องค์กรแห่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

จากทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านทางสังคม: คลื่นอารยะ 7 ลูก ในหนังสือสยามอารยะ แมนนิเฟสโต ที่ผมเขียนนั้น กล่าวได้ว่า ปัจจุบัน โลกกำลังอยู่ในคลื่นลูกที่ 3 ยุคข้อมูลข่าวสาร และกำลังเคลื่อนไปสู่คลื่นลูกที่ 4 ยุคสังคมแห่งความรู้

การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคเกิดจากการที่มนุษย์รู้จักใช้ความคิดปฏิวัติสังคม และประเทศใดที่สามารถขี่ยอดคลื่นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก่อนจะเป็น “ผู้ชนะ” คือ สามารถก้าวกระโดดสู่การเป็นประเทศชั้นแนวหน้าที่ทรงอิทธิพลของโลก

ในมิติทางเศรษฐกิจ ผมมีแนวคิดมโนทัศน์ “เศรษฐกิจหลากสี” อันเป็นแนวคิดที่ระบุถึง เศรษฐกิจหลากหลายมิติที่เราควรให้ความสำคัญ เพื่อสร้างชาติให้เป็นผู้ชนะในโลกคลื่นลูกที่ 3 ถึง 6 โดยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หรือเศรษฐกิจ “สี” ใสเป็นมิติหนึ่งในแนวคิดดังกล่าว

Read More

การแข่งขันประกวดนวัตกรรมที่ฮาร์วาร์ด

     ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการบ่มเพาะนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ทำให้ที่ผ่านมาจึงมีผลิตผลของนวัตกรรมจำนวนมากออกมาจากฮาร์วาร์ด ทั้งจากนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงกลุ่มศิษย์เก่า นวัตกรรมเหล่านี้ไม่เพียงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาเรียนรู้ภายในรั้วฮาร์วาร์ดเองเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการองค์ความรู้แก่มวลหมู่มนุษยชาติทั่วโลก เช่น นวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้านสเต็มเซลล์และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น 

Read More

ฮาร์วาร์ดเชิญผู้เชี่ยวชาญฉายภาพมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งอนาคต

          ที่ผ่านมา อธิการบดี ดรูว์ กิลพิน เฟาสต์ (Drew Gilpin Faust) ได้เป็นเจ้าภาพเชิญอธิการบดี คณบดี สถาปนิก ผู้บริหารงานวิชาการ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาร่วมแสดงทรรศนะเกี่ยวกับ “การสร้างมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งศตวรรษที่ 21” (Building the Research University of the 21st Century)1 ร่วมกัน อาทิ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส (University of California, Davis) มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ (University of Massachusett) มหาวิทยาลัยยูทาห์ (University of Utah) วิทยาลัยกฎหมายแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Faculty of Arts and Sciences) วิทยาลัยเคนเนดี้สคูลแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Kennedy School) เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงทรรศนะที่มีต่อประเด็นดังกล่าวหลากหลายแง่มุม

Read More