ฮาร์วาร์ดจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ออนไลน์

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแรงผลักสำคัญนำสู่การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา เช่น การพัฒนาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างสะดวกและรวดเร็ว สนับสนุนและกระตุ้นให้คนทุกกลุ่มเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นต้น ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อภาคส่วนการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคอนาคตที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่หลายประการ (more…)

Read More

เรียนรู้ทุกคน : กรณีฮาร์วาร์ดสนับสนุนการศึกษาในเรือนจำ

ผมเคยนำเสนอความคิดมานานเกี่ยวกับการเรียนรู้ทุกคน ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มคนสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงการเรียนรู้ เช่น คนปกติ – คนพิการ คนอ่อนวัย – คนวัยผู้สูงอายุ คนปัญญาเลิศ – คนปัญญาด้อย คนไทย – คนเทศ คนมีฐานะ – คนยากจน คนมีการศึกษา – คนไร้การศึกษา เป็นต้น ให้คนทุกกลุ่มที่ต้องการเรียนรู้เข้าถึงการเรียนรู้[1] มีส่วนสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยว่าการเรียนรู้จะทำให้เกิดการต่อยอดทางความคิด ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต (more…)

Read More

ไอดอลที่ทำงาน : อธิการบดีฮาร์วาร์ด

สอนคนด้วย..ถ้อยคำมากมาย ไม่ยิ่งใหญ่เท่า..ลงมือทำ..เพียงครั้งเดียว”[1]

ข้อความดังกล่าวเป็นข้อคิดคำคมของผมอันกำลังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นแบบอย่าง ทำให้ดู ซึ่งผมเคยนำเสนอความคิดดังกล่าวนี้ผ่าน “โมเดลบ้านสามหลัง” ระบุว่า แหล่งหล่อหลอมความเป็นตัวตนที่มีอิทธิพลมากที่สุดของการอยู่ร่วมกันในสังคมคือ บ้านสามหลัง ประกอบด้วย บ้านหลังที่หนึ่ง ครอบครัว มีพ่อและแม่เป็นไอดอล บ้านหลังที่สอง โรงเรียน มีครูเป็นไอดอล และที่ทำงาน มีหัวหน้างานเป็นไอดอล และบ้านหลังที่สาม มีผู้นำอุดมการณ์ทางกายภาพและผู้นำอุดมการณ์ทางจิตภาพเป็นไอดอล[2]

(more…)

Read More

AIMMI model : กรณีฮาร์วาร์ดให้รางวัลผู้ให้คำปรึกษา

ผมเคยนำเสนอความคิด AIMMI Model ที่ผมคิดขึ้นว่าประกอบด้วย

A คือ Aspiration ผมเรียกว่า เป้าทะยานใจ

I คือ Inspiration หรือแรงบันดาลใจ

M ตัวแรกคือ Motivation หรือแรงจูงใจ

M ตัวที่สองคือ Motive ผมเรียกว่า มูลเหตุแห่งใจ และ

I ตัวสุดท้ายคือ Incentive ผมเรียกว่า สิ่งประสงค์ล่อใจ[1] (more…)

Read More

เสริมสร้างพลังเยาวชน : ตัวอย่างฮาร์วาร์ดจ้างงานเยาวชนช่วงฤดูร้อน

เยาวชนเป็นขุมพลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าวผมเคยเสนอความคิดให้มีชมรมเยาวชนสร้างชาติในโรงเรียน โดยให้เป็น ชุมชนนักคิด (Community of Thinkers) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Actors) ชุมชนผู้ทรงอิทธิพล (Community of Influencers) และชุมชนผู้ประสบความสำเร็จ (Community of Achievers)[1] กระจายอยู่ทั่วประเทศ (more…)

Read More

ตัวอย่างวิจัยแก้ปัญหาสังคม : กรณีสถาบันวิจัยโรคเอดส์ฮาร์วาร์ด

ผมเคยนำเสนอความคิดเกี่ยวกับการวิจัยแก้ปัญหาสังคมเอาไว้ในหลายเวที โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทการพัฒนาประเทศที่ต้องการองค์ความรู้เป็นพื้นฐานตอบโจทย์ความต้องการของเราเอง เป็นการทำวิจัยแบบตัดเสื้อพอดีตัว สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับความต้องการจำเป็นของประเทศ (more…)

Read More

ประเด็นร่วมสมัย : กรณีศึกษาฮาร์วาร์ดเรื่องผู้สูงอายุ

ผมเคยนำเสนอความคิดการศึกษาบนฐานโลกาภิวัตน์หรือการเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และนำทรัพยากรหรือประเด็นทางการศึกษาที่แผ่ขยายหรือแพร่กระจายอย่างกว้างขวางทั่วโลกมาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยการศึกษาบนฐานโลกาภิวัตน์ดังกล่าวนี้เป็น 1 ในหลักปรัชญาการพัฒนาคน 9 ประการ[1] ของผม (more…)

Read More

กลยุทธ์การเป็นหุ้นส่วนและคู่แข่ง : กรณีผลการศึกษาคณาจารย์ฮาร์วาร์ด

การจัดการศึกษาควรมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริง มีส่วนชี้ทิศนำทาง และจัดการแก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานภารกิจทางด้านการศึกษา เช่น การสร้างคน การสร้างองค์ความรู้ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตที่นับวันจะทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น องค์ความรู้ต่าง ๆ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัต (more…)

Read More

ส่งเสริมความดีมิติกายภาพ : กรณีบริการอาหารของฮาร์วาร์ดรับ 3 เหรียญรางวัลระดับชาติ

ผมเคยนำเสนอความคิด “ความดี” เอาไว้ในหนังสือ สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ ว่าประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ ความดีมิติคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความยุติธรรม เป็นต้น และความดีมิติกายภาพหรือความอยู่ดีกินดี ส่วนหนึ่งเกิดจากการดูแลตนเองอย่างดี (more…)

Read More

2050 ฮาร์วาร์ดตั้งเป้าเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นศูนย์

การจัดการศึกษาทุกระดับควรมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมจัดการกับประเด็นปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานภารกิจทางการศึกษา เช่น การสร้างคน การสร้างองค์ความรู้ เป็นต้น (more…)

Read More