ชนะ?ความ?ยาก?จน? ?นำ?แรง?งาน?นอก?ระบบ?เข้า?ใน?ระบบ

เดลินิวส์

ผม?ได้?รับ?ทราบ?ข่าว?ที่?นายก?รณ?์ ?จา?ติ?กวาน?ิช ?รัฐมนตรี?ว่า?การก?ระ?ทรวง?การ?คลัง? ?จะ?ดำเนิน?การ?นำ?แรง?งาน?นอก?ระบบ?เข้า?สู่?ระบบ?ประกัน?สังคม? ?และ?การ?จัด?ตั้ง?กอง?ทุน?เงิน?ออม?แห่ง?ชาติ?เพื่อ?เป็น?แหล่ง?สะสม?เงิน?ออม?ระยะ?ยาว?สำหรับ?แรง?งาน?นอก?ระบบ? ?ซึ่ง?เป็น?ประเด็น?ที่?สำคัญ?และ?ควร?เร่ง?ดำเนิน?การ? ?เพราะ?ผม?มอง?ว่า?การ?นำ?แรง?งาน?นอก?ระบบ?เข้า?สู่?ระบบ?ประกัน?สังคม? ?จะ?เป็น?คาน?งัด?สำคัญ?ใน?การ?ชนะ?ปัญหา?ความ?ยาก?จน?ได้? ?ปัจจุบัน?ประเทศไทย?มี?เศรษฐกิจ?นอก?ระบบ?ขนาด?ใหญ่? ?แรง?งาน?เกือบ?ร้อย?ละ? 70 ?เป็น?แรง?งาน?นอก?ระบบ? ?เช่น? ?หาบ?เร่?แผง?ลอย? ?ร้าน?ค้า?ปลีก? ?ขาย?อาหาร? ?คน?ขับ?รถ?มอเตอร์?ไซ?ค์?รับ?จ้าง? ?แท็กซี่? ?และ?รถ?สามล?้อ ?เกษตรกร? ?คน?เก็บ?ขยะ? ?คน?รับ?ใช้? ?แม่?บ้าน? ?คน?ขับ?รถ? ?คน?ทำ?สวน? ?ลูก?จ้าง? ?กรรมกร? ?เป็นต้น? ?ซึ่ง?เป็น?แนว?คิด?ที่?ผม?ให้?ความ?สำคัญ? ?และ?เคย?กล่าว?ไว้?ใน?งาน?เขียน?ของ?ผม? ?อาทิ? ?บท?ความ?เรื่อง?แนว?ทาง?นำ?แรง?งาน?นอก?ระบบ? ?เข้า?สู่?ระบบ?ประกัน?สังคม? ?ตี?พิมพ์?หนังสือ?พิมพ์?สยาม?ธุรกิจ? ?เมื่อ?วัน?ที่? 26-29 ?มิถุนายน? ?ปี? 2550 ?เป็นต้น?

?คน?กลุ่ม?นี้?นับ?ว่า?มี?ความ?เสี่ยง?ใน?การ?เผชิญ?ความ?ผัน?ผวน?ของ?เศรษฐกิจ? ?การ?ว่าง?งาน? ?การ?ขาด?ราย?ได้? ?และ?ขาด?หลัก?ประกัน? ?การ?ที่?คน?ยาก?จน?ส่วน?ใหญ่?เป็น?แรง?งาน?นอก?ระบบ?ทำ?ให้?รัฐบาล?ไม่?ทราบ?ข้อมูล?ว่า?ใคร?บ้าง?ที่?ยาก?จน? ?ทำ?ให้?รัฐบาล?ไม่?สามารถ?กำหนด?มาตรการ?ช่วย?เหลือ?เฉพาะ?เจาะ?จงกล?ุ่ม?คน?ยาก?จน?ได้? ?หรือ?ทำ?ให้?นโยบาย?แก้?ปัญหา?ความ?ยาก?จน?ขาด?ประสิทธิภาพ?

?นอก?จาก?นี้? ?การ?ที่?ประเทศไทย?มี?ธุรกิจ?และ?ประชา?ชน?อยู่?นอก?ระบบ?จำนวน?มาก? ?ยัง?ทำ?ให้?เกิด?ความ?ไม่?เป็น?ธรรม?ใน?การ?จัด?เก็บ?ภาษี? ?เพราะ?ผู้?มี?ราย?ได้?ที่?อยู่?นอก?ระบบ?ไม่?ได้?จ่าย?ภาษี?แบบ?เต็ม?เม็ด?เต็ม?หน่วย? ?การ?นำ?แรง?งาน?นอก?ระบบ?เข้า?สู่?ระบบ?จะ?ทำ?ให้?การ?จัด?เก็บ?งบ?ประมาณ?ได้?เพิ่ม?ขึ้น? ?ทำ?ให้?รัฐบาล?มี?ความ?สามารถ?ใน?การ?ดู?แล?คน?ยาก?จน?ได้?มาก?ขึ้น?

?การ?ลด?ขนาด?ของ?เศรษฐกิจ?นอก?ระบบ? ?โดย?นำ?ธุรกิจ?และ?แรง?งาน?นอก?ระบบ?เข้า?สู่?ระบบ? ?จึง?น่า?จะ?เป็น?คาน?งัด?ที่?ทำ?ให้?การ?ต่อ?สู้?กับ?ความ?ยาก?จน?มี?ชัย?ชนะ?อย่าง?เบ็ดเสร็จ?เด็ด?ขาด? ?แต่?การ?นำ?เศรษฐกิจ?นอก?ระบบ?เข้า?ใน?ระบบ?ค่อน?ข้าง?ยาก? ?เพราะ?สาเหตุ?ที่?ธุรกิจ?และ?แรง?งาน?จำนวน?หนึ่ง?อยู่?นอก?ระบบ?นั้น? ?เนื่อง?มา?จาก?มี?ต้น?ทุน?ต่ำ?กว่า?การ?เข้า?มา?ใน?ระบบ? ?ดัง?นั้น?การ?นำ?ธุรกิจ?และ?แรง?งาน?นอก?ระบบ?เข้า?สู่?ระบบ? ?จึง?จำ?เป็น?ต้อง?สร้าง?มาตรการ?จูง?ใจ?แกม?บังคับ?ให้?เข้า?สู่?ระบบ? ?เพื่อ?ให้?การ?อยู่?นอก?ระบบ?มี?ต้น?ทุน?สูง?กว่า?หรือ?มี?ผล?ประโยชน์?น้อย?กว่า?การ?อยู่?ใน?ระบบ?

?มาตรการ?ด้าน?หนึ่ง? ?คือ? ?การ?ได้?รับ?สิทธิ?ใน?การ?เข้า?ถึง?สวัสดิการ?สังคม? ?เช่น? ?การ?ประกัน?สุข?ภาพ? ?ประกัน?ชรา?ภาพ? ?เป็นต้น? ?รวม?ทั้ง?สวัสดิการ?รูป?แบบ?ใหม่?ที่?จะ?ได้?รับ?เพิ่ม?ขึ้น?ด้วย? ?เช่น? ?การ?คืน?ภาษี?มูล?ค่า?เพิ่ม?ให้?กับ?คน?ยาก?จน? ?และ?มาตรการ?ภาษี?ทาง?ลบ? (Negative Tax) ?ซึ่ง?ผม?ได้?เคย?เสนอ?ไว้?ใน?บท?ความ?ต่าง? ๆ ?แล้ว? ?โดย?บูร?ณา?การ?ระบบ?สวัสดิการ?สังคม?ต่าง? ๆ ?เข้า?กับ?ระบบ?ประกัน?สังคม? ?และ?กำหนด?ให้?เฉพาะ?ผู้?ที่?เข้า?ระบบ?ประกัน?สังคม?เท่า?นั้น?ที่?มี?สิทธิ?ได้?รับ?บริการ?ด้าน?สวัสดิการ?สังคม?ดัง?กล่าว? ?ทั้ง?นี้?ผู้?มี?ราย?ได้?สูง?ที่?เคย?อยู่?นอก?ระบบ?ต้อง?มี?ส่วน?ร่วม?จ่าย?สม?ทบ?เข้า?กอง?ทุน?ประกัน?สังคม?ด้วย? ?ส่วน?คนที?่?ถูก?ตรวจ?สอบ?ว่า?มี?ราย?ได้?ไม่?ถึง?เกณฑ์?จะ?ได้?รับ?การ?ยก?เว้น?ไม่?ต้อง?ร่วม?จ่าย?เข้า?กอง?ทุน?ประกัน?สังคม?

?อีก?มาตรการ?หนึ่ง? ?คือ? ?การ?มี?สิทธิ?ได้?รับ?บริการ?ของ?รัฐ? ?เช่น? ?การ?ขอ?ใบ?อนุญาต?ต่าง? ๆ ?การ?ขอม?ิ?เต?อร?์?ไฟ?ฟ้า?และ?น้ำ?ประปา? ?การ?ได้?รับ?การ?ศึกษา?ขั้น?พื้น?ฐาน?ฟรี? ?การ?ขอ?หนังสือ?เดิน?ทาง? ?การ?ติด?ต่อ?ราช?การ? ?เป็นต้น? ?เพื่อ?จูง?ใจ?แกม?บังคับ?ให้?ผู้?ประกอบ?การ?และ?แรง?งาน?นอก?ระบบ?ต้อง?เข้า?สู่?ระบบ? ?เพื่อ?ให้?ได้?รับ?ความ?สะดวก?ใน?การ?ประกอบ?อาชีพ?และ?ได้?รับ?สิ่ง?อำนวย?ความ?สะดวก?ต่าง? ๆ ?ยก?ตัว?อย่าง?กลุ่ม?คน?ขับ?รถ?แท็กซี่?และ?วิน?มอเตอร์?ไซ?ค์?จะ?ต้อง?เข้า?สู่?ระบบ?ประกัน?สังคม?ก่อน? ?จึง?จะ?สามารถ?ต่อ?ทะเบียน?รถ?และ?ใบ?อนุญาต?ขับ?ขี่?ได้?

?ตัว?อย่าง?อีก?มาตรการ?หนึ่ง? ?คือ? ?สิทธิ?ใน?การ?ได้?รับ?ประโยชน์?จาก?นโยบาย?ของ?รัฐ? ?โดย?เฉพาะ?สิทธิ?ใน?การ?เข้า?ถึง?แหล่ง?เงิน?ทุน?จาก?ธนาคาร?หรือ?โครงการ?ของ?รัฐ? ?เช่น? ?การก?ู้?เงิน?จาก?ธนาคาร?ของ?รัฐ? ?การก?ู้?ยืม?เงิน?จาก?กอง?ทุน?กู้?ยืม?เพื่อ?การ?ศึกษา? ?เป็นต้น? ?ซึ่ง?จะ?ทำ?ให้?ผู้?ที่?ยัง?อยู่?นอก?ระบบ? ?โดย?เฉพาะ?กลุ่ม?ผู้?ที่?ทำ?ธุรกิจ?การ?ค้า?และ?หาบ?เร่?แผง?ลอย? ?จะ?มี?ต้น?ทุน?ใน?การก?ู้?ยืม?เงิน?นอก?ระบบ?สูง?มาก? ?แต่?การ?เข้า?สู่?ระบบ?จะ?มี?โอกาส?เข้า?ถึง?แหล่ง?เงิน?ทุน?ที่?มีด?อก?เบี้ย?ต่ำ?

?ใน?ระยะ?ยาว? ?ผู้?ที่?อยู่?ใน?ระบบ?จะ?สามารถ?ใช้?บัตร?ประชา?ชน?หรือ?บัตร?ประกัน?สังคม? ?ใน?การ?ขอ?รับ?สิทธิ?และ?บริการ?ต่าง? ๆ ?ข้าง?ต้น? ?ใน?ขณะ?ที่?ผู้?ที่?อยู่?นอก?ระบบ?จะ?ไม่?ได้?สามารถ?รับ?บริการ?ต่าง? ๆ ?ได้? ?เพราะ?สิทธิ?และ?บริการ?ต่าง? ๆ ?จะ?ถูก?บูร?ณา?การ?เข้า?กับ?สิทธิ?และ?บริการ?ของ?คนที?่?อยู่?ใน?ระบบ? ?เช่น?โครงการ?ประกัน?สุข?ภาพ?ถ้วน?หน้า?จะ?ถูก?นำ?มาร?ว?มก?ับ?ระบบ?ประกัน?สุข?ภาพ?ใน?ประกัน?สังคม? ?ซึ่ง?จะ?ทำ?ให้?ต้น?ทุน?การ?อยู่?นอก?ระบบ?สูง?ขึ้น?

?อย่าง?ไร?ก็?ตาม? ?การ?นำ?ธุรกิจ?และ?แรง?งาน?นอก?ระบบ?เข้า?สู่?ระบบ?ยัง?มี?ปัญหา?ความ?ไม่?สมบูรณ์?ของ?ข้อมูล?ข่าว?สาร? ?เพราะ?ภาค?รัฐ?ไม่?ทราบ?ราย?ได้?ที่?แท้?จริง?ของ?ธุรกิจ?และ?แรง?งาน?ที่?อยู่?นอก?ระบบ? ?ดัง?นั้น?การ?ดำเนิน?การ?จึง?ควร?เป็น?ไป?อย่าง?ค่อย?เป็น?ค่อย?ไป? ?โดย?เฉพาะ?ใน?ด้าน?การ?จัด?เก็บ?ภาษี?และ?เงิน?สม?ทบ?เข้า?กอง?ทุน?ประกัน?สังคม? ?หรือ?การ?จัด?เก็บ?เงิน?ออม?ภาค?บังคับ? ?ซึ่ง?ควร?เริ่ม?ดำเนิน?การ?ตาม?กลุ่ม?อาชีพ?ที่?สามารถ?นำ?เข้า?ระบบ?ได้?ง่าย?ก่อน?

?ส่วน?การก?ำ?หน?ด?อัตรา?จัด?เก็บ?ภาษี? ?เงิน?สม?ทบ?ประกัน?สังคม? ?และ?เงิน?ออม?ภาค?บังคับ?อาจ?เป็น?แบบ?อัตรา?คง?ที่? ?ตาม?การ?ประเมิน?ราย?ได้?เฉลี่ย?ใน?แต่?ละกล?ุ่?มอ?า?ชีพ?และ?พื้น?ที่? ?เนื่อง?จาก?แรง?งาน?นอก?ระบบ?ส่วน?ใหญ่?มี?ราย?ได้?ไม่?แน่น?อน ?แต่?จะ?ต้อง?จัด?ช่อง?ทาง?พิเศษ?เพื่อ?ให้?คน?ยาก?จน?และ?คนที?่?มี?ราย?ได้?ต่ำ?กว่า?เกณฑ์?สามารถ?ขอ?รับ?การ?สงเคราะห์?โดย?ไม่?ต้อง?จ่าย?ภาษี? ?เบี้ย?ประกัน?สังคม? ?และ?เงิน?ออม? ?โดย?มี?กระบวน?การ?สุ่ม?ตรวจ?สอบ?ราย?ได้?เพื่อ?ป้อง?กัน?การ?แจ้ง?ราย?ได้?เป็น?เท็จ?

?การ?นำ?แรง?งาน?นอก?ระบบ?เข้า?สู่?ระบบ?เป็น?เหมือน?คาน?งัด?ใน?การ?แก้?ปัญหา?ความ?ยาก?จน? ?เพราะ?จะ?ทำ?ให้?ภาค?รัฐ?สามารถ?จัด?เก็บ?ภาษี?ได้?มาก?ขึ้น?จาก?ผู้?มี?ราย?ได้?ที่?อยู่?นอก?ระบบ? ?และ?ทำ?ให้?ทราบ?ว่า?ใคร?บ้าง?ที่?เป็น?คน?ยาก?จน? ?การ?ดำเนิน?นโยบาย?เพื่อ?แก้?ไข?ปัญหา?ความ?ยาก?จน?จึง?เป็น?ไป?อย่าง?ตรง?กลุ่ม?เป้า?หมาย? ?มี?ประสิทธิภาพ? ?และ?มี?เครื่อง?มือ?ใน?การ?ดู?แล?คน?ยาก?จน?มาก?ขึ้น?

ศ.?ดร?.?เกรียง?ศักดิ์? ?เจริญ?วงศ์?ศักดิ์?
?นัก?วิชา?การ?อาวุโส? ?ศูนย์?ศึกษา?ธุรกิจ?และ?รัฐบาล? ?มหาวิทยาลัย?ฮา?ร์?วาร?์ด
http://www.kriengsak.com , kriengsak@kriengsak.com

?