ฮาร์วาร์ดร่วมมือกับเมืองเคมบริดจ์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้อาวุโสในพื้นที่

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนเสริมสร้างและพัฒนาคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ และสังคม กรณีผู้อาวุโสสูงวัยนั้นที่ผ่านมาฮาร์วาร์ดคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับกลุ่มคนวัยผู้สูงอาวุโส อาทิ การจัดตั้งสถาบันเพื่อการเรียนรู้เมื่อเกษียณอายุ (Harvard Institute for Learning in Retirement) ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้อยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุและผู้เกษียณอายุที่สนใจและต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นต้น 

Read More