149035-Harvard-Business-School

แนวคิดดร. แดน ผลิตกำลังคนป้อน รัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ : กรณีตัวอย่างฮาร์วาร์ด

วิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด (Harvard Business School) เป็นอีกหนึ่งวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมอย่างมากของฮาร์วาร์ด แต่ละปีมีผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดังกล่าวนี้เป็นจำนวนมาก เฉพาะปีการศึกษาที่ผ่านมามีผู้สำเร็จจากวิทยาลัยดังกล่าวนี้ถึง 934 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 922 คน และระดับปริญญาเอก 12 คน เป็นอันดับ 3 รองจากวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard College) และบัณฑิตวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Art and Science) ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยแห่งนี้มีจำนวนมากที่ดำรงตำแหน่งหรือมีบทบาทสำคัญในหน่วยงานหรือองค์กรชั้นนำระดับโลก

(more…)

Read More

20151005160219

ต่อยอดผลงานนักศึกษาฮาร์วาร์ดสู่การทำวิจัยใช้ประโยชน์จริง

การเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยอย่างมากของฮาร์วาร์ดสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคม เริ่มตั้งแต่ระดับปัจเจก ระดับหน่วยงานหรือองค์กร ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับประเทศ จนกระทั่งถึงระดับโลก ผลกระทบดังกล่าวเหล่านี้สร้างคุณูปการต่อแวดวงวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติหรือในเชิงพาณิชย์ 

(more…)

Read More

facebook

ฮาร์วาร์ดทำข้อตกลงความร่วมมือกับเฟสบุ๊คสร้างโอกาสด้านการวิจัย

การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของฮาร์วาร์ดมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนภารกิจวิจัยภายในมหาวิทยาลัย กระตุ้นให้เกิดการคิดค้นสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงป้อนสู่สังคม นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการทำวิจัยจากคณาจารย์ที่มากด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ทางด้านการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการวิจัยที่ทันสมัยอย่างเพียงพอและสร้างบรรยากาศกระตุ้นให้ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาทำวิจัยกันอย่างจริงจัง ส่งผลทำให้ฮาร์วาร์ดจึงมีผลงานวิจัยแต่ละสาขาวิชาออกมาอย่างต่อเนื่อง

(more…)

Read More

Carrefour-Store

D-Commerce: Opportunity for Thai Small Businesses

D-Commerce stands for Decentralized Commerce which is one type of an E-Commerce. It is a Business-to-Business (B2B) online business. 

D-Commerce helps promote the gathering of small retailers that enable consumers, small producers, wholesalers, and retailers to combine  their purchasing volume for goods, raw materials or services from one or more suppliers and to place  their orders directly to suppliers, in a short or instant period of time. This type of commerce is different from the traditional e-commerce in which sellers need to have their e-shops on established platforms such as Amazon or Alibaba, etc..

(more…)

Read More

harvards2

กลุ่มคนรุ่นใหม่แห่งฮาร์วาร์ดเคนเนดี้สคูลติดอันดับฟอปส์ 30 ต่ำกว่า 30 ดร. แดน เสนอแนวคิด “มหาศุภาลัย” หรือ “มหาวิทยาลัยอารยะ”

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่มีบทบาทหลักประการสำคัญคือ เป็นแหล่งบ่มเพาะและเตรียมผู้นำระดับโลกป้อนสู่สังคม ตลอดประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่าฮาร์วาร์ดจำนวนมากที่เป็นบุคคลสำคัญ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จัก และมีส่วนสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นตลอดทุกแวดวงและทุกระดับของสังคม เริ่มตั้งแต่สังคมชุมชนระดับย่อย ระดับหน่วยงานหรือองค์กร ระดับประเทศ จนกระทั่งระดับโลก อาทิ จอห์น แอดัมส์ (John Adams) จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ (John F. Kennedy) ธีโอดอร์ รูสเวลต์ (Theodore Roosevelt) จอร์จ ดับเบิลยู. บูช (George W. Bush) และบารัก โอบามา (Barack Obama) เป็นต้น 

(more…)

Read More

poor

“กฎ 99-1 กับความเหลื่อมล้ำ”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ผมได้มีโอกาสบรรยายพิเศษในการประชุมสภาปัญญาสมาพันธ์เรื่อง “กฎ 99-1 กับความเหลื่อมล้ำ” ซึ่งมีการถ่ายทอดผ่านทาง Live Facebook ด้วย เนื่องด้วยผมเห็นว่าประเด็นความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น และปัญหานี้จะส่งผลต่อการพัฒนาและนำมาซึ่งปัญหาในมิติอื่นๆ ทั้งเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

(more…)

Read More

100day

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวาศานุวงศ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับโอกาสให้เข้ากราบสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Read More

Donald-John-Trump

ประเทศไทยกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้

         เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ผมได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ (Key note Speech)เรื่อง “ประเทศไทยกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้” ในพิธีมอบโล่เกียรติยศแด่บุคคลดีเด่นในด้านการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศประจำปี 2559 โดยผมได้วิเคราะห์และนำเสนอแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

(more…)

Read More