หลักสูตรความยั่งยืนกำลังเติบโตที่ฮาร์วาร์ด

ปัจจุบันเราจะเห็นประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกำลังทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ เช่น (more…)

Read More

โครงการความเห็นของสาธารณชน : กรณีสำรวจความเห็นนักศึกษา ป. ตรี ฮาร์วาร์ด

ผมเคยนำเสนอความคิดเอาไว้ในหนังสือ แหกคุกทางปัญญา : สะท้อนคิดฝ่าวิกฤตการศึกษาไทย ว่า ควรมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้มีความสมดุลในด้านต่าง ๆ เช่น มีความสมดุลด้านการสอนภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฎี เป็นต้น และในการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรเป็นการศึกษาเพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของสังคม ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมบทบาทนักศึกษาให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมให้การศึกษาเป็นเรือนเพาะชำทางปัญญาอย่างแท้จริง (more…)

Read More

คนอเมริกันต้องการการดูแลด้านจิตวิญญาณ : กรณีค้นพบของวิทยาลัยดิวินิตี้ฮาร์วาร์ด

ความเจริญก้าวหน้าของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์ แม้จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางด้านกายภาพ ความอยู่ดีกินดี เช่น การมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และการมีความมั่นคงในอาชีพหน้าที่การงาน ฯลฯ (more…)

Read More

ตัวอย่างการสร้าง “คนดี” : กรณีวิทยาลัยกฎหมายฮาร์วาร์ด

ผมเคยนิยาม “คนดี” เอาไว้ในหลายเวที

ทั้งเคยเขียนเป็นหนังสือชื่อ “คนดีสร้างได้ : โมเดลบริบูรณ์ธรรม”

 

และเขียนเป็นข้อคิดคำคมผ่านสื่อต่าง ๆ ว่า “คนดีคือ คนที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน”

ใครก็ตามที่มีเนื้อแท้ภายในเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนับเป็นคนดีในความคิดของผม

(more…)

Read More

โลกาภิวัตน์ : ฮาร์วาร์ดสร้างความร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษาคิวบา

โลกกำลังเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) เข้มข้นที่เชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ผมเคยนำเสนอความคิด การศึกษาบนฐานโลกาภิวัตน์ (Globalization-based Education) หรือการเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อการศึกษาเอาไว้ในหลายเวที (more…)

Read More

ฮาร์วาร์ดพัฒนากรอบคิดการประเมินเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนที่นำไปปฏิบัติได้

การจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยควรมีส่วนพัฒนาหรือแก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานการเป็นองค์กรแห่งความรู้และองค์กรวิจัยของตนเอง โดยการพัฒนาหรือแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ควรให้มีความครอบคลุมสมดุลครบถ้วนทั้ง 3 ภาคกิจ ประกอบด้วย รัฐกิจ ธุรกิจ และประชากิจ (ประชาสังคม) มีมิติความเชื่อมโยงและมีอิทธิพลสร้างผลกระทบอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศตามที่ผมเคยนำเสนอความคิดเอาไว้ในหลายเวที เช่น (more…)

Read More

กองทุนนวัตกรรมทางการบริหารของอธิการบดี : กรณีการจัดการศึกษาฮาร์วาร์ด

ประเทศไทยเรากำลังเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมความรู้ (Knowledge Society) ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ล่าสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุชัดเจนถึงการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มาใช้สำหรับเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (more…)

Read More

เรียนรู้ 365/24/120 ตลอดอายุขัย : ตัวอย่างการศึกษาออนไลน์ฮาร์วาร์ด

ผมเคยนำเสนอความคิดสูตรการเรียนรู้ 365/24/120 หรือ การเรียนรู้ตลอดอายุขัย1 เอาไว้ในหลายเวทีว่า เป็นการเรียนรู้ทุกวัน ทุกชั่วโมง ตลอดช่วงชีวิต 120 ปีที่สามารถไปถึง บูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต (more…)

Read More

ปรมาจารย์เจ้าทฤษฏี : กรณีคณาจารย์ฮาร์วาร์ด

ผมเคยนำเสนอความคิดเจ้าหลักหมุด[1] เอาไว้ในหลายเวที ประกอบด้วย

  • ปราชญ์เจ้าปัญญา
  • กูรูเจ้าสำนัก
  • ปรมาจารย์เจ้าทฤษฏี
  • อธิประมุขเจ้าอุดมคติ และ
  • ประศาสนบดีเจ้าอุดมการณ์

(more…)

Read More

นิยามความรักเพื่อผู้อื่น : กรณีการจัดการศึกษาฮาร์วาร์ด

“หัวใจที่เหงาที่สุด คือ หัวใจที่ไม่มีความรักให้กับใครนอกจากตัวเอง”

และ

“รักแท้…ผูกด้วย  ‘ข้อแม้’ ไม่ได้”

(คำคมอย่างหลัง ผมนำเสนอเอาไว้ในหนังสือ คมความคิด ดร. แดน : แก่นแกนความสำเร็จ) (more…)

Read More

CLOSE
CLOSE