ดร. แดน เสนอแนวคิด ?มหาศุภาลัย? หรือ ?มหาวิทยาลัยอารยะ? : กรณีศึกษา ฮาร์วาร์ดบูรณาการเชื่อมโลกจริง

ผมขอใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาในการจัดการศึกษาของฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับการออกแบบการเรียนการสอนเชื่อมสู่โลกความเป็นจริง อันเป็นการช่วยเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตที่ทวีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  อีกทั้งยังเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัยใหม่ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัตด้วยอีกทางหนึ่ง

Read More

กลุ่มคนรุ่นใหม่แห่งฮาร์วาร์ดเคนเนดี้สคูลติดอันดับฟอปส์ 30 ต่ำกว่า 30 ดร. แดน เสนอแนวคิด ?มหาศุภาลัย? หรือ ?มหาวิทยาลัยอารยะ?

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่มีบทบาทหลักประการสำคัญคือ เป็นแหล่งบ่มเพาะและเตรียมผู้นำระดับโลกป้อนสู่สังคม ตลอดประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าฮาร์วาร์ดจำนวนมากที่เป็นบุคคลสำคัญ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จัก และมีส่วนสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นตลอดทุกแวดวงและทุกระดับของสังคม เริ่มตั้งแต่สังคมชุมชนระดับย่อย ระดับหน่วยงานหรือองค์กร ระดับประเทศ จนกระทั่งระดับโลก อาทิ จอห์น แอดัมส์ (John Adams) จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ (John F. Kennedy) ธีโอดอร์ รูสเวลต์ (Theodore Roosevelt) จอร์จ ดับเบิลยู. บูช (George W. Bush) และบารัก โอบามา (Barack Obama) เป็นต้น 

Read More