Happy Workplace

เดินหน้าสู่องค์กร แห่งความสุขHappy Workplace 3.1

Happy Workplaceกรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : สร้างสุข

โครงการ Happy Workplace ปฏิบัติการพลิกโฉมองค์กรสู่แนวทางการสร้างสุขทั้ง 8 ประการเป็นกิจกรรมที่ สสส. หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานหลายปี โดยมีองค์กรต้นแบบที่คอยเผยแพร่องค์ความรู้ และแนะนำกิจกรรมดีๆ สู่องค์กร รุ่นน้อง เพื่อเป้าหมายในการยกระดับความสุขของคนทั้งประเทศ หนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือโครงการ Happy Workplace Forum ซึ่งเป็นเวทีเสวนาของนักวิชาการ บุคลากร จาก สสส. และองค์กรตัวอย่างเพื่ออัพเดทแนวคิด และ การทำงานภายใต้หลักของความสุขทั้งแปดประการให้กับองค์กรที่สนใจ

และในปีนี้ งาน Happy Workplace Forum ได้รับเกียรติจาก ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนามาเป็นหนึ่งในวิทยากร โดย ดร. เกรียงศักดิ์ ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่องค์กรไทยจะต้องปรับตัว เพื่อเตรียมรับมิติใหม่ทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม ในทศวรรษหน้า

ดร. เกรียงศักดิ์กล่าวว่า อนาคตของสถานที่ทำงานในประเทศไทยนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ใน 7 ด้าน ได้แก่
1.คุณสมบัติ และลักษณะของคนทำงาน ที่จะขาดแคลนแรงงานฝีมือเนื่องจากประชากรนิยมอยู่เป็นโสดหรือไม่มีบุตรมากขึ้น
2.ลักษณะงาน เกิดงานใหม่จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3.ผลตอบแทน มาจากผลงานเป็นหลัก สวัสดิการแรงงานสูงอายุและหลังเกษียณจะเป็นแรงกดดันที่สำคัญ
4.โครงสร้างองค์กร จะปรับระบบบริหาร และกฎระเบียบรองรับแรงงานที่หลากหลาย
5.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากรจะกลายเป็นประเด็นสำคัญ
6.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สำนักงานแบบตายตัวจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและ
7.วัฒนธรรมองค์กร จะเกิดการยอมรับความแตกต่าง การเปลี่ยนแปลงบริบท และสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ จึงไม่น่าแปลกใจที่องค์กรในบ้านเราจำเป็นต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างฐานองค์กรที่แข็งแรงพร้อมรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในการทำงานทุกวัน เพื่อให้ปลายทางการเป็นองค์กรเข้มแข็งเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

ทางด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่ากว่า 5 ปีของโครงการ Happy Workplace มีองค์กรชั้นนำในประเทศ เข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า 4,000 องค์กรแล้ว

“ขณะนี้ สสส. ได้ร่วมมือกับสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา วิจัยในหัวข้อ ภาพอนาคตของสถานที่ทำงานในประเทศไทย ปี 2575 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันสู่การปฏิบัติจริงในการ เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลต่อการทำงาน ในอนาคต เช่น การขาดแคลนแรงงาน ขาดแคลนพลังงาน ปัญหามลพิษ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในองค์กร” ทพ. กฤษดา กล่าว

ภายใต้ภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ การแข่งขันในตลาดโลก ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียม ความพร้อมเพื่อรับอนาคตด้วยการสร้างฐานทรัพยากรมนุษย์ให้เข้มแข็ง ทั้งในส่วนของแรงงานที่ต้องใช้ทักษะ และแรงงานความคิด รวมทั้งผู้บริหารที่ต้องเป็นแม่ทัพในองค์กร เพื่อให้ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยดีขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ทรัพยากรบุคคลในประเทศนอกจากจะต้อง เข้มแข็งทั้งแรงกาย และแรงสมองแล้ว คุณภาพชีวิต รวมทั้ง ดัชนีความสุขก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยโครงการ Happy Workplace นี้ก็จะยังคงขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังความสุข ขององค์กร และทุนมนุษย์ทั้งหมดนั่นเอง

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ : http://info.thaihealth.or.th/system/files/imagecache/images_preview/Happy_Workplace_maasraangngkhkraehngkhwaamsukhkanetha_aephnphab_Page_1_0.jpg