Work – Life Integration: การบูรณาการงานและชีวิตให้มีความสุข

การทำงานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ทุกคน เมื่อเราเติบโตพ้นวัยเด็ก เราจะเข้าสู่ “วัยทำงาน” ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ยาวนานที่สุด อาจจะมากกว่าครึ่งชีวิต ในการทำงานถ้าทำงานเพื่อเงิน โดยที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่ได้ชอบงานที่ทำ ย่อมไม่มีความสุขในการทำงาน Read More

ความหมายของงาน ที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า

การทำงานมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใด ๆ เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาในชีวิตอย่างน้อย 2 ใน 3 ของชีวิต และยังมีความสำคัญในด้านการดำรงชีวิตปัจจัย 4 (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) Read More

การสร้างทายาท (successor) เพื่อสร้างองค์กรยั่งยืน

การสร้างทายาทเป็นปัจจัยความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร ซึ่งหลายองค์กรประสบความสำเร็จ แต่ประสบปัญหาไม่สามารถยืนระยะอยู่ได้ยาวนาน เนื่องจากปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ การขาดทายาทรับช่วงต่อ โดยมีคำกล่าวของชาวจีนที่เล่าต่อ ๆ กันมาว่า “ไม่เกิน 3 ชั่วคน จะเกิดการเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า Read More

แนวโน้มของอิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ไม่ได้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เมื่อเทียบกับประเทศอย่างอังกฤษ หรือ จีน แต่อเมริกามีอิทธิพลต่อโลกอย่างมากและขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจ ในช่วงเวลา 246 ปีนับตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศ
.

Read More

บทบาทของไทยและอาเซียนต่อการรวมเกาหลีให้เป็นหนึ่งเดียว

ผลจากสงครามเย็น ทำให้สหรัฐฯ เข้ามาควบคุมตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี โดยทางตอนเหนืออยู่ภายใต้การควบคุมของโซเวียต ซึ่งท้ายสุดแล้ว นำไปสู่การแยกประเทศเป็นเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้ เมื่อ พ.ศ. 2491
Read More

แรงงานไทยสู่สมรรถนะแรงงานโลกยุคดิจิทัล

ประเทศไทยมีปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีสมรรถนะเหมาะสมในโลกยุคดิจิทัล จากการสำรวจผู้ประกอบการ พบว่า ไทยขาดแคลนแรงงานที่มีตามที่ต้องการมากที่สุดในอาเซียน นอกจากนี้ยังพบว่า ไทยมีสัดส่วนการใช้แรงงานไร้ฝีมือในอุตสาหกรรมสูงสุดในอาเซียน รองลงมาเป็นมาเลเซีย กัมพูชา และเวียดนาม
. Read More

นวัตกรรมยุทธศาสตร์ภาคประชาชนเพื่อการสร้างชาติ

ภาคประชากิจเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญมากต่อสังคมสมัยใหม่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ไม่ว่าจะในบทบาทการเป็นผู้ตรวจสอบ/เฝ้าระวัง (Watchdog) การเป็นผู้ให้การรณรงค์ สนับสนุน/ช่วยเหลือ (Advocate) เป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) คือ เป็น Think Tank ซึ่งขาดไม่ได้ในสังคมที่พัฒนาแล้ว และเป็นผู้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม (Citizenship champion) เป็นต้น

Read More

มื้ออาหาร 9 มื้อ: พิธีกรรมความสัมพันธ์ (9 Meals: Relationship Ritual)

“หากคุณต้องการสร้างมิตรภาพอย่างแท้จริง ไปที่บ้านของใครบางคนและรับประทานอาหารร่วมกันกับเขา…คนที่แบ่งปันอาหารของพวกเขาให้แก่คุณ เขาเหล่านั้นให้หัวใจแก่คุณ” ซีซาร์ ชาเวช (“If you really want to make a friend, go to someone’s house and eat with him…The people who give you their food give you their heart” Cesar Chavez”
. Read More

เศรษฐกิจไทยวิถีใหม่ กับโอกาสพลิกฟื้นธุรกิจระยะยาวเมืองโคราช

นครราชสีมาขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีประชากรสูงถึง 2.6 ล้านคน เป็นแหล่งศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เห็นได้จากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) สูงถึง 2.9 แสนล้านบาท เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 97,963 บาทต่อปี เป็นอันดับที่ 35 ของประเทศ
Read More

กัญชงสร้างชาติ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยมีพืชพันธุ์ที่หลากหลายรวมไปถึงกัญชง และกัญชา พืชทั้งสองเริ่มต้นกระจายอยู่บริเวณตอนกลางของทวีปเอเชีย และได้แพร่กระจายในทวีปยุโรปและทั่วโลก
.
กัญชงเป็นพืชหมุนเวียนที่ดี ใช้น้ำน้อย ทนทาน ให้ผลผลิตจำนวนมากและรวดเร็ว เมื่อเทียบกับพืชที่ให้ผลผลิตคล้ายกัน เช่น ฝ้าย สน ปอ เป็นต้น กัญชงสามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และให้ราคาต่อน้ำหนักผลผลิตที่สูงกว่าพืชหลายชนิด จากสถิติในปี พ.ศ. 2560 พบว่ากัญชงให้ราคาผลผลิตมากกว่ายางแผ่น (57 บาท/กิโลกรัม) สูงถึง 5 เท่า นอกจากนี้ทุกส่วนของกัญชงยังแปรรูปได้หลายผลิตภัณฑ์ อาทิ กระดาษ แผ่นไฟเบอร์ เชื้อเพลิง น้ำมันปรุงอาหาร ยา ปุ๋ย เป็นต้น
 

Read More