สร้างสมดุลการใช้ชีวิต : ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับสุขภาพการนอนนักศึกษา

แม้ว่าการให้ความสำคัญกับการเรียน มีความขยัน มุมานะ พากเพียร เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตนักศึกษาและการประสบความสำเร็จในชีวิต แต่การมองชีวิตอย่างเป็นองค์รวมและมีความสมดุลในการใช้ชีวิตเป็นศิลปะการใช้ชีวิตของนักศึกษา เช่น การดูแลครอบครัว การดูแลสุขภาพ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง การมีส่วนร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม เป็นต้น

ที่ฮาร์วาร์ด เป็นที่ทราบกันว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนัก นักศึกษาแต่ละคนต้องทุ่มเทให้กับการเรียน ต้องขยันขันแข็ง นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ยังต้องทบทวนและขวนขวายแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

ถึงกระนั้นฮาร์วาร์ดยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนความสมดุลในการใช้ชีวิตของนักศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน เช่น ล่าสุดปีนี้เป็นปีแรกที่ฮาร์วาร์ดจะให้นักศึกษาปี 1 รุ่นที่จะสำเร็จการศึกษาในปี ค.ศ. 2022 เรียนวิชาการนอนที่มีการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ออกแบบโดยอาจารย์ของฮาร์วาร์ดชื่อว่า วิชาการนอน 101 (Sleep 101) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Sleep Matters Initiative ที่ Harvard-affiliated Brigham and Women’s Hospital หรือ BWH

วิชาการนอน 101 ดังกล่าวนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความตระหนักทางด้านสุขภาพและผลกระทบจากการนอน รวมถึงการให้คำแนะนำและยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในการรักษาตารางการนอนที่ส่งผลดีต่อสุขภาพภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมของการแข่งขันและการมีหลายสิ่งต้องทำ

ความคิดที่นำสู่วิชาการนอนดังกล่าวนี้เกิดมาจากนักศึกษาปี 2 ของฮาร์วาร์ดชื่อ เรย์มอนด์ โซ (Raymond So) ภายหลังจากการเข้าร่วมวิชาสัมมนาของนักศึกษาปี 1 ที่สอนโดย อาจารย์ ชาร์ล ไชล์เลอร์ (Charles Czeisler) ในหัวข้อ “Time for Sleep: Impact of Sleep Deficiency and Circadian Disruption in our 24/7 Culture” โซนำเสนอผลงานชิ้นสุดท้าย (final project) ของเขา ด้วยการพัฒนาและสำรวจการนอนของนักศึกษาในหอพักยาร์ด (Yard dormitories) เกี่ยวกับมลพิษทางเสียงที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอน ผลจากการสำรวจนักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกว่าเสียงระฆังตอนเช้าในช่วงเริ่มต้นเข้าเรียนของแต่วันรบกวนการนอนของพวกเขา อ้างอิงจากผลสำรวจดังกล่าวนี้ โซจึงนำเสนอข้อเสนอต่อสภานักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีการตีระฆังในตอนเช้าช้ากว่าปกติ แต่ข้อเสนอของเขาถูกปฏิเสธ ต่อมาโซจึงร้องขอและได้รับทุนสนับสนุนการทำโครงการการศึกษาทางด้านการนอน (a sleep-education initiative) สำหรับวิชาการนอน 101 ฮาร์วาร์ดจะเริ่มให้นักศึกษาปี 1 รุ่นที่จะสำเร็จการศึกษาในปี ค.ศ. 2022 เรียนและมีแผนจะขยายผลฝึกอบรมให้แก่ผู้สอน ติวเตอร์ และผู้ประสานงานสุขภาพจิต (mental health liaisons) ของฮาร์วาร์ดต่อไป[1]

สุขภาพการนอนนับว่ามีความสำคัญสำหรับคุณภาพการเรียน มหาวิทยาลัยควรมีส่วนสนับสนุนการสร้างสมดุลการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาดูแลสุขภาพของตนเองอย่างดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนและการใช้ชีวิต เช่น การออกแบบการเรียนการสอนให้มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการจัดการ : ตน คน งาน เงิน ที่ผมเคยเสนอไว้ให้แก่นักศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลสมรรถนะ KSL 31220 ตามที่ผมนำเสนอเอาไว้ในหนังสือ คนเก่งสร้างได้ อารยโมเดลสมรรถนะ KSL 31220 ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาในการทำตารางเวลา ควบคุมการใช้เวลาอย่างจริงจัง และวางแผนการใช้เวลาอย่างเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด[2] เป็นต้น

 

รายการอ้างอิง

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. คนเก่งสร้างได้ อารยโมเดลสมรรถนะ KSL 31220. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2559.

 

[1] อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/08/sleep-101-aims-to-counter-college-culture-of-sleeplessness/

[2] เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, คนเก่งสร้างได้ อารยโมเดลสมรรถนะ KSL 31220 (กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2559), หน้า 107.

 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
คอลัมน์ : สะท้อนคิดจากฮาร์วาร์ด
ปีที่ 66 ฉบับที่ 2 วันศุกร์ 21 – พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
kriengsak@kriengsak.com, http://www.kriengsak.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.