ฮาร์วาร์ดร่วมมือกับเมืองเคมบริดจ์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้อาวุโสในพื้นที่

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนเสริมสร้างและพัฒนาคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ และสังคม กรณีผู้อาวุโสสูงวัยนั้นที่ผ่านมาฮาร์วาร์ดคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับกลุ่มคนวัยผู้สูงอาวุโส อาทิ การจัดตั้งสถาบันเพื่อการเรียนรู้เมื่อเกษียณอายุ (Harvard Institute for Learning in Retirement) ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้อยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุและผู้เกษียณอายุที่สนใจและต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นต้น 

Read More

ฮาร์วาร์ดสอนวิทยาศาสตร์นักเรียนท้องถิ่นด้วยกิจกรรมอาหาร

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้อย่างเป็นพลวัตอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนให้มีกลไกผลักดันในทุกระดับทั้งระดับคณาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การสนับสนุนเงินทุนคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหาร และนักวิจัยหลังปริญญาเอก การจัดให้มีสหภาคีความร่วมมือทางด้านการสอนและการเรียนรู้ อันประกอบด้วยตัวแทนจากแต่ละวิทยาลัยและหน่วยปฏิบัติของฮาร์วาร์ดที่มีโอกาสเข้ามาร่วมพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ ออกมาจากรั้วฮาร์วาร์ดเสมอ

Read More

ฮาร์วาร์ดจับมือศูนย์วิจัยในฝรั่งเศสส่งเสริมนักศึกษาทำโครงการพัฒนาเมือง

    ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือทั้งระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานหรือองค์กรผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยคาดหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นบริบทช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาฮาร์วาร์ดจึงมีการริเริ่มสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ และพัฒนาให้มีความหลากหลายอยู่เสมอ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ที่รู้จักกันในชื่อ edX ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT) ปัจจุบันหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าวนี้ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อ

Read More

ฮาร์วาร์ดสร้างสรรค์นวัตกรรมคลังความรู้แบบออนไลน์

    ด้วยว่าความเจริญรุดหน้าทางด้านเทคโนโลยีและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกต้องเรียนรู้ปรับตัวเกาะเกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนองตอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทางด้านการสอน การวิจัย และการบริการสังคม เราสามารถศึกษาและเรียนรู้ตัวอย่างดังกล่าวที่ว่านี้จากกรณีศึกษาของฮาร์วาร์ด หนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สำคัญของโลก

Read More

นักศึกษาฮาร์วาร์ดและ MIT ปั่นจักรยานกระตุ้นการเรียนสาขาวิชา STEM

    บทความนี้ ผมขอนำเสนออีกหนึ่งตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักศึกษาฮาร์วาร์ดได้เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาฮาร์วาร์ดและนักศึกษา MIT (Massachusetts Institute of Technology) ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 6 คน เป็นนักศึกษาฮาร์วาร์ด 4 คน และนักศึกษา MIT 2 คน ขี่จักรยานเป็นระยะทางทั้งหมด 3,200 ไมล์ เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์

Read More

วิทยาลัยกฎหมายฮาร์วาร์ดบูรณาการวิชาการและการปฏิบัติสู่ชั้นเรียน

         ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับการบูรณาการวิชาการสู่การปฏิบัติหลากหลายรูปแบบ ในที่นี้รวมถึงการเรียนการสอนทางด้านวิชากฎหมายของวิทยาลัยกฎหมายแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) ด้วยเช่นเดียวกัน 

Read More