men work 1354039418 large

ทำงานเพื่อสร้างชีวิต

men work 1354039418  largeโลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

คนที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่วัยทำงานมักจะเรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นวัย “สร้างเนื้อสร้างตัว” สร้างฐานะ สร้างความมั่นคงในอาชีพ และความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน

ในวัยนี้การตัดสินใจเลือกทำงานอะไร ในองค์ กรใดนั้น มักจะเลือก “รายได้” เป็นอันดับหนึ่ง “สวัสดิ การ” และความมั่นคงขององค์กรเป็นอันดับสอง จากนั้นจึงพิจารณาว่างานนั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่ เราถนัดหรือไม่ และเหตุผลท้ายๆคือ เราชอบหรือไม่

ดังนั้น เราจึงควรเลือกงานเพื่อสร้างชีวิตของเราให้เก่งขึ้น ดีขึ้น และสมดุลมากยิ่งขึ้น มีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังหางานใหม่ อาทิ

เลือกงานที่สร้าง “ตัวตน” ของเรา งานที่สามารถสร้างชี วิตเราได้จะต้องเป็นงานที่ “ใช่”ทั้งในเรื่องความถนัด ความรู้ ความเหมาะสม และความชอบ เมื่อเราได้ทำงานหรือทำสิ่งใดๆที่ชื่นชอบ พึงพอใจ ได้ผลของงานออกมาตามที่ปรารถนา เราย่อมมีความสุข ไม่เพียงงานที่ ใช่แต่ต้องเป็นงานที่มี “คุณค่า”ด้วย ควรจำไว้ว่า เราใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตในการทำงาน หากทำงานที่ไม่มีคุณค่า แม้ว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมามาก แต่เราจะไม่เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ไม่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำ ไม่รู้สึกว่าได้ฝากผลงานที่มีคุณ ค่ามีคุณประโยชน์ให้แก่องค์กรหรือสังคม

เลือกองค์กรที่สร้าง “สม ดุล” ของงานและชีวิต จากผลสำรวจของบริษัทเฮย์กรุ๊ป บริ ษัทให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรระดับโลก ที่เปิดเผยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่า ในองค์กรที่ไม่สนับสนุนเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ทำให้พนักงานมากกว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 27 ขององค์กรนั้น วางแผนจะลาออกจากองค์กรภายใน 2 ปี ดังนั้น หากทำได้ให้เราเลือกองค์กรด้วย โดยเฉพาะองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของงานและชีวิต เช่น ยืดหยุ่นเวลาเข้า-ออกงาน ให้พนักงานรับผิดชอบบริหารเวลาของตนเอง โดยพิจารณาจากผลงานเป็นหลัก ส่งเสริมการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถแบ่งเวลาในการทำงานและทำกิจธุระส่วนตัวได้มีประ สิทธิภาพมากขึ้น

ผมกล่าวไว้ในหนังสือข้อคิดเพื่อการทำงานตอนหนึ่งว่า “หากเราคิดว่าการทำงานเป็นสิ่งที่ดีชีวิตเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าคิดตรงกันข้ามเราจะจมกับความทุกข์ตลอดชีวิต”

การเลือกงานจึงควรเริ่มต้นที่มุมมองของเรา ถ้าเราเปลี่ยนจากเลือกงานเพื่อ “สร้างเนื้อสร้างตัว” มาเป็นเลือกงานเพื่อ “สร้าง ชีวิต” เราจะพิถีพิถันในการเลือกงานและช่วยให้เราไม่ต้องมานั่งเสียใจไปตลอดชีวิต

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ : http://fp1.fsanook.com/fp/39/195854/men_work_1354039418__large.jpg