ผลวิจัยด้านสังคมวิทยาของฮาร์วาร์ดที่ได้รับรางวัล Erasmus (ราสมุส) ปี 2017

ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ รวมถึงด้านสังคมวิทยาในประเด็นเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งมีการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านนี้อย่างทุ่มเทและต่อเนื่อง และมีผลเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นคือ Michele Lamont ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาแห่งฮาร์วาร์ดได้รับรางวัล Erasmus 

Read More

ฮาร์วาร์ดสร้างสรรค์เปิดหลักสูตรสอนภาษาแอฟริกา

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่างหลากหลาย ด้วยการตระหนักว่าความแตกต่างหลากหลายจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษารวมถึงประชาคมมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการต่อยอดก่ายกันขึ้นทางด้านวิทยาการความรู้ การตระหนักถึงความแตกต่างหลากหลายของฮาร์วาร์ดดังกล่าวนี้ยังรวมถึงความแตกต่างหลากหลายของหลักสูตรการเรียนการสอน อันส่งผลทำให้ฮาร์วาร์ดสามารถสนองตอบความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของกลุ่มผู้เรียน สามารถรองรับกลุ่มผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลก 

Read More