work-cover

เลือกงาน เลือกอนาคต

work-coverโลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

“ในปี ค.ศ. 2030 งานกว่า 2,000 ล้านตำแหน่งจะหายสาบสูญไป”

ข้อความข้างต้นมาจากนิตยสาร The Futurist ฉบับประจำเดือนกันยายนตุลาคม 2013 ซึ่งนักอนาคตศาสตร์ได้คาดการณ์อนาคตที่กำลังจะหายไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อันเกิดจากปัจจัยสำคัญคือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีการจัดแต่งพันธุกรรม ฯลฯ ขณะเดียวกันจะมีการสร้างงานรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้เมื่อมองไปรอบๆตัวเราพอจะคาดการณ์ได้ว่าธุรกิจอะไรบ้างที่มีแนวโน้ม “หมดยุค” ในอีกไม่เกิน 5-10 ปีข้างหน้า อาทิ ร้านเช่าภาพยนตร์ วีซีดี/ดีวีดี ร้านเกมอินเทอร์เน็ต เพราะทุกบ้านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายๆ แผงขายหนังสือ พิมพ์จะเหลือน้อยมากๆ ร้านหนังสือจะเปลี่ยนเป็นร้านหนังสือดิจิตอล ร้านถ่ายรูปติดบัตรอาจไม่จำเป็น เพราะทุกคนถ่ายรูปเองได้ ฯลฯ

ส่วนอาชีพงานที่อาจจะไม่มีในอนาคต เราลองวิเคราะห์ดูว่าอนาคตการทำงานของเราจะเป็นเช่นไร เพื่อเตรียมพร้อมว่าเราควรเลือกงานอย่างไร อาทิ

งานของเรายัง “จำเป็น” ต่อไปหรือไม่? ลักษณะงานของเราต่อไปจะมีเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ทำงานแทนได้หรือไม่? หรือเป็นงานที่ไม่มีความสำคัญอีกต่อไปในอนาคตหรือไม่?

งานของเรามี “คนทำแทน” ได้หรือไม่? ลักษณะงานของเรา องค์กรสามารถจ้างหน่วยงานภายนอกทำแทนได้หรือไม่ หรือสามารถจ้างแรงงานต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและมีประสิทธิภาพมากกว่า

เรามีความรู้ความชำนาญที่องค์กรต้องการในอนาคตหรือไม่? ในอนาคตเมื่อองค์กรได้ปรับตัวเข้าสู่ระดับสากลจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งติดต่อประสานงานกับคนทั่วโลกได้ หากเราขาดทักษะเหล่านี้ โอกาสที่จะไม่เป็นที่ต้องการขององค์กรย่อมเป็นไปได้สูง

องค์กรปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ได้หรือไม่?องค์กรที่เราทำงานอยู่มีการพัฒนา ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และริเริ่ม สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอหรือไม่ ถ้าเราปรับตัวตามองค์กรย่อมมั่นคงในการทำงานได้นานขึ้น

การคาดการณ์อนาคตเพื่อให้เรามองเห็นภาพอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และช่วยให้เรายังมีเวลาในการเตรียม “แผนสำรอง” หรือหาทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตการทำงานในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอนาคตที่สดใสและประสบความสำเร็จมากกว่างานที่ทำไปวันๆ

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ : http://www.myhappyoffice.com/wp-content/uploads/2013/05/work-cover.jpg