ฮาร์วาร์ดกับประเด็นความยั่งยืนและข้อเสนอของผม เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่เป็นผู้นำทางวิชาการและการปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ จนถึงระดับโลก บนพื้นฐานจุดแกร่งการเป็นองค์กรแห่งความรู้และองค์กรวิจัยของตนเอง โดยการบูรณาการประเด็นปัญหาสังคมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ทุกระดับ ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเลือกเข้าร่วมตามความถนัดและความสนใจ ในจำนวนนี้หลายกิจกรรมมีการเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติจริง สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นทั้งในระดับการปฏิบัติและนโยบายการพัฒนาประเทศ

Read More