462930 424812764202329 462125937 o

รายงานพิเศษ เพื่อประเทศไทยน่าอยู่ ที่สุดในโลก…: Happy Workplace ความสุขทุกสถานการณ์

462930 424812764202329 462125937 o

บ้านเมือง
คอลัมน์ ?รายงานพิเศษ เพื่อประเทศไทยน่าอยู่ ที่สุดในโลก…?

ยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง คือ การที่คนในองค์กรมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติต่องานเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานอย่างแน่นอน

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีความร่วมมือด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุขทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดสัมมนาวิชาการเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ

“Happy Workplace Forum 3.1 ความสุขทุกสถานการณ์”งานนี้มีผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)กล่าวว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของการทำงานก็คือ”คน” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้ภาวะสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกองค์กรต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแรงงาน การแข่งขันที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศแต่เป็นในระดับภูมิภาค ปัญหาเรื่องความคิด วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งโลก เพราะฉะนั้น การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าจะต้องทำความเข้าใจ วิเคราะห์ วางแผนรองรับทั้งโอกาสผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และการส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง

ปัจจุบันโครงการ Happy Workplace ได้ดำเนินการมากว่า 5 ปีแล้ว มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 4,000 องค์กร ให้ความร่วมมือนำ 5 เครื่องมือสร้างสุขไปปรับใช้กับองค์กรมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้สสส.ยังร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาวิจัย”ภาพอนาคตของสถานที่ทำงานในประเทศไทย ปี2575″ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันสู่การปฏิบัติจริงในการเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานในอนาคต เช่น การขาดแคลนแรงงาน ขาดแคลนพลังงาน ปัญหามลพิษ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในองค์กร

“การจัดงานครั้งนี้หวังว่าจะเป็นอีกแนวทางที่จุดประกายความคิดให้อีกหลายๆองค์กรที่ยังไม่ทราบได้เข้าใจถึงแนวคิด Happy Workplace ให้หันมาร่วมเป็นอีกส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรแห่งความสุขไปพร้อมกัน สสส. พร้อมที่จะเป็นอีกแรงผลักดันให้โครงการดีๆ แบบนี้เดินหน้าต่อไป”ทพ.กฤษดา กล่าว

ด้าน ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า ภาพอนาคตของสถานที่ทำงานในประเทศไทยในอีก20 ปีข้างหน้าพบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่

1.คุณสมบัติและลักษณะของคนทำงาน ที่จะขาดแคลนแรงงานฝีมือเนื่องจากประชากรนิยมอยู่เป็นโสดหรือไม่มีบุตรมากขึ้น
2.ลักษณะงาน เกิดงานใหม่จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3.ผลตอบแทน มาจากผลงานเป็นหลัก สวัสดิการแรงงานสูงอายุและหลังเกษียณจะเป็นแรงกดดันที่สำคัญ
4.โครงสร้างองค์กร จะปรับระบบบริหารและกฎระเบียบรองรับแรงงานที่หลากหลาย
5.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากรจะกลายเป็นประเด็นสำคัญ
6.สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สำนักงานแบบตายตัวจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารและ
7.วัฒนธรรมองค์กร จะเกิดการยอมรับความแตกต่าง การเปลี่ยนแปลงบริบทและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ

“จากตัวอย่างทั้งหมดนี้ เพื่อให้เห็นอนาคตของสถานประกอบการในที่มีความน่าจะเป็นในอีก20 ปีข้างหน้า ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่จะเริ่มต้นกำหนดทิศทางพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ และบุคลากรมีความสุขไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ตาม” ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าว

เมื่อคนมีความพร้อม มีความสุข ย่อมมีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้กับองค์กรซึ่งก็จะส่งผลให้องค์กรมีความมั่นคง เข้มแข็งได้ในท้ายที่สุด

แหล่งที่มาของภาพ : http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/c0.0.851.315/p851x315/462930_424812764202329_462125937_o.jpg