พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮาร์วาร์ดเชื่อมการเรียนรู้สู่เด็กนักเรียนท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ฮาร์วาร์ดมีส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ไม่เฉพาะแก่ประชาคมฮาร์วาร์ดเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มเด็กนักเรียนท้องถิ่นที่สามารถใช้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ ช่วยให้การศึกษาเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเหล่านี้มีชีวิตชีวา น่าสนใจ ลึกซึ้ง และสมจริงมากยิ่งขึ้น 

Read More

ฮาร์วาร์ดเปิดหลักสูตรทวิปริญญาตรีและโทด้านดนตรีร่วมกับวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้สามารถสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและตอบโจทย์ปัญหาสังคมอย่างเป็นพลวัตอยู่เสมอ ส่งผลทำให้การจัดการศึกษาของฮาร์วาร์ดจึงมีความก้าวล้ำนำสมัย มีผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนออกมาให้เห็นเป็นประจำสม่ำเสมอ ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้างสติปัญญาและการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องสนับสนุนทรัพยากร ต้องคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ อันจะส่งผลช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายดังกล่าว

Read More

ฮาร์วาร์ดเปิดหลักสูตรเตรียมครูป้อนโรงเรียนรัฐในเขตเมือง

การพัฒนาหลักสูตรสนองตอบการพัฒนาชาติและท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาแห่งฮาร์วาร์ด ซึ่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นจนกระทั่งปัจจุบัน ฮาร์วาร์ดได้มีการคิดค้น พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นพลวัต ในจำนวนนี้หลายหลักสูตรสร้างผลกระทบเชิงบวกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศชาติ และระดับโลก อาทิ วิชาบอสตัน (Boston course) ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในสังกัดวิทยาลัยเคนเนดี้สคูลแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Kennedy School) วิชาดังกล่าวนี้มีส่วนสำคัญต่อการจัดการประเด็นปัญหาและการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการสร้างผู้นำรุ่นใหม่และการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญของหลักสูตรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของฮาร์วาร์ด Read More