การแข่งขันประกวดนวัตกรรมที่ฮาร์วาร์ด

     ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการบ่มเพาะนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ทำให้ที่ผ่านมาจึงมีผลิตผลของนวัตกรรมจำนวนมากออกมาจากฮาร์วาร์ด ทั้งจากนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงกลุ่มศิษย์เก่า นวัตกรรมเหล่านี้ไม่เพียงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาเรียนรู้ภายในรั้วฮาร์วาร์ดเองเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการองค์ความรู้แก่มวลหมู่มนุษยชาติทั่วโลก เช่น นวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้านสเต็มเซลล์และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น 

Read More

วิทยาลัยสาธารณสุขแห่งฮาร์วาร์ดทำวิจัยอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ผมเคยนำเสนอความคิดเอาไว้ในหลายบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในทุกสาขาวิชาของฮาร์วาร์ดที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฮาร์วาร์ดเป็นแหล่งอารยธรรมองค์ความรู้ที่สำคัญของโลก โดยผลงานวิจัยของฮาร์วาร์ดที่ผลิตออกมาจำนวนมากเหล่านี้สร้างผลกระทบทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก อาทิ ผลงานวิจัยล่าสุดของวิทยาลัยสาธารณสุข ที เฮช ชาน ฮาร์วาร์ด (Harvard T.H. Chan School of Public Health) ที่นำเสนอข้อมูลการค้นพบใหม่ว่า มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุของการตายก่อนกำหนดที่เกิดขึ้นทั่วโลกกว่า 3.3 ล้านคนในแต่ละปี  เป็นต้น

Read More

ฮาร์วาร์ดจับมือศูนย์วิจัยในฝรั่งเศสส่งเสริมนักศึกษาทำโครงการพัฒนาเมือง

    ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือทั้งระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานหรือองค์กรผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยคาดหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นบริบทช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาฮาร์วาร์ดจึงมีการริเริ่มสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ และพัฒนาให้มีความหลากหลายอยู่เสมอ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ที่รู้จักกันในชื่อ edX ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT) ปัจจุบันหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าวนี้ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อ

Read More

ฮาร์วาร์ดทำสิ่ง “เลอค่า” ห้องสมุดกฎหมายแบบดิจิตอล

การศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ของฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญอย่างมากกับการใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการ รวมถึงการขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสนองตอบความต้องการของกลุ่มคนที่แตกต่างจากกลุ่มนักศึกษาปกติมากขึ้น อาทิ การผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน การใช้สื่อผสมสมัยใหม่หลากหลายประเภท การนำระบบการศึกษาและการเรียนรู้แบบออนไลน์มาใช้ให้บริการกับกลุ่มนักศึกษาและคนทำงานที่ต้องการรูปแบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นสูงและเหมาะสมกับรูปแบบการใช้เวลาของตนเอง เป็นต้น     

Read More

วิทยาลัยกฎหมายฮาร์วาร์ดบูรณาการวิชาการและการปฏิบัติสู่ชั้นเรียน

         ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับการบูรณาการวิชาการสู่การปฏิบัติหลากหลายรูปแบบ ในที่นี้รวมถึงการเรียนการสอนทางด้านวิชากฎหมายของวิทยาลัยกฎหมายแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) ด้วยเช่นเดียวกัน 

Read More

ฮาร์วาร์ดแบบอย่างแห่งความสัตย์จริงทางวิชาการ

การศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง ปี 2015 (Fall 2015) ระหว่างช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้เป็นก้าวแรกและเป็นก้าวสำคัญสำหรับฮาร์วาร์ดในการเริ่มต้นให้มีกฎแห่งเกียรติยศ หรือ Honor Code ด้านความซื่อสัตย์และสัตย์จริงทางวิชาการ (academic integrity)  ภายในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ภายหลังจากที่มีการพัฒนากรอบความคิดและวางแผนดำเนินการมายาวนานกว่า 4 ปีก่อนหน้านี้  ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับกฎแห่งเกียรติยศด้านความซื่อสัตย์ทางวิชาการนี้อย่างมาก โดยถือเป็นเสมือนหัวใจของพันธกิจวิชาการ (heart of academic mission) ที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนของฮาร์วาร์ดต้องปฏิบัติตาม

Read More

ฮาร์วาร์ดเปิดหลักสูตรเตรียมครูป้อนโรงเรียนรัฐในเขตเมือง

การพัฒนาหลักสูตรสนองตอบการพัฒนาชาติและท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาแห่งฮาร์วาร์ด ซึ่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นจนกระทั่งปัจจุบัน ฮาร์วาร์ดได้มีการคิดค้น พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นพลวัต ในจำนวนนี้หลายหลักสูตรสร้างผลกระทบเชิงบวกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศชาติ และระดับโลก อาทิ วิชาบอสตัน (Boston course) ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยเคนเนดี้สคูลแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Kennedy School) วิชาดังกล่าวนี้มีส่วนสำคัญต่อการจัดการประเด็นปัญหาและการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการสร้างผู้นำรุ่นใหม่และการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญของหลักสูตรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของฮาร์วาร์ด Read More