร้างชาติ นำเสนอใน กรุงเทพธุรกิจ (ออนไลน์)
.
– หลักสูตร เยาวชนสร้างชาติ ดี เก่ง กล้า โดย สถาบันการสร้างชาติ เป้าหมายต้องการพัฒนาเยาวชนให้เป็น คนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
.
– ชมรม เยาวชนสร้างชาติ สร้างคน ดี เก่ง กล้า โดย เยาวชนสร้างชาติ ปัจจุบันมีมากกว่า 4,500 โรงเรียนทั่วประเทศ
.
– สโลแกน คนดี คนเก่ง คนกล้า คนดี = “ผู้อื่นก่อน” Others First! คนเก่ง = “ทำได้แน่” Can Do, Yes! คนกล้า = “ยืนหยัด” Firm Stance!
.
– แผนพัฒนาเยาวชน “คนดี คนเก่ง คน กล้า” ของ สภาอารยะสร้างชาติ ฯลฯ

คนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของการสร้างชาติและการพัฒนาประเทศ หากกำลังคนทุกระดับมีคุณภาพย่อมส่งผลให้ประเทศมีคุณภาพด้วยเช่นกัน
.
การสร้างคน ดี เก่ง กล้า ควรเป็นเป้าหมายการสร้างคนแห่งอนาคต ทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชากิจ ควรร่วมมือกันทำให้การสร้างคน ดี เก่ง กล้า ที่ว่านี้เกิดขึ้นทั่วไปในสังคม ร่วมกันยกคุณภาพกำลังคนทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่ความเป็นอารยะที่มีความเจริญงอกงามอย่างบูรณาการ สมดุล และยั่งยืน ทุกด้าน ในทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ทุกจังหวัด (Area based)
ในทุกประเด็น (Issue based) และในทุกประเภทคน (People based)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *