คนไทยยุคใหม่ ดี เก่ง กล้า! : 40 ปี แห่งความพยายามการปฏิวัติคน

ผมริเริ่มใช้ความพยายามในทุกทางมากว่า 40 ปี ในการปฏิวัติคน เรียกว่า คน “ดีเก่งกล้า”

ผมมีกำลังใจมากและขอขอบคุณเมื่อไม่นานมานี้ ที่หน่วยงานต่าง ๆโดยเฉพาะภาครัฐ เช่น เมื่อรัฐบาลนำเสนอ ยุทธศาสตร์การสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และมีพิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา โดยมีท่านพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี พิธีมอบรางวัลดังกล่าวนี้มีเป้าหมายให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็น คนดี คนเก่ง และคนกล้า ฯลฯ Read More

ยุทธศาสตร์การเกษตรเพื่อการสร้างชาติ

แม้ไทยจะยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารสำคัญของโลกหลายชนิด แต่สัดส่วนภาคเกษตรต่อเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงและผันผวนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ อีกทั้งแรงงานในภาคเกษตรมีแนวโน้มแก่ชราลงเรื่อย ๆ ทำให้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรไทยต้องเผชิญความท้าทายที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน

Read More

แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับประเทศไทย (2)

จากบทความที่แล้ว ผมได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ไว้ 3 ประการ คือ การพัฒนาสุขสภาพ กาย ใจ จิต การพัฒนากระบวนคิด และการพัฒนาความรู้ ปัญญา ความดี ในบทความนี้ ผมจะนำเสนออีก 3 ประการที่สำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความเจริญของประเทศในอนาคต ดังต่อไปนี้ Read More

แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับประเทศไทย ตอน 1

ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาหลายประการในปัจจุบัน เช่น การสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน การติดกับดักรายได้ปานกลาง ผลิตภาพแรงงานต่ำ ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้เกิดการขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน เป็นต้น Read More

ข้อเสนอการส่งเสริม Unicorns ในประเทศไทย

บทความที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับนิยามและลักษณะของ Unicorn ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญต่อการสร้างชาติไปแล้ว ในบทความนี้ผมจะนำเสนอสถานะของ Unicorn และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมให้เกิด Unicorn ในประเทศไทยได้ Read More

วิพากษ์แนวคิด Work-Life Balance

หลายคนมองว่า “งาน” กับ “ชีวิต” เป็นเรื่องที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง และพยายามหาวิธีการใช้ชีวิตเพื่อแบ่งเวลาให้เป็นสัดส่วน สมดุล ลงตัวมากที่สุด โดยให้เหตุผลว่าหากเกิดความไม่สมดุลระหว่าง “งาน” และ “ชีวิต” ย่อมเกิดผลกระทบต่อทั้งการทำงาน และ ชีวิตส่วนตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น อาการหมดไฟ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเพื่อนร่วมงาน ปัญหาครอบครัว รวมทั้งพลาดการใช้เวลากับครอบครัว คนรัก เป็นต้น การสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงานได้จึงถูกมองเป็นความสำเร็จ Read More

Work – Life Integration: การบูรณาการงานและชีวิตให้มีความสุข

การทำงานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ทุกคน เมื่อเราเติบโตพ้นวัยเด็ก เราจะเข้าสู่ “วัยทำงาน” ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ยาวนานที่สุด อาจจะมากกว่าครึ่งชีวิต ในการทำงานถ้าทำงานเพื่อเงิน โดยที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่ได้ชอบงานที่ทำ ย่อมไม่มีความสุขในการทำงาน Read More

ปรากฏการณ์ 7 วันก่อนเลือกตั้งสะท้อนภาพประชาธิปไตยแบบไทยไทย

การเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะถึงในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ เราคงเห็นว่าเกิดการตื่นตัวครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ จากการสำรวจคาดว่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงถึงร้อยละ 80 หรือประมาณ 42 ล้านคน Read More

“ทางตรงสุดท้าย” 7 วันก่อนเลือกตั้ง 2566กระแส ต้องไม่แพ้ กระสุน!!

5/5/2566 วิเคราะห์จำนวน สส จากผลโพล : ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และประธานสถาบันการสร้างชาติ วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน สส ทั้งเขตและบัญชีรายชื่อ
.
‘ทางตรงสุดท้าย’ 7 วันก่อนเลือกตั้ง 2566
กระแส ต้องไม่แพ้ กระสุน!!! Read More

ภาพอนาคต 4 ฉากทัศน์ แนวทางจัดตั้ง “รัฐบาลใหม่”

“รัฐบาลชุดใหม่”จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร พรรคใดจะได้เสียงข้างมากเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล คำถามเหล่านี้อยู่ในความสนใจของคนไทย ติดตามการวิเคราะห์ โดย “ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์” นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Read More