ฮาร์วาร์ดเปิดหลักสูตรทวิปริญญาตรีและโทด้านดนตรีร่วมกับวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้สามารถสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและตอบโจทย์ปัญหาสังคมอย่างเป็นพลวัตอยู่เสมอ ส่งผลทำให้การจัดการศึกษาของฮาร์วาร์ดจึงมีความก้าวล้ำนำสมัย มีผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนออกมาให้เห็นเป็นประจำสม่ำเสมอ ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้างสติปัญญาและการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องสนับสนุนทรัพยากร ต้องคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ อันจะส่งผลช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายดังกล่าว

Read More