การศึกษาบนฐานโลกาภิวัฒน์ : กรณีการจัดการศึกษาฮาร์วาร์ดได้

ปัจจุบันเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เข้มข้นที่เชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี ทำให้การเชื่อมโลกทั้งโลกเข้าด้วยกันสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งกว่ายุคใดในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมานี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้เห็นกันอย่างชัดเจนทั่วทุกมุมโลก (more…)

Read More

สร้างสังคมพหุเอกานิยม : ฮาร์วาร์ดสำรวจความเห็นชนพื้นเมืองอเมริกันถูกเลือกปฏิบัติ

ผมเคยนำเสนอความคิดการสร้างเอกภาพท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายเอาไว้ในหนังสือ         สังคมพหุเอกานิยม : เอกภาพในความแตกต่างหลากหลาย โดยให้ความหมายของคำว่า “พหุเอกานิยม” (Unified Pluralistic Society) หรือสังคมที่มีเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Diversities) ว่า

“ภายในสังคมใหญ่หรือที่เรียกว่า “ประเทศ” นั้น แม้ว่าจะประกอบไปด้วยชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยจำนวนมากมาย แม้คนทุกคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการแตกต่างทางด้านความคิด เชื้อชาติ ลัทธินิกายของศาสนา ความเชื่อ ฐานะ อายุ วัฒนธรรม ประเพณี เพศ อาชีพ และชนชั้น ก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข มีอิสระในการดำเนินชีวิตตามวิถีทางของตนเอง ไม่มีความขัดแย้งหรือรังเกียจเดียดฉันท์ระหว่างกัน เป็นสังคมที่คนมีหัวใจแห่งเสรีภาพไม่ปิดกั้นผู้อื่น แต่สนับสนุนส่งเสริมกันและกันอย่างเป็นเอกภาพ” (more…)

Read More

บทเรียนจากเปอร์โตริโก : จาก ประเทศรายได้สูง สู่ ประเทศล้มละลาย

ก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติจากพายุเฮอร์ริเคนทั้งในสหรัฐฯ และประเทศแถบแคริเบียน รวมถึงประเทศเปอร์โตริโก อันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับ

เปอร์โตริโกมีชื่อทางการว่า เครือรัฐเปอร์โตริโก ถือเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ในฐานะ “ประเทศ” หรือในฐานะ “เครือรัฐ” (Commonwealth Status) ตั้งอยู่ในหมู่เกาะแคริเบียน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ มี GNI per Capita (Atlas US$) ณ ปี 2013 เท่ากับ 19,320 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นประเทศรายได้สูง (more…)

Read More

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา : สะท้อนคิดผ่านการศึกษาฮาร์วาร์ด

บริบทโลกและบริบทประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคส่วนการศึกษาที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวล้ำนำหน้าสนองตอบความต้องการของสังคม ทั้งนี้ด้วยว่าภาคส่วนการศึกษาเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้ป้อนสู่สังคม หากภาคส่วนดังกล่าวนี้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพจะส่งผลช่วยให้การพัฒนาประเทศเกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเหล่านี้ล้วนมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพติดอันดับต้นของโลก เช่นเดียวกับการมีมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (more…)

Read More

จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเรียนให้ถึงระดับปริญญาเอก ?

ผมเป็นคนชอบการเรียนรู้ หากเป็นไปได้จะพยายามเข้าสัมมนาและเรียนในหลักสูตรต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในตัวเอง ผมมองว่าการยอมให้เวลาไปกับการเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ จะทำให้ชีวิตเราทำประโยชน์ได้มากขึ้น (more…)

Read More

เข้าสู่บรรยากาศการจัดอันดับระดับสากล : สะท้อนคิดจากวิทยาลัยทันตแพทย์ฮาร์วาร์ด

จากข้อมูลของวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ฮาร์วาร์ด (Harvard Dental School) เมื่อไม่นานมานี้เป็นเรื่องน่ายินดีที่วิทยาลัยแห่งนี้ถูกจัดให้เป็นวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ที่ดีที่สุดอันดับ 5 ของโลกจากทั้งหมด 50 วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ทั่วโลกจากผลการจัดอันดับของสำนักการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Quacquarelli Symonds หรือ QS World University Rankings ล่าสุด ปี ค.ศ. 2017 รองจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง (University of Hong Kong) มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์แห่งโตเกียว (Tokyo Medical and Dental University) และราชวิทยาลัยแห่งลอนดอน (King’s College London) อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นวิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของทวีปอเมริกาเหนือด้วยเช่นเดียวกัน (more…)

Read More

เปลี่ยนผ่าน : สะท้อนคิดฮาร์วาร์ดพัฒนาก้าวหน้าด้านหุ่นยนต์

ปัจจุบันวิทยาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทวีความสำคัญและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก มีการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำมาใช้งานลักษณะหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดค้น พัฒนา และประดิษฐ์หุ่นยนต์ สำหรับนำมาใช้งานแทนมนุษย์ เช่น การนำหุ่นยนต์มาใช้งานในโรงงาน อันส่งผลช่วยให้เกิดความประหยัดและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(more…)

Read More

นวัตกรรมยุทธศาสตร์การออกแบบกติกาสังคมเชิงระบบ: (1) การคิดครบระบบ

“ระบบที่ดี คือ ระบบที่ทำให้คนชั่วทำดีโดยไม่รู้ตัว”

เป็นนิยามที่ผมได้จาการตลกผลึกมาหลายสิบปี ด้วยเพราะระบบที่ดีต้องถูกออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้คนเกเรทำสิ่งไม่ดี หรือทำให้เกิดความไม่คุ้มค่าที่จะกระทำผิดหรือไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับการออกแบบกติกาสังคม ที่ไม่ได้ออกแบบเพื่อเอื้อคนดี เพราะคนดีทำดีอยู่แล้วแม้ไม่มีระบบ (more…)

Read More

นวัตกรรมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์เพื่อการสร้างชาติ: ประเทศจอร์แดน

รายงานที่จัดทำโดย VISA และ Oxford Economics ระบุว่า แนวโน้มมูลค่าตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ของโลก จะพุ่งทะยานจาก 4.39 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2015 เป็น 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2025 โดยมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 25 ต่อปี ในอีกเกือบ 10 ปีข้างหน้านี้

รายงานดังกล่าวยังคาดการณ์ว่า จำนวนคนเดินทางไปรับการบริการทางสุขภาพระหว่างประเทศ จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 75 ของประชากรโลก โดยนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุมีกว่าร้อยละ 13 ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลก ทำให้หลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนี้ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน (more…)

Read More

แนวคิดประสิทธิคูณ : ฮาร์วาร์ดทวีคูณยกกำลังผลลัพธ์ไม่มีที่สิ้นสุด

ผมนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ โมเดลยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8E หรือ Dr. Dan Can Do 8E Management Strategy Model ในหลายบทความก่อนหน้านี้ โดยแบ่งแยกย่อยเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ บทความครั้งนี้เช่นเดียวกันผมขอเสนอยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิคูณ (Exponentiality) หรือยุทธศาสตร์การบริหารทวีคูณผลลัพธ์ที่เลอค่า อันเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในโมเดลยุทธศาสตร์การบริหารประสิทธิสภาพ 8E ของผม (more…)

Read More