โมเดล KSL 31220 เทียบกับ คุณภาพการสอนการเรียนรู้ของฮาร์วาร์ด

แม้ว่าฮาร์วาร์ดจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (research university) ที่มีภารกิจหลักทางด้านการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้ แต่ขณะเดียวกันฮาร์วาร์ดยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้คณาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีส่วนเสริมสร้างสติปัญญาและการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทำให้การเรียนการสอนของฮาร์วาร์ดมีคุณภาพระดับสูง ทันยุคทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต 

Read More