ต่อยอดผลงานนักศึกษาฮาร์วาร์ดสู่การทำวิจัยใช้ประโยชน์จริง

การเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยอย่างมากของฮาร์วาร์ดสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคม เริ่มตั้งแต่ระดับปัจเจก ระดับหน่วยงานหรือองค์กร ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับประเทศ จนกระทั่งถึงระดับโลก ผลกระทบดังกล่าวเหล่านี้สร้างคุณูปการต่อแวดวงวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติหรือในเชิงพาณิชย์

ภารกิจทางด้านการวิจัยของฮาร์วาร์ดมิเพียงขับเคลื่อนเฉพาะกลุ่มคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยสร้างบรรยากาศให้มีการทำวิจัยอย่างเข้มข้น ส่งผลทำให้จึงมีผลิตผลงานวิจัยออกมาให้เห็นกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทั้งจากตัวคณาจารย์และนักศึกษา

ตัวอย่างผลงานวิจัยของวิทยาลัยสาธารณสุขฮาร์วาร์ด ที.เฮช. ชาน (Harvard T.H. Chan School of Public Health) นำเสนอในเว็บไซต์ข่าวของฮาร์วาร์ด (Powell, 2016) ให้ข้อมูลผลการวิจัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บของผู้ปั่นจักรยานในเมืองบอสตันระหว่างปี ค.ศ. 2009 และ 2012 ตีพิมพ์ลงในวารสารสาธารณสุขอเมริกัน (American Journal of Public Health) ในช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา งานวิจัยชิ้นนี้พัฒนามาจากโครงการศึกษาในชั้นเรียนของอดีตนักศึกษาระดับปริญญาโท  วิทยาลัยสาธารณสุขฮาร์วาร์ด ที.เฮช. ชาน ผู้สำเร็จการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา โดยมีนักวิทยาศาสตร์แลกเปลี่ยนของวิทยาลัยดังกล่าวเป็นผู้กระตุ้นให้มีการศึกษาลงลึก และเป็นผู้ร่วมเขียนบทความวิจัย

ผลการศึกษานำเสนอเนื้อหาน่าสนใจว่า เมืองบอสตันได้เปลี่ยนเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้ปั่นจักรยาน พัฒนาเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเป็นเมืองยอดแย่ในเรื่องดังกล่าวนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากที่มีการจัดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

ถึงแม้ว่าภาพรวมอุบัติเหตุจากการปั่นจักรยานทั้งหมดเพิ่มขึ้นและอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนของผู้ปั่นจักรยานบนท้องถนนของเมืองบอสตันอย่างรวดเร็วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (โอกาสของผู้ปั่นจักรยานแต่ละคนจะเกิดอุบัติเหตุ) อยู่ในสภาวะคงที่และอัตราการบาดเจ็บอันเกิดจากอุบัติเหตุลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากร้อยละ 82.7 ในปี ค.ศ. 2009 เป็นร้อยละ 74.6 ในปี ค.ศ. 2012 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้แปลความเป็นการลดลงของโอกาสการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการปั่นจักรยานในเมืองบอสตันปีละร้อยละ 14
นักวิจัยที่ทำการศึกษาวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นผลมาจากจำนวนผู้ปั่นจักรยานบนท้องถนนของเมืองบอสตันที่เพิ่มขึ้นและโครงสร้างพื้นฐานการปั่นจักรยานในเมืองที่ดีขึ้น ส่งผลทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์อาจจะมีความตระหนักและมีความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้น

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบอีกว่า อุบัติเหตุอันเกิดจากการปั่นจักรยานในเมืองบอสตัน ปี ค.ศ. 2012 ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.9 เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรถยนต์ และร้อยละ 11.3 มีสาเหตุมาจากการเปิดประตูรถยนต์

ผลการศึกษาดังกล่าวนี้เป็นการนำเสนอข้อค้นพบที่น่าสนใจ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการปั่นจักรยานในเมืองบอสตันให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริง

ประยุกต์สู่มหาวิทยาลัยไทย

มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาทำวิจัยที่มีส่วนสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัย เป็นงานวิจัยที่มีการเชื่อมโยงสู่บริบทการใช้งานจริง ใช้ประเด็นหรือโจทย์วิจัยเป็นแกนหลัก เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทำวิจัยข้ามศาสตร์หลากหลายสาขาวิชา โดยให้มีการพัฒนารูปแบบการใช้ทรัพยากรในงานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานหรือองค์กรชุมชนท้องถิ่น อาทิ การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรชุมชนท้องถิ่นกำหนดโจทย์วิจัยที่จำเป็นและสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้นักศึกษาเลือกทำตามความสนใจ เป็นโจทย์วิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่ระดับปริญญาตรีต่อยอดระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พร้อมกับส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นประจำสม่ำเสมอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะได้รับการพัฒนาทักษะการทำวิจัย ชุมชนท้องถิ่นเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นประโยชน์สามารถใช้เป็นฐานต่อยอดพัฒนาตนเองต่อไป
รายการอ้างอิง
Powell, Alvin. (2016, December 15). Better days for Boston cyclists, Rate of injuries dropped
over several years, study says. Retrieved from http://news.harvard.edu/gazette/story/2016/12/better-days-for-boston-cyclists/
ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
คอลัมน์ : สะท้อนคิดจากฮาร์วาร์ด
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
kriengsak@kriengsak.com, http://www.kriengsak.com
แหล่งที่มาของภาพ : http://schoolweb.eduzones.com/uploads/20151004173158IwAmMW9/link/20151005160219.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *