partner-1277168_1280

ดร. แดน เสนอ “สถาบันศาสตร์การเป็นพ่อแม่” ฮาร์วาร์ดชี้การมีส่วนร่วมของครอบครัวเพิ่มผลสำเร็จการศึกษาและเรียนรู้ของผู้เรียน

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและการสร้างผลกระทบองค์ความรู้สู่สังคม มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการความรู้ และการเชื่อมต่อองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง ในที่นี้รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนของครอบครัวต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน โดยฮาร์วาร์ดมีส่วนร่วมขับเคลื่อนผลักดันประเด็นดังกล่าวนี้อย่างจริงจังตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

(more…)

Read More

see-you-again-1013687_1280

นวัตกรรมยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจครอบครัวเพื่อการสร้างชาติ

ธุรกิจขนาดใหญ่จำนวนมากในโลกเป็นธุรกิจครอบครัว ธุรกิจในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ ร้อยละ 90 เป็นธุรกิจครอบครัว ธุรกิจในเอเชียร้อยละ 80 เติบโตจากธุรกิจครอบครัว และกว่าร้อยละ 40 ของธุรกิจขนาดใหญ่ Top 500 ในสหรัฐอเมริกา คือ ธุรกิจครอบครัว ตัวอย่างของธุรกิจครอบครัว เช่น วอล์มาร์ท ซัมซุง อีเกีย โตโยต้า ล็อตเต้ เลโก้ เป็นต้น

ธุรกิจครอบครัวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของแทบทุกประเทศ โดยมีจำนวนร้อยละ 70 – 95 ขององค์กรธุรกิจในประเทศต่างๆ ในโลก มีการจ้างงานร้อยละ 50 – 80 ของการจ้างงานภาคเอกชนในประเทศส่วนใหญ่ และสร้างผลผลิตกว่าร้อยละ 60 – 90 ของ GDP ภาคเอกชน ของประเทศต่างๆ ในโลก รวมทั้ง Start-Ups ทั่วโลกถึงร้อยละ 85 เริ่มต้นด้วยเงินของครอบครัว

(more…)

Read More

xp

ฮาร์วาร์ดเชิญ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก แห่ง เฟซบุ๊ค พูดในพิธีรับปริญญา ดร. แดนเสนอ ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ด้วยเกณฑ์ผลงานวิชาการและความดี

ตามธรรมเนียมปฏิบัติของฮาร์วาร์ดในพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดมักเชิญบุคคลสำคัญที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่โลกจริงในชีวิตการทำงาน บุคคลต่างๆ เหล่านี้มีทั้งที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย อาทิ สตีเวน อัลลัน สปีลเบิร์ก (Steven Allan Spielberg) โอปราห์ วินฟรีย์ (Oprah Winfrey) เดวาล ลอร์ดีน แพทริค (Deval Laudine Patrick) บิล เกตส์ (Bill Gates) เป็นต้น

(more…)

Read More

thailand

Thailand 4.0 and Cultural Capital

The Thai Government is making efforts to introduce a policy, entailing the idea of an economy driven by innovation and technology, Thailand 4.0. The general inclination of the policy is towards the contemporary services sector and not the traditional, capital intensive industrial sector.  At the core, the policy aims to create a knowledge-based economy, rendering growth and value from a concoction of contemporary (science, technology and creativity) and traditional (culture) knowledge bases.

(more…)

Read More

light-bulbs-1875384_1280

ดร. แดน เสนอ นำเข้านักวิชาการต่างชาติและการคัดสรรอาจารย์ของฮาร์วาร์ด

ผมเคยนำเสนอหลายบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความพิถีพิถันคัดเลือกและคัดสรรคณาจารย์จากทั่วโลกของฮาร์วาร์ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และเสริมสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัยให้มีส่วนดึงดูดกลุ่มผู้เรียนสติปัญญาเลิศเข้าเรียน 

(more…)

Read More

bangkok-1897718_960_720

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อการสร้างชาติ: ตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ถึง 100 ล้านคน เที่ยวไทยภายในปี 2020 และ 200 ล้านคน ภายในปี 2030

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากหลายแหล่ง เช่น ใน World atlas ระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยมากเป็นอันดับ 10 ของโลก คิดเป็นรายได้กว่าร้อยละ 20 ของจีดีพีของประเทศ อีกทั้งยังคาดการณ์ว่า ในปี 2032 ประเทศไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวถึง 100 ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย 100 ล้านคน ในปี 2020 ที่ผมเคยเสนอไว้เมื่อปี 2000

United Nation World Tourism Organization รายงานว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 29.9 ล้านคนในปี 2015 คิดเป็นอันดับที่ 11 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากประเทศจีน

(more…)

Read More

new

ฮาร์วารดเปิดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยภาคปฏิบัติ

การพัฒนามหาวิทยาลัยของฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาคมมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม อันส่งผลช่วยให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสามารถสนองตอบความต้องการของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย เป็นบริบทที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานวิชาการ การพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษามากที่สุด การเปิดโอกาสให้ประชาคมมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมของฮาร์วาร์ดดังกล่าวนี้มีอยู่หลากหลายลักษณะด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบให้มีหลากหลายช่องทางสำหรับรับความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดประกวดแข่งขันออกแบบพื้นที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น อันจะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวในอนาคต เป็นต้น

(more…)

Read More

Untitled-1

ดร. แดน เสนอ โมเดลศักยภาพ ดร. แดน แคน ดู : ฮาร์วาร์ดสะท้อนแนวทางพัฒนาศักยภาพ

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มิเพียงมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ ช่วยนักศึกษาให้ค้นพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง อาทิ

(more…)

Read More

bakbb

นวัตกรรมยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อการสร้างชาติ: ภาคบริการนำหน้า

ความเข้มแข็งของภาคบริการจะช่วยสร้างโอกาสมากขึ้น สร้างงานเพิ่มขึ้น และยกระดับรายได้คนไทยให้สูงขึ้น

ผมได้ศึกษาประวัติศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ของประเทศรายได้สูงเกิดใหม่ พบว่า หนึ่งในบทเรียนจากต่างประเทศในการก้าวข้ามผ่านกับดักรายได้ปานกลาง คือ การผลักดันให้ภาคบริการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

(more…)

Read More

Harvard University President Drew Faust makes her way through the Yard as Harvard University celebrates Commencement 2011.  Justin Ide/Harvard Staff Photographer

ผลวิจัยด้านสังคมวิทยาของฮาร์วาร์ดที่ได้รับรางวัล Erasmus (ราสมุส) ปี 2017

ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ รวมถึงด้านสังคมวิทยาในประเด็นเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งมีการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านนี้อย่างทุ่มเทและต่อเนื่อง และมีผลเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นคือ Michele Lamont ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาแห่งฮาร์วาร์ดได้รับรางวัล Erasmus 

(more…)

Read More