การตอบสนองตลาด ภาพลวงตาภาคธุรกิจไทย

     สภาปัญญาสมาพันธ์ ซึ่งผมเป็นประธาน ได้แถลงผลการสำรวจดัชนีประสิทธิผลภาคเอกชน (Private Sector Effectiveness Index – PVE Index) ซึ่งพบว่า ตัวชี้วัดด้านการตอบสนองความต้องการผู้บริโภคมีคะแนนร้อยละ 67.79 นับเป็นตัวชี้วัดที่คะแนนสูงที่สุดในการสำรวจครั้งนี้

Read More