วิทยาลัยศึกษาศาสตร์แห่งฮาร์วาร์ดให้บริการชุดการบรรยายสู่สาธารณะ

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาคมมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ ทั้งการแบ่งปันความรู้ภายในมหาวิทยาลัยด้วยกันเองและการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะในรูปแบบที่หลากหลาย อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามด้านสติปัญญา และพัฒนาต่อยอดก่ายกันขึ้นทางด้านวิทยาการความรู้ สิ่งที่สำคัญคือ เป็นการสนับสนุนให้   ฮาร์วาร์ดเป็นแหล่งวิทยาการความรู้และแหล่งอารยธรรมที่ทำหน้าที่พัฒนาและกระจายองค์ความรู้ที่ทรงอิทธิพลของโลก

Read More