ฮาร์วาร์ดสร้างสรรค์เปิดหลักสูตรสอนภาษาแอฟริกา

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่างหลากหลาย ด้วยการตระหนักว่าความแตกต่างหลากหลายจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษารวมถึงประชาคมมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการต่อยอดก่ายกันขึ้นทางด้านวิทยาการความรู้ การตระหนักถึงความแตกต่างหลากหลายของฮาร์วาร์ดดังกล่าวนี้ยังรวมถึงความแตกต่างหลากหลายของหลักสูตรการเรียนการสอน อันส่งผลทำให้ฮาร์วาร์ดสามารถสนองตอบความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของกลุ่มผู้เรียน สามารถรองรับกลุ่มผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลก 

Read More