‘สุดยอด’การเรียนรู้

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

คนจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตมักมีลักษณะของการเป็นนักเรียนรู้ แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่กระตือรือ ร้นในการแสวงหาความเข้า ใจในสิ่งใหม่ๆ มีความสนใจในสิ่งที่หลากหลาย เปิดใจรับการแนะนำและปรึกษาหารือกับผู้อื่นอยู่เสมอ

น่าเศร้าที่ยังมีคนทำ งานจำนวนมากแทบทุกองค์ กร ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิ บัติการจนกระทั่งพนักงานระ ดับบริหาร มีนิสัยชอบทำงานคนเดียว ชอบคิดและตัดสินใจทำเอง ไม่ชอบเรียนรู้นอกสาขา ไม่ชอบขอคำปรึกษาหรือเพิกเฉยต่อคำแนะนำ จนเป็นเหตุให้ต้องประสบความล้มเหลวในการทำงาน

การตัดสินใจที่ผิดพลาดจำนวนไม่น้อยที่เกิดขึ้นทั้งในชีวิต ส่วนตัว ชีวิตการทำงาน ส่วนหนึ่งอาจไม่มีใครคิดว่าเกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไป นั่นคือ การไม่ฟังคำแนะนำ การไม่ปรึกษาผู้อื่นก่อนตัดสินใจ แต่ทำในลักษณะคิดเองทำเอง ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง

การพัฒนาตนเองให้เรียน รู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว เรียนรู้ที่จะขอคำแนะนำและรับฟังคำปรึกษาจากผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญ เริ่มต้นด้วยการที่เราเปลี่ยนทัศนคติและลักษณะนิสัยให้เป็นนักเรียนรู้ อันได้แก่

ยึดคติ “ทุกคนเป็นครูของเราได้” เราควรยึดคติในการทำงานว่าทุกคนเป็นครูของเราได้ แม้คนที่ดูเล็กน้อยที่สุดเราก็สามารถเรียนรู้จากเขาได้ เพราะทุกคนมีความคิดและสิ่งดีบางอย่างที่เราสามารถหยิบมาใช้เป็นประโยชน์ได้ จึงควรเปิดใจเรียนรู้แง่มุมต่างๆ กล้าที่จะขอคำปรึกษา และยินดีฟังคำแนะนำจากบุคคลเหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเปลือกหรือความแตกต่างภายนอก

เรียนรู้ “ข้อดี” สำรวจ “ข้อบกพร่อง” การเรียนรู้จะเป็นประโยชน์หากเรายอมรับตนเองว่ามีเรื่องที่เราต้องปรับ ปรุงและพัฒนา จำไว้ว่า คนที่มัวแต่ชื่นชมความสำเร็จในอดีตคือคนที่กำลังเดินถอยหลังขณะที่โลกกำลังเคลื่อนไปข้างหน้า การชื่นชมในจุดแข็งของตนเองเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้เรามั่นใจในการทำงาน ผลเสียจะเกิดขึ้นหากเรามุ่งมองเฉพาะส่วนดีแต่กลับละเลยที่จะสนใจจุดอ่อนของตนเอง เพราะนั่นเท่ากับเรา “ยุติ” การพัฒนาตนเอง เราจึงควร เพิ่มทุนความรู้ให้ตนเอง อีก ประการหนึ่ง นั่นคือ การรู้ จักจุดอ่อนของตนเอง และเรียนรู้จากผู้อื่น เพื่อดึง “ข้อดี” มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับเรา

ซามูเอล สไมล์ (Sa muel Smiles) กล่าวไว้อย่าง น่าคิดว่า “เราเรียนรู้ที่จะฉลาดขึ้นเพราะความผิดพลาดที่เกิดมากกว่าความสำเร็จที่ได้รับ เรามักค้นพบ ว่าควรจะทำอะไรจากการที่รู้ แล้วว่าอะไรไม่ควรทำ และแน่ นอนว่าคนที่ไม่เคยทำอะไรผิด พลาด ย่อมไม่มีวันได้ค้นพบ”

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com 
แหล่งที่มาของภาพ : http://www.km.nida.ac.th/home/images/stories/demo/learn.jpg