การประกอบการเพื่อสร้างชาติ (Nation-Building Entrepreneurship)

แนวคิดเรื่องการประกอบการ (Entrepreneurship) หรือ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจาก เป็นผู้ที่ใช้ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคาดการณ์ความต้องการของตลาดและทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจมีการพัฒนาก้าวหน้า ซึ่งผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จก็จะได้รับรางวัลเป็นกำไรทางธุรกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการที่ล้มเหลวก็จะขาดทุนและหายไปจากระบบในที่สุด Read More

ฮาร์วาร์ดบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

ผู้ประกอบการมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หลายประเทศทั่วโลกทั้งในยุคอดีตและปัจจุบันต่างให้คุณค่าความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาที่เรียกว่า การศึกษาด้านการประกอบการ (Entrepreneurship Education) อาทิ เกาหลีใต้ สวีเดน เดนมาร์ก สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร (เวลล์) นอร์เวย์ เป็นต้น ด้วยมุ่งหวังว่าผู้ประกอบการจะเป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

Read More