เข้าสู่บรรยากาศการจัดอันดับระดับสากล : สะท้อนคิดจากวิทยาลัยทันตแพทย์ฮาร์วาร์ด

จากข้อมูลของวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ฮาร์วาร์ด (Harvard Dental School) เมื่อไม่นานมานี้เป็นเรื่องน่ายินดีที่วิทยาลัยแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ที่ดีที่สุดอันดับ 5 ของโลกจากทั้งหมด 50 วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ทั่วโลกจากผลการจัดอันดับของสำนักการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Quacquarelli Symonds หรือ QS World University Rankings ล่าสุด ปี ค.ศ. 2017 รองจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง (University of Hong Kong) มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์แห่งโตเกียว (Tokyo Medical and Dental University) และราชวิทยาลัยแห่งลอนดอน (King’s College London) อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของทวีปอเมริกาเหนือด้วยเช่นเดียวกัน

ข้อมูลดังกล่าวระบุด้วยว่า การจัดอันดับนี้มีเกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัดทางด้านความมีชื่อเสียงทางวิชาการ (academic reputation) ความมีชื่อเสียงในแวดวงผู้จ้างงาน (employer reputation) และผลกระทบจากงานวิจัย (research impact) โดยในส่วนของความมีชื่อเสียงในแวดวงผู้จ้างงาน วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ฮาร์วาร์ด มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 100 อันกำลังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองหรือทัศนคติที่ดีของผู้จ้างงานต่อคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแห่งนี้

ขณะที่นิตยสาร Time Higher Education ของประเทศอังกฤษ ล่าสุดปี ค.ศ. 2017 จัดให้สาขาวิชาทางด้านคลินิก ก่อนคลินิก และสุขภาพ (clinical, pre-clinical and health) ในที่นี้รวมถึงสาขาวิชาทางด้านทันตแพทย์ศาสตร์ของฮาร์วาร์ดจัดอยู่อันดับ 2 ของโลก โดยสาขาวิชาดังกล่าวนี้ถูกจัดอยู่อันดับ 2 ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา ยกเว้น ปี ค.ศ. 2011 ที่ถูกจัดอยู่อันดับ 1 ของโลก

วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ฮาร์วาร์ดเป็นอีกหนึ่งวิทยาลัยเก่าแก่ของฮาร์วาร์ด จากข้อมูลของวิทยาลัยระบุ ปัจจุบันวิทยาลัยแห่งนี้มีอายุกว่า 150 ปี นับตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกใน ปี ค.ศ. 1867 ถือเป็นวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์แห่งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์แห่งนี้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของตนเองอย่างเป็นพลวัต ส่งผลทำให้จึงยังคงสามารถรักษาคุณภาพและความก้าวหน้าของการจัดการศึกษามาจนกระทั่งปัจจุบัน

สะท้อนคิดจากวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ฮาร์วาร์ด ผมเห็นด้วยกับความคิดการผลักดันมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของประเทศไทยเราให้เข้าสู่บรรยากาศการจัดอันดับในระดับสากลตามที่ผมเคยนำเสนอความคิดตั้งเป้ามหาวิทยาลัยไทยขึ้นแท่น World Class University เอาไว้เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในหนังสือ คานงัดประเทศไทย บนพื้นฐานความคิดที่ว่าเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของเราต้องมิใช่เกณฑ์คนแคระ แต่ควรเป็นลักษณะที่ผมมักพูดอยู่เสมอว่า “มือคว้าดาว เท้าจิกดิน” คือควรนำเกณฑ์ที่ดีที่สุดของสากลมาเป็นมาตรฐานการประเมิน จึงจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของเราเกิดการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง เช่น การผลักดันให้สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งของเราเป็นสาขาวิชาที่ดีที่สุดติดอันดับต้นของโลก เป็นต้นแบบการผลิตกำลังคนและงานวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตองค์ความรู้ที่มีประโยชน์สนับสนุนการพัฒนาประเทศและโลกนี้ เริ่มต้นจากการค้นหาเอกลักษณ์จุดแกร่งและความจำเป็นของประเทศ พร้อมกับผลักดันการพัฒนาสาขาวิชาทางด้านนั้นให้มีความโดดเด่น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สร้างเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยระดับโลก อันจะส่งผลช่วยให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของเรามีส่วนนำความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการองค์ความรู้มาสู่ประเทศชาติสังคมและโลกนี้แท้จริงครับ

 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
คอลัมน์ : สะท้อนคิดจากฮาร์วาร์ด
ปีที่ 65 ฉบับที่ 10 วันศุกร์ 17 – พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *