ฮาร์วาร์ดจับมือศูนย์วิจัยในฝรั่งเศสส่งเสริมนักศึกษาทำโครงการพัฒนาเมือง

    ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือทั้งระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานหรือองค์กรผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยคาดหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นบริบทช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาฮาร์วาร์ดจึงมีการริเริ่มสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ และพัฒนาให้มีความหลากหลายอยู่เสมอ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ที่รู้จักกันในชื่อ edX ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT) ปัจจุบันหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าวนี้ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อ

Read More