ข้อเสนอการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง

ปลัดกระทรวงและอธิบดี เป็นตำแหน่ง “ข้าราชการระดับสูง” ที่มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นเสมือนข้อต่อแรก ที่ขับเคลื่อนนโยบายจากฝ่ายการเมืองมาบริหารประเทศให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม ผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งนั้น นอกจากต้องมีความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแล้ว ยังจำเป็นต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับทั้งฝ่ายการเมืองและกับฝ่ายข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ประเทศพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More