cayin digital-signage-solution-01

ปรับเปลี่ยนวันนี้..สู่ ?องค์กรดิจิตอล? ในอีก 20 ปีข้างหน้า

cayin digital-signage-solution-01ไทยโพสต์ 
คอลัมน์ : HAPPY MODEL

     เมื่อมองระยะทางที่ไกลกว่าการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเกิดจริงในอีก 1 ปีข้างหน้า ไปสู่การเป็น ?องค์กรดิจิตตอล? ในอนาคต ช่วง 2 ทศวรรษนับจากนี้  
     บนเวที ?Happy Workplace Forum 2014? ที่สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปี จึงหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยอีกครั้ง ให้เครือข่ายกลุ่มองค์กรสุขภาวะ ได้เข้าใจตรงกันถึงความสำคัญของการเตรียมตัว 

    โดยเข็มทิศของเส้นทางการพัฒนาสถานประกอบการไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้ให้ทัศนะถึงการเป็นองค์กรแห่งอนาคตในปีที่แล้วกล่าวย้ำว่า สถานประกอบการทางธุรกิจของไทยเป็นแหล่งจ้างแรงงานกว่า 10 ล้านคน นับเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับอนาคต ด้วยการสร้างแผนงานระยะยาว ให้เกิดการทำงานเชิงรุก 

     ?ในอีก 2 ทศวรรษ คนวัยแรงงานจะเริ่มลดลง และเกิดการเข้าแทนที่ด้วยเทคโนโลยีเทคโนโลยี ที่จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทดแทนหน่วยความจำมนุษย์ เพิ่มสมรรถภาพการทำงานที่มนุษย์ทำไม่ได้ ขณะที่เดียวกันโลกจะมีความเชื่อมโยงกันอย่างมาก ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างรุนแรง เกิดสภาพบริโภคนิยมและวัตถุนิยมสูงสุดขั้ว จะเกิดกฎกติกาเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า บริการ ทำให้แรงงาน องค์กรจึงต้องพัฒนาศักยภาพและฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน? นักวิชากรอาวุโส คนเดิมระบุ 

     ในอีกด้านคือฝ่ายรัฐที่ต้องเตรียมตัวเช่นเดียวกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า เพื่อรองรับในเรื่องนี้ รัฐต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โครงสร้างด้านการพลังงาน และเทคโนโลยีที่สอดรับ การกำหนดยุทธศาสตร์การเข้าร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนากฎกติกา ระเบียบ และสภาพ แวดล้อมต่างๆ และเตรียมพร้อมแรงงานให้มีคุณภาพมากที่สุด

     ซึ่งหนึ่งในหลายองค์กร ที่เตรียมพร้อมสู่การเป็นองค์กรดิจิตอลอย่างเห็นได้เด่นชัด คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ที่ได้เตรียมแผนรับมือในเรื่องนี้ โดยมี ?คน? เป็นเข็มทิศหลักในการพัฒนา 

?ในอนาคตการผสมผสานเจนเนอเรชั่นในที่ทำงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากรูปแบบความคิด วิถีชีวิต และวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน การบริหารจึงต้องอาศัยความเข้าอกเข้าใจและการปรับตัวกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจนเนอเรชั่น วาย  จะกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ในองค์กร และมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต ฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจความต้องการ แรงจูงใจ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจนเนอเรชั่นอย่างสูงสุด เป็นเรื่องทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตที่ทางองค์กรต้องก้าวตามให้ทัน และวางแผนไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว?  เมธา ประภาวกุล  ผู้จัดการโครงการอาวุโส SAP HR SCG เผย พร้อมกล่าวต่อถึงแผนระยะสั้นไว้ด้วยว่า 

     จากเทรนด์ตอนนี้ พนักงานช่วงอายุ 27-28 ปี มักจะประกอบอาชีพที่ 2  ควบคู่ไปพร้อม ๆ กับงานหลัก เช่น ขายของทางออนไลน์ หรือคนในวัย 40 ปี จะมีความคิดที่จะเกษียณตัวเองออกจากงาน ทางองค์กรจึงต้องคิดวิธีบริหารคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะการสร้างคน เป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลา เพื่อที่จะพัฒนาพนักงานที่มีอยู่และพนักงานที่เข้าใหม่ให้มีคุณภาพและศักยภาพ ในการขึ้นเป็นระดับหัวหน้าแทนรุ่นเก่าเพื่อพัฒนาองค์กรสืบต่อไป

     ไม่ใช่แค่คนเท่านั้น แต่เรื่อง ?เทคโนโลยี? ทาง SCG ก็ให้ความสำคัญเพื่อไปสู่การเป็นองค์กรดิจิตอลไม่แพ้กัน เมธา บอกว่า เห็นได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิร์ค มีอิทธิพลในชีวิตประจำวันอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการสื่อสารและการทำธุรกิจ ส่งผลให้องค์กรต้องเร่งปรับตัว เตรียมหลักสูตรวางแผนพัฒนาคนในองค์กร รวมถึงกลุ่มคนที่จะเข้ามาเป็นบุคลากรในอนาคต เช่น การงดจ้างพนักงานประจำในอนาคต หรือพนักงานไม่ต้องตอกบัตรเข้าทำงานในออฟฟิศ เพราะเทคโนโลยีทันสมัยช่วยให้คนสามารถทำงานได้ทุกที่ ฉะนั้น ต้องนำสิ่งที่ดีของเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการบริหารงานใน

    ?ในอนาคตไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ความสุขในองค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำรงอยู่ และล้อไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดย ทาง SCG จะยังคงยึดแนวทางโมเดลแห่งการสร้างสุขในที่ทำงานไว้ตลอดครับ? เมธา กล่าว 

     ด้าน นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า องค์กรกำลังเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามามากและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการเป็นองค์กรยุดติจิตอล ซึ่งการบริหารองค์กรในศตวรรษที่ 21 ให้ประสบความสำเร็จหัวใจสำคัญคือ ?คน? สสส. ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดองค์กรแห่งความสุข ด้วยโครงการวิจัยและพัฒนากว่า 50 โครงการ ด้านการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขได้ครอบคลุมพื้นการดำเนินทั่วประเทศใน  9 พื้นที่ และ 3 สมาคมวิชาชีพ ได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา ชลบุรี ปทุมธานี อยุธยา ราชบุรี ตรัง ฉะเชิงเทรา และสงขลา สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ซึ่งแต่ละจังหวัดนอกจากรับผิดชอบในจังหวัดของตนเองแล้ว ยังรับผิดชอบจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย 

    ?ต่อจากนี้การจัดเวที Happy Workplace Forum จะทำบ่อยครั้งขึ้นใน 1 ปี เพราะมีหลายองค์กรต้องการเข้าร่วม ขณะเดียวกันองค์ความรู้ที่ได้ดำเนินการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  ก็มีมากขึ้น เพียงพอที่จะขยายผลไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งแนวคิดหลักขององค์กรสุขภาวะนับต่อจากนี้ คือสุขทั้งภายในและนอก ที่เป็นเช่นนั้นเพราะที่ผ่านมาเราเน้นสร้างสุขที่ภายในได้แล้ว แต่องค์กรจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ต้องดูบริบทจากสังคมโลกภายนอกประกอบด้วย ซึ่งเราต้องเริ่มทำภายใน 3-5 ปีนี้ สู่การเป็นองค์กรดิจิตอลในอีก 20 ปีข้างหน้า เพราะการเปลี่ยนผ่านเจนเนอเรชั่นหนึ่งนั้น อาศัยระยะเวลาเป็น 10 ปี? 

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ : http://digital-signage.ready-online.com/images/cayin_digital-signage-solution-01.jpg