พลังสร้างสรรค์

โลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

ตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงและพลิกฟื้นกิจการของตัวเองได้อย่างน่าสนใจ โดยการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารให้พนักงานมีส่วนในการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร กรณีศึกษาของบริษัทที่ผมกล่าวถึงคือ บริษัทเซมโก้ ประเทศบราซิล

ผู้บริหารเวลานั้นคือ ริคาร์โด เซมเลอร์ บริหารบริษัทต่อจากพ่อเมื่อปี ค.ศ. 1982 ในวัยเพียง 24 ปี เซม เลอร์ เปลี่ยนแปลงบริษัทจนทำให้รายได้เพิ่มจาก 4 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 1982 เป็น 212 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. 2003 พนักงานเพิ่มขึ้นจาก 90 คน เป็น 3,000 คน กลายเป็นบริษัทที่มีคนอยากร่วมงานมากที่สุดในบราซิล

ริคาร์โด เซมเลอร์ เปลี่ยนแปลงบริษัทเซมโก้ได้อย่างไร?

ลดลำดับขั้นบริหาร เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ลดจำนวนชั้นบริหารงานจาก 12 ชั้น เหลือ 3 ชั้น ชั้นในสุดผู้บริหาร

ระดับสูง 6 คน ผลัดกันเป็นซีอีโอทุก 6 เดือน คอยกำหนดทิศทาง นโยบาย การเงิน และสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานชั้นถัดไป ชั้นที่สอง ได้แก่ หัวหน้าแผนก 7-10 คน วง นอกสุดได้แก่พนักงานที่เหลือ

เปิดโอกาสพนักงานสร้าง สรรค์ เซมเลอร์กำหนดให้มีหน่วยธุรกิจย่อย พนักงานรวมตัวตามความสนใจอย่างอิสระ เพื่อสร้างจินตนาการถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ วางแผนกลยุทธ์ทาง การตลาด กำหนดวาระและแผน งานของตนเอง แต่ละหน่วยย่อย รายงานต่อผู้จัดการอาวุโสปีละ 2 ครั้ง โดยได้ผลตอบแทนเป็นร้อยละของยอดขาย เป็นต้น

การจัดโครงสร้างเป็นหน่วย ย่อยทำให้พนักงานปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และวิญญาณ ความเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มที่สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากกว่าสั่งการ เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจสามารถเข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารได้ และมีอำนาจในการออกเสียงเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทยังเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างรวมทั้งข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่พนักงานอีกด้วย

ทุกคนมีอิสรภาพและความไว้วางใจ พนักงานเลือกชุดที่จะใส่มาทำงาน เวลาทำงาน สถานที่ทำงาน เช่น ที่บ้าน ร้านกาแฟ ออฟฟิศของลูกค้า โดยไม่มีการตรวจสอบควบคุมการทำงานมากเหมือนในอดีต

แนวปฏิบัตินี้มาจากความเชื่อว่าพนักงานจะทำงานเพื่อผลประโยชน์ของ ตนเองสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท การ ให้อิสรภาพและความวางใจแก่ทีมงานจะทำให้พวกเขามีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นผลิตภาพก็ดีขึ้น

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com,?http://www.kriengsak.com

?

?