ฮาร์วาร์ดทำสิ่ง “เลอค่า” ห้องสมุดกฎหมายแบบดิจิตอล

การศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ของฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญอย่างมากกับการใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการ รวมถึงการขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสนองตอบความต้องการของกลุ่มคนที่แตกต่างจากกลุ่มนักศึกษาปกติมากขึ้น อาทิ การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน การใช้สื่อผสมสมัยใหม่หลากหลายประเภท การนำระบบการศึกษาและการเรียนรู้แบบออนไลน์มาใช้ให้บริการกับกลุ่มนักศึกษาและคนทำงานที่ต้องการรูปแบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นสูงและเหมาะสมกับรูปแบบการใช้เวลาของตนเอง เป็นต้น     

Read More