ฮาร์วาร์ดเสนอผลสำรวจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนอเมริกัน ปัญญาสมาพันธ์เสนอผลสำรวจดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย

     ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศชาติและสังคมบนพื้นฐานจุดแกร่งทางด้านวิชาการและการเป็นผู้นำทางด้านการปฏิบัติของตนเอง ตามที่ผมเคยนำเสนอในหลายบทความก่อนหน้านี้ บทความนี้ผมจะนำเสนออีกหนึ่งตัวอย่างการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศชาติที่สำคัญของฮาร์วาร์ด นั่นคือ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  

Read More

วิทยาลัยสาธารณสุขแห่งฮาร์วาร์ดทำวิจัยสร้างผลกระทบทางด้านสุขภาพ

           ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย และยังให้ความสำคัญกับการกระจายความรับผิดชอบลงสู่ระดับวิทยาลัย โดยให้เป็นเป้าหมายร่วมกันที่แต่ละวิทยาลัยของฮาร์วาร์ดจะต้องขับเคลื่อนภารกิจทางด้านการศึกษาตามจุดแกร่งของตนเอง อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การทำวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคมและประชาคมมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลทำให้วิทยาลัยต่าง ๆ ของฮาร์วาร์ดสามารถสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น  ระดับองค์กร ระดับชุมชน ระดับสังคมประเทศชาติ และระดับโลก อาทิ วิทยาลัยเคนเนดี้สคูลแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Kennedy School) ที่เป็นแหล่งบ่มเพาะหล่อหลอมสร้างคนเปลี่ยนโลก หรือ วิทยาลัยธุรกิจแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Business School) แหล่งผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงป้อนสู่สถานประกอบการชั้นนำทั่วโลก เป็นต้น  

   

Read More