ฮาร์วาร์ดสร้างผลกระทบการพัฒนาสังคมสู่ระดับโลก

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการพัฒนาฮาร์วาร์ดให้เป็นผู้นำทางด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคมที่สร้างให้เกิดผลกระทบระดับโลก ทั้งทางด้านวิชาการองค์ความรู้ การลงมือในภาคปฏิบัติ และการแสวงหาทางออกให้กับปัญหาและการพัฒนาสังคมมิติต่าง ๆ วิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้ถูกนำไปใช้เป็นกรอบทิศทางการจัดการศึกษาทุกระดับของฮาร์วาร์ด ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนกระทั่งระดับบัณฑิตศึกษา บูรณาการประสานสอดคล้องกันทั้งระบบ ทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียน การพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตร การทำวิจัยสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้   

Read More