ฮาร์วาร์ดสร้างสรรค์กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เด็กนักเรียนท้องถิ่น

     การเชื่อมโยงการจัดการศึกษากับเด็กนักเรียนท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยในที่นี้ฮาร์วาร์ดได้คิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายรูปแบบร่วมกับโรงเรียนท้องถิ่นเพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านการศึกษาเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนท้องถิ่นตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องการให้ฮาร์วาร์ดเป็นขุมทรัพย์การเรียนรู้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเองเท่านั้น แต่ต้องการเปิดโอกาสให้สังคมชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยด้วย

Read More

ฮาร์วาร์ดสอนวิทยาศาสตร์นักเรียนท้องถิ่นด้วยกิจกรรมอาหาร

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้อย่างเป็นพลวัตอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนให้มีกลไกผลักดันในทุกระดับทั้งระดับคณาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การสนับสนุนเงินทุนคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหาร และนักวิจัยหลังปริญญาเอก การจัดให้มีสหภาคีความร่วมมือทางด้านการสอนและการเรียนรู้ อันประกอบด้วยตัวแทนจากแต่ละวิทยาลัยและหน่วยปฏิบัติของฮาร์วาร์ดที่มีโอกาสเข้ามาร่วมพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ ออกมาจากรั้วฮาร์วาร์ดเสมอ

Read More