ฮาร์วาร์ดกับมโนทัศน์หนังสือสังคมพหุเอกานิยมของผม

     ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่างหลากหลายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มผู้เรียน โดยในที่นี้แต่ละปีจะมีนักเรียนนักศึกษาสติปัญญาดีเลิศทั่วโลกจำนวนมากที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในรั้วฮาร์วาร์ด เฉพาะรุ่น 2019 (class of 2019) มีถึงร้อยละ 11.6 ที่เป็น

Read More