การสร้างชาติตามแนวทางในหลวง รัชกาลที่ 9

สกู๊ปพิเศษ "การสร้างชาติตามแนวทางในหลวง รัชกาลที่ 9
โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ ประธานสถาบันการสร้างชาติ 
ออกอากาศ ช่อง True 4U
Published on Dec 26, 2016

Read More

prison

วิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้นำเสนอผลวิจัยน่าสนใจเกี่ยวกับการจำคุกเยาวชน

         ตลอดประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดมีการผลิตองค์ความรู้ใหม่และนำเสนอผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชาตีพิมพ์ออกมาให้เห็นเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ผลงานวิจัยดังกล่าวเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศความกระตือรือร้นค้นคว้าแสวงหาความรู้และความจริงภายในมหาวิทยาลัย ที่สำคัญคือ มีส่วนสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นทั้งทางด้านนโยบาย วิชาการ และการปฏิบัติ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก

(more…)

Read More

innovation-ideas

การสร้างวัฒนธรรมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างนวัตกรรม

จากบทความตอนที่แล้ว ผมได้นำเสนอข้อเสนอแนะในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0 ภายใต้ประเด็นหลักที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการโดยทุนวัฒนธรรมไปแล้ว ในบทความตอนนี้จะเป็นการให้ข้อเสนอแนะในมิติการสร้างนวัตกรรมที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างนวัตกรรม

(more…)

Read More

thailand-4-0

การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0

จากบทความตอนที่แล้ว ผมได้แสดงมุมมองต่อแนวคิดประเทศไทย 4.0 และกล่าวถึงความเกี่ยวข้องระหว่างทุนวัฒนธรรมกับการเป็นประเทศไทย 4.0 ซึ่งผมมองว่าทุนวัฒนธรรมเป็นเหมือนกิจกรรมต้นน้ำ (Upstream)ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

(more…)

Read More

messageimage_1480063224409

“ทรัมป์ชนะ” เป็นเพียงก้าวแรก

จากชัยชนะของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งตั้งคำว่า 
“คนอเมริกันได้หันหลังให้กับคุณค่าหรือสิ่งที่เป็นความถูกต้องทางการเมือง (Political correctness)  
เช่น สิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันยึดถือปฏิบัติ และสั่งสอนให้ชาติต่าง ๆ ประพฤติตามไปแล้วหรือ ? 

(more…)

Read More

eb9caba99h5kd77jcb556

ประเทศไทย 4.0 กับทุนทางวัฒนธรรม

รัฐบาลพยายามผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 กล่าวคือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี เป็นการเน้นภาคบริการ แทนภาคอุตสาหกรรม เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ที่สร้างความมั่งคั่งผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์

(more…)

Read More

lyondellbasell_rd_contentbanner

พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มทักษะกำลังคนของประเทศ

         ปัจจุบันทั้งโลกกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคสังคมความรู้ (Knowledge Society) ที่มีความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูงเป็นปัจจัยขับเคลื่อน1  มีการคิดค้นสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีเข้ามาหนุนเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลนำสู่การยกระดับรายได้และความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศ 

(more…)

Read More

magaproject

ประเมินโครงการอย่างครบถ้วนด้วย TIRR

         ปัจจุบัน มีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นอย่างมากมาย สำหรับประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แต่สำหรับประเทศพัฒนาแล้วจะเป็นโครงการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

         ในอนาคตจะมีโครงการที่เกิดจากภาคส่วนที่ไม่ใช่รัฐเพิ่มมากขึ้น หรืออาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรือความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงความร่วมมือทั้งจากภายในประเทศและระหว่างประเทศ

(more…)

Read More