ดร. แดน เสนอ โมเดลศักยภาพ ดร. แดน แคน ดู : ฮาร์วาร์ดสะท้อนแนวทางพัฒนาศักยภาพ

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มิเพียงมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ ช่วยนักศึกษาให้ค้นพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง อาทิ

Read More