จีนเป็นความหวังของเศรษฐกิจไทย

เดลินิวส์
คอลัมน์ ?แนวคิด ดร.แดน?

สถานการณ์เศรษฐกิจของหลายประเทศในขณะนี้อยู่ในช่วงของการทุ่มแรงเพื่อประคองตัวภายใต้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว การทุ่มแรงในรอบนี้คงไม่สามารถทำไปเรื่อย ๆ ได้ เนื่องจากทรัพยากรมีจำกัด จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้ เป็นเหตุให้ผู้บริหารประเทศจำเป็นต้องหาวิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อพยุงเศรษฐกิจให้ไปต่อได้

Read More

การพัฒนาดัชนีวัดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม

เดลินิวส์

ในช่วงที่ผ่านมาปีกว่ามาแล้ว ผมได้ไปสอนในหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 2 (ยธส.2) ซึ่งจัดโดยกระทรวงยุติธรรม เพื่อสร้างบุคลากรและข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานด้านการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพื่อสร้างความเป็นธรรมและสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม

นอกจากนี้ผมยังมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ทางความคิดกับนักวิชาการ ข้าราชการที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและผู้พิพากษาจำนวนมากตลอดมา ทำให้ผมได้เห็นปัญหาหลายประการในกระบวนการ

Read More