แนวคิดดร. แดน ผลิตกำลังคนป้อน รัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ : กรณีตัวอย่างฮาร์วาร์ด

วิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด (Harvard Business School) เป็นอีกหนึ่งวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมอย่างมากของฮาร์วาร์ด แต่ละปีมีผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมาก เฉพาะปีการศึกษาที่ผ่านมามีผู้สำเร็จจากวิทยาลัยดังกล่าวนี้ถึง 934 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 922 คน และระดับปริญญาเอก 12 คน เป็นอันดับ 3 รองจากวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard College) และบัณฑิตวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Art and Science) ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยแห่งนี้มีจำนวนมากที่ดำรงตำแหน่งหรือมีบทบาทสำคัญในหน่วยงานหรือองค์กรชั้นนำระดับโลก

Read More

ฮาร์วาร์ดสร้างผลกระทบสู่เมืองเคมบริดจ์

การมีส่วนร่วมสร้างผลกระทบสู่ชุมชนท้องถิ่นเป็นพันธกิจและภารกิจที่สำคัญของฮาร์วาร์ดตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ฮาร์วาร์ดเป็นผู้นำทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมทำงานกับชุมชนท้องถิ่นไม่เพียงนำประโยชน์และการพัฒนามาสู่ชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักศึกษา เป็นบริบทให้นักศึกษาได้ฝึกฝนประยุกต์เชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง ส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาครบถ้วนรอบด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะ และลักษณะชีวิต1 ด้วยอีกทางหนึ่ง             

Read More

ฮาร์วาร์ดส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ระดับโลกให้แก่นักศึกษา

ด้วยภารกิจการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาการที่มีผลกระทบระดับโลกของฮาร์วาร์ด ทำให้ฮาร์วาร์ดต้องคิดพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะมีส่วนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับบริบทการเรียนรู้ระดับโลก ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีปรัชญาการมองโลก1 และทัศนคติที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขอบเขตปริมณฑลที่กว้างที่สุดคือระดับโลกแล้ว ยังมีส่วนเสริมสร้างทักษะและลักษณะชีวิตที่ทำให้เป็นผู้มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก อาทิ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่นักศึกษา อันมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างนักศึกษาให้มีสมรรถนะสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลกด้วยอีกทางหนึ่ง 

Read More

ดัชนีประสิทธิผล (TE Index) ภาคเอกชน ชี้ธุรกิจไทยอ่อนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ถึงเวลามหาวิทยาลัยไทยดูแบบฮาร์วาร์ดเรื่องสร้างทักษะนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

โลกทุกวันนี้กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ การก้าวเข้าสู่สังคมความรู้ (knowledge society) ที่มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูง เป็นปัจจัยขับเคลื่อน1  กระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) ที่เชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 ประการดังกล่าวนี้เป็นแรงผลักขับเคลื่อนให้ประเทศต่าง ๆ ต้องเตรียมพร้อมปรับตัวเตรียมกำลังคนให้สอดคล้อง รองรับ เป็นคนคุณภาพที่สามารถอยู่รอด แข่งขันได้ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่หลายประเทศนำมาใช้คือ การศึกษา

Read More

ฮาร์วาร์ดสร้างสรรค์นวัตกรรมคลังความรู้แบบออนไลน์

    ด้วยว่าความเจริญรุดหน้าทางด้านเทคโนโลยีและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกต้องเรียนรู้ปรับตัวเกาะเกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนองตอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทางด้านการสอน การวิจัย และการบริการสังคม เราสามารถศึกษาและเรียนรู้ตัวอย่างดังกล่าวที่ว่านี้จากกรณีศึกษาของฮาร์วาร์ด หนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สำคัญของโลก

Read More

นักศึกษาฮาร์วาร์ดและ MIT ปั่นจักรยานกระตุ้นการเรียนสาขาวิชา STEM

    บทความนี้ ผมขอนำเสนออีกหนึ่งตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักศึกษาฮาร์วาร์ดได้เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาฮาร์วาร์ดและนักศึกษา MIT (Massachusetts Institute of Technology) ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 6 คน เป็นนักศึกษาฮาร์วาร์ด 4 คน และนักศึกษา MIT 2 คน ขี่จักรยานเป็นระยะทางทั้งหมด 3,200 ไมล์ เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์

Read More