102030363-harvard-university

ดร. แดน แนะ ม. ไทยเป็นคลังสมองแก่ 3 ภาคส่วน: กรณีศึกษาศูนย์วิจัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้สคูลติดอันดับดีที่สุดในโลก

การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกของฮาร์วาร์ดมิเพียงมีบทบาทเป็นแหล่งผลิตกำลังคนและงานวิจัยคุณภาพระดับสูงป้อนสู่สังคมเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างผลกระทบทั้งทางด้านนโยบายและการปฏิบัติต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศและระดับโลกบนฐานการเป็นองค์กรแห่งความรู้และองค์กรวิจัยของมหาวิทยาลัย อันเป็นบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยในการบูรณาการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างความรู้ทางวิชาการและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในโลกความเป็นจริง

(more…)

Read More

bangkok22

หลักการและหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนากรุงเทพฯป็นมหานครของเอเชีย

จากคำถามที่ว่า กรุงเทพและปริมณฑลควรจะเป็นมหานครของเอเชียในมิติใด? ผมได้ใช้ “ทฤษฎีหลักหมุด” ที่ผมคิดขึ้นเพื่อตอบคำถามดังกล่าว ทฤษฎีนี้ทำให้เราสามารถตอบคำถามโดยพิจารณาตั้งแต่หลักปรัชญาที่เป็นนามธรรม หลักคิด หลักวิชา หลักการ ไปจนถึง หลักปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างสอดคล้องกันตลอดทาง

(more…)

Read More

Survey-Harvard-Law-grads

ดร. แดน เสนอโมเดลมหาศุภาลัย: Integration University ยุค 6.0 : กรณีศึกษาฮาร์วาร์ดแสดงจุดเริ่มของบูรณาการข้ามศาสตร์

การจัดการศึกษาของฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์สาขาวิชา อันมีส่วนสำคัญต่อการสนองตอบความต้องการจำเป็นของโลกยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตที่นับวันจะทวีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ด้วยว่าความรู้ทางด้านศาสตร์สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งไม่เพียงพอต่อการสนองตอบโจทย์ความต้องการของสังคมอีกต่อไป

(more…)

Read More

bkk

ประโยชน์ของการที่กรุงเทพควรจะเป็นมหานครของเอเชียในบางมิติ

ในการตอบคำถามนี้ ผมคิดว่าเราควรทำเข้าใจเสียก่อนว่า หากปราศจากนามธรรมและรูปธรรม(ว่าจะเป็นมหานครอะไร?) การพัฒนาจะไร้ทิศทาง เพราะนามธรรมที่ไม่มีรูปธรรม จะขาดความกระจ่างแจ้ง ไม่สามารถปฏิบัติให้เห็นได้ แต่รูปธรรมที่ไม่มีนามธรรม จะทำให้การปฏิบัติไม่ตอบโจทย์ที่แท้จริง ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ หรืออาจมีการปฏิบัติมีความขัดแย้งกันเอง ดังนั้นการจะปฏิบัติสิ่งใดควรเริ่มจากหลักปรัชญาก่อน ถ้าหลักปรัชญาชัดเจน อย่างอื่นที่ตามมาจะมีความชัดเจนขึ้น เกิดการไหลไปที่หลักคิด หลักวิชา สู่หลักการ และหลักปฏิบัติในที่สุด ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ผมคิดและขอเรียกว่า “ทฤษฎีหลักหมุด” กล่าวคือ การจะคิดภาคปฏิบัติได้ดี ควรเริ่มจากหลักปรัชญา  หลักคิด  หลักวิชา  หลักการ  หลักปฏิบัติ โดยบทความนี้จะนำเสนอเพียง 3 หลักแรกก่อน ดังต่อไปนี้

(more…)

Read More

harvards

ดร. แดน เสนอแนวคิด “มหาศุภาลัย” หรือ “มหาวิทยาลัยอารยะ” : กรณีศึกษา ฮาร์วาร์ดบูรณาการเชื่อมโลกจริง

ผมขอใช้ตัวอย่างกรณีศึกษาในการจัดการศึกษาของฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับการออกแบบการเรียนการสอนเชื่อมสู่โลกความเป็นจริง อันเป็นการช่วยเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับโลกอนาคตที่ทวีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  อีกทั้งยังเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัยใหม่ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัตด้วยอีกทางหนึ่ง

(more…)

Read More

149035-Harvard-Business-School

แนวคิดดร. แดน ผลิตกำลังคนป้อน รัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ : กรณีตัวอย่างฮาร์วาร์ด

วิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด (Harvard Business School) เป็นอีกหนึ่งวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมอย่างมากของฮาร์วาร์ด แต่ละปีมีผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมาก เฉพาะปีการศึกษาที่ผ่านมามีผู้สำเร็จจากวิทยาลัยดังกล่าวนี้ถึง 934 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 922 คน และระดับปริญญาเอก 12 คน เป็นอันดับ 3 รองจากวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard College) และบัณฑิตวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Art and Science) ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยแห่งนี้มีจำนวนมากที่ดำรงตำแหน่งหรือมีบทบาทสำคัญในหน่วยงานหรือองค์กรชั้นนำระดับโลก

(more…)

Read More

20151005160219

ต่อยอดผลงานนักศึกษาฮาร์วาร์ดสู่การทำวิจัยใช้ประโยชน์จริง

การเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยอย่างมากของฮาร์วาร์ดสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคม เริ่มตั้งแต่ระดับปัจเจก ระดับหน่วยงานหรือองค์กร ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับประเทศ จนกระทั่งถึงระดับโลก ผลกระทบดังกล่าวเหล่านี้สร้างคุณูปการต่อแวดวงวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติหรือในเชิงพาณิชย์ 

(more…)

Read More

facebook

ฮาร์วาร์ดทำข้อตกลงความร่วมมือกับเฟสบุ๊คสร้างโอกาสด้านการวิจัย

การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของฮาร์วาร์ดมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนภารกิจวิจัยภายในมหาวิทยาลัย กระตุ้นให้เกิดการคิดค้นสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงป้อนสู่สังคม นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการทำวิจัยจากคณาจารย์ที่มากด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ทางด้านการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการวิจัยที่ทันสมัยอย่างเพียงพอและสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาทำวิจัยกันอย่างจริงจัง ส่งผลทำให้ฮาร์วาร์ดจึงมีผลงานวิจัยแต่ละสาขาวิชาออกมาอย่างต่อเนื่อง

(more…)

Read More

Carrefour-Store

D-Commerce: Opportunity for Thai Small Businesses

D-Commerce stands for Decentralized Commerce which is one type of an E-Commerce. It is a Business-to-Business (B2B) online business. 

D-Commerce helps promote the gathering of small retailers that enable consumers, small producers, wholesalers, and retailers to combine  their purchasing volume for goods, raw materials or services from one or more suppliers and to place  their orders directly to suppliers, in a short or instant period of time. This type of commerce is different from the traditional e-commerce in which sellers need to have their e-shops on established platforms such as Amazon or Alibaba, etc..

(more…)

Read More

harvards2

กลุ่มคนรุ่นใหม่แห่งฮาร์วาร์ดเคนเนดี้สคูลติดอันดับฟอปส์ 30 ต่ำกว่า 30 ดร. แดน เสนอแนวคิด “มหาศุภาลัย” หรือ “มหาวิทยาลัยอารยะ”

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่มีบทบาทหลักประการสำคัญคือ เป็นแหล่งบ่มเพาะและเตรียมผู้นำระดับโลกป้อนสู่สังคม ตลอดประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าฮาร์วาร์ดจำนวนมากที่เป็นบุคคลสำคัญ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จัก และมีส่วนสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นตลอดทุกแวดวงและทุกระดับของสังคม เริ่มตั้งแต่สังคมชุมชนระดับย่อย ระดับหน่วยงานหรือองค์กร ระดับประเทศ จนกระทั่งระดับโลก อาทิ จอห์น แอดัมส์ (John Adams) จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ (John F. Kennedy) ธีโอดอร์ รูสเวลต์ (Theodore Roosevelt) จอร์จ ดับเบิลยู. บูช (George W. Bush) และบารัก โอบามา (Barack Obama) เป็นต้น 

(more…)

Read More