ฮาร์วาร์ดสร้างสรรค์สถานที่ส่งเสริมงอกงามทางปัญญา

     การพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีส่วนส่งเสริมความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ฮาร์วาร์ดพยายามขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยมีส่วนเสริมสร้างความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษามากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้

Read More

ฮาร์วาร์ดส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ระดับโลกให้แก่นักศึกษา

ด้วยภารกิจการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาการที่มีผลกระทบระดับโลกของฮาร์วาร์ด ทำให้ฮาร์วาร์ดต้องคิดพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะมีส่วนช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับบริบทการเรียนรู้ระดับโลก ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีปรัชญาการมองโลก1 และทัศนคติที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขอบเขตปริมณฑลที่กว้างที่สุดคือระดับโลกแล้ว ยังมีส่วนเสริมสร้างทักษะและลักษณะชีวิตที่ทำให้เป็นผู้มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก อาทิ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่นักศึกษา อันมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างนักศึกษาให้มีสมรรถนะสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลกด้วยอีกทางหนึ่ง 

Read More

ฮาร์วาร์ดบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

ผู้ประกอบการมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หลายประเทศทั่วโลกทั้งในยุคอดีตและปัจจุบันต่างให้คุณค่าความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาที่เรียกว่า การศึกษาด้านการประกอบการ (Entrepreneurship Education) อาทิ เกาหลีใต้ สวีเดน เดนมาร์ก สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร (เวลล์) นอร์เวย์ เป็นต้น ด้วยมุ่งหวังว่าผู้ประกอบการจะเป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

Read More

ฮาร์วาร์ดบริหารสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้

การบริหารจัดการอาคารสถานที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญ ด้วยว่ามีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและการเรียนรู้ ตลอดประวัติศาสตร์ของฮาร์วาร์ดจึงมีการริเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง อันมีส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ฮาร์วาร์ดยังคงรักษาเอกลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของสหรัฐอเมริกาและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้ต่อเนื่องยาวนาน

Read More

ฮาร์วาร์ดร่วมมือกับเมืองเคมบริดจ์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้อาวุโสในพื้นที่

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนเสริมสร้างและพัฒนาคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ และสังคม กรณีผู้อาวุโสสูงวัยนั้นที่ผ่านมาฮาร์วาร์ดคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับกลุ่มคนวัยผู้สูงอาวุโส อาทิ การจัดตั้งสถาบันเพื่อการเรียนรู้เมื่อเกษียณอายุ (Harvard Institute for Learning in Retirement) ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้อยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุและผู้เกษียณอายุที่สนใจและต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นต้น 

Read More

ฮาร์วาร์ดสร้าง ?ความรู้สด? พบมลพิษทางอากาศฆ่าคนตาย 3.3 ล้านคนต่อปี

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research university) ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนภารกิจหลักด้านการวิจัยอย่างจริงจังในรูปแบบและแนวทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำวิจัยผลิตองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยฮาร์วาร์ดสนับสนุนเงินทุนทำวิจัยมากกว่า 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในแต่ละปี มีศูนย์วิจัยมากกว่า 100 ศูนย์ กระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั้งภายในรั้วฮาร์วาร์ดเองและทั่วโลก2  รวมถึงการใช้ผลงานวิจัยและวิธีวิจัยเข้าไปอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ โดยบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อาทิ การสร้างบริบทการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการทำวิจัย การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการใช้การวิจัยแบบกรณีศึกษาเป็นตัวแบบในการสอน เป็นต้น

Read More

โมเดล KSL 31220 เทียบกับ คุณภาพการสอนการเรียนรู้ของฮาร์วาร์ด

แม้ว่าฮาร์วาร์ดจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (research university) ที่มีภารกิจหลักทางด้านการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้ แต่ขณะเดียวกันฮาร์วาร์ดยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้คณาจารย์คิดค้นพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีส่วนเสริมสร้างสติปัญญาและการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทำให้การเรียนการสอนของฮาร์วาร์ดมีคุณภาพระดับสูง ทันยุคทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต 

Read More

ฮาร์วาร์ดสร้างสรรค์นวัตกรรมคลังความรู้แบบออนไลน์

    ด้วยว่าความเจริญรุดหน้าทางด้านเทคโนโลยีและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มหาวิทยาลัยทั่วโลกต้องเรียนรู้ปรับตัวเกาะเกี่ยวกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนองตอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทางด้านการสอน การวิจัย และการบริการสังคม เราสามารถศึกษาและเรียนรู้ตัวอย่างดังกล่าวที่ว่านี้จากกรณีศึกษาของฮาร์วาร์ด หนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สำคัญของโลก

Read More