10-minutes-clock

ฝึกใช้ 10 นาทีให้เกิดผลสูงสุด

10-minutes-clockโลกวันนี้วันสุข
คอลัมน์ : HR Tips

ผมพูดเสมอว่าคนเรามีเวลา เท่ากัน 24 ชั่วโมง แต่คนบางคนสามารถสร้าง “ผลงานแห่งชีวิต” ได้มากกว่าอีกหลายคน เพราะเขารู้จักใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเอง การใช้เวลาเป็นเงื่อนไขความสำเร็จที่แตกต่างกันในชีวิตของแต่ละคน การใช้เวลาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอนาคตของบุคคลนั้นว่าจะเป็นเช่นไร

การฝึกนิสัยใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นหากเราต้องการประสบความ สำเร็จ ไม่ว่าทำสิ่งใดในชีวิต ผมขอแนะนำให้ลองฝึกใช้เวลา 10 นาทีอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ 10 นาที ทำงานที่ไม่เคยทำเสร็จให้เสร็จ ท้าทายตัวเองให้ใช้เวลาทำงานอย่างมีประ สิทธิภาพ ด้วยการเลือกงานที่เราเคยเสียเวลาทำมากกว่า 30 นาที โดยตั้งเป้าให้ทำให้เสร็จใน 10 นาที หาก

เรากล้าท้าทายตัวเอง เราจะสามารถปรับกระ บวนความคิดและพฤติกรรมใหม่ๆได้ โดยละทิ้งความเคยชินเชื่องช้าแบบเดิมๆไป

10 นาที ในการเดินทาง คนทำงานจำนวนไม่น้อยใช้เวลานานเกิน 30 นาที หรือถ้าวันใดรถติดมากๆอาจถึง 2 ชั่วโมง คำถามคือ เราจะลดเวลาเดินทางให้เหลือ 10 นาที ได้หรือไม่? เราอาจคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ แต่ในความเป็นจริงหากเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสัย โดยคิดว่า “เราทำงานได้แม้ขณะเดินทาง” โดยใช้เวลาที่เหลือให้เราตั้งเป้าทำ

สิ่งที่เป็นประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วย เช่น ติดต่อลูกค้าที่ต้องไปพบตลอดวันนั้นให้หมดขณะขับรถ หรือใช้เวลาที่เราวางแผนล่วงหน้าไว้ในขณะนั้น

10 นาที ช่วงพักเบรกตอนบ่าย ในช่วงพักคอฟฟี่เบรก 15 นาทีในแต่ละวันทำงาน ซึ่งมักจะหมดไปกับการดื่มกาแฟ คุยกับเพื่อน หากลองคำนวณ ดูจะพบว่าใน 1 ปี คิดเฉพาะ วันทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เราจะใช้เวลาช่วงนี้สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 15 นาที เดือนละ 5 ชั่วโมง คิดเป็นปีละ 60 ชั่ว โมงเลยทีเดียว ในช่วงเวลานี้หากเราตั้งเป้าใช้เวลาให้ มีประสิทธิภาพ โดยการ นำคำถามหรือพูดคุยอย่างมีหัวข้อหรือประเด็นที่เจาะจงกับเพื่อนร่วมงานย่อมช่วยให้เราสามารถสร้างผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ในช่วงพูดคุยแบบสบายๆได้มากทีเดียว

ทุกคนรู้ว่าเวลามีจำกัด แต่คนที่ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ ตั้งไว้ มักจะเป็นคนที่ใช้เวลาอันจำกัดนั้นอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด และใช้เวลานั้นให้เกิดผลผลัพธ์ ที่ดีที่สุด

ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ : http://skinnygeneproject.dreamhosters.com/wp-content/uploads/2012/09/10-minutes-clock.jpg