ใช้เทคโนโลยีอย่างมีอุดมการณ์ที่ดี

ดร. แดน เสนอ ใช้เทคโนโลยีอย่างมีอุดมการณ์ที่ดี : กรณีศึกษาฮาร์วาร์ด

โลกยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตเป็นโลกที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากยิ่งกว่ายุคใดที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการความรู้ การปฏิเสธหรือต่อต้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก เราจึงต้องชาญฉลาดในการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีและรู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

(more…)

Read More

ผู้นำองค์กร เก่งบริหาร 8E

ดร. แดน ชี้ผู้นำองค์กรต้องเก่งบริหาร 8E : กรณีฮาร์วาร์ด

การบริหารจัดการศึกษาที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุผลสำเร็จของมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกิดผลลัพธ์อันทรงคุณค่าและคงทนยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับการแข่งขันและความท้าทายอันเกิดจากความจำกัดทางด้านทรัพยากรที่นับวันจะทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

(more…)

Read More

caleb-woods-275754

ดร. แดน แนะ 5 หลักหมุด จัดการศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้

การจัดการศึกษาให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นจากการมีกรอบความคิดที่ชัดเจนกำกับ ทำหน้าที่เป็นเสมือนเสาหลักปักแน่น มีความสอดสมยึดโยงคงเส้นคงวาตลอดทางอย่างเป็นเอกภาพ และมีความสมดุลระหว่างความคิดและการปฏิบัติ  

(more…)

Read More

การบูรณาการเทคโนโลยี

การบูรณาการเทคโนโลยีมีความสำคัญ : กรณีศึกษาหลักสูตรออนไลน์ฮาร์วาร์ด

โลกยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากส่งผลกระทบสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่แวดวงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหาวิทยาลัยที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนทั่วโลก มีการบูรณาการผสมเชื่อมโยงเทคโนโลยี (Integration of Technology) ตั้งแต่ 2 เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ส่งผลช่วยเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ (Online Course) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านการบูรณาการผสมเชื่อมโยงเทคโนโลยีร่วมสมัยเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนทนาแบบออนไลน์ เป็นต้น ส่งผลทำให้การศึกษาเรียนรู้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น   

(more…)

Read More

ดร.แดนชี้ บูรณาการ 8C

ดร. แดน ชี้ บูรณาการ 8C : กรณีฮาร์วาร์ดสะท้อนบางระดับ

ปัจจุบันการบูรณาการ (Integration) กำลังเป็นทิศทางการดำเนินการของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่หน่วยงานหรือองค์กรทางด้านการศึกษาที่เริ่มให้ความสำคัญกับการบูรณาการดังกล่าวนี้มากขึ้น อาทิ การบูรณาการความร่วมมือข้ามภาคส่วน การบูรณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชา เป็นต้น อันส่งผลเป็นประโยชน์ช่วยให้การศึกษาสามารถสนองตอบโจทย์ความต้องการของสังคมที่นับวันจะทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

(more…)

Read More

การบรรจบกันของเทคโน

ดร. แดน ชี้การบรรจบกันของเทคโนโลยี กรณีศึกษาฮาร์วาร์ดจัดประชุมด้านเทคโนโลยี

ด้วยความเจริญก้าวหน้าอย่างมากทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นแรงผลักสำคัญที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ทุกแวดวงและทุกสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแวดวงการศึกษาและการพัฒนาคนปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยในการจัดการศึกษาเรียนรู้มากขึ้นส่งผลเป็นประโยชน์ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นให้แก่ผู้เรียน

ผมเคยนำเสนอความคิด การบรรจบกันของเทคโนโลยี (Convergence of Technology) (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2560ข) อันเป็นจุดรวมของเทคโนโลยีจำนวนมากและหลากหลาย เทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ เป็นประโยชน์ยิ่งหากสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อาทิ

(more…)

Read More

คำนึงถึงส่วนรวม

ดร. แดนเสนอ ความดีแท้: คำนึงถึงส่วนร่วม ส่วนเรา และส่วนรวม

เดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมา ฮาร์วาร์ดต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งกับการจากไปของ เดวิด ร็อคกี้เฟลเลอร์ (David Rockefeller) สมาชิกตระกูลร็อคกี้เฟลเลอร์ที่เป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ของโลก เดวิด ร็อคกี้เฟลเลอร์เป็นศิษย์เก่าฮาร์วาร์ดและตลอดระยะเวลาอันยาวนานเขามีส่วนสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด อาทิ ในปี ค.ศ. 2008 เขาทำสัญญาบริจาคเงินจำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาสำหรับช่วยเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีฮาร์วาร์ดในการมีประสบการณ์ต่างประเทศ และยังมีส่วนสนับสนุนการปฏิสังขรณ์พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮาร์วาร์ด (Harvard Art Museums) การบริจาคดังกล่าวนี้ภายหลังถือเป็นการบริจาคของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยที่มีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เขายังบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยอีกหลายครั้งและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอีกด้วยเช่นเดียวกัน (Schorow, 2017)

(more…)

Read More

ชี้สร้างไอดอล

ดร. แดน ชี้ “สร้างไอดอล ชักอาจารย์ดีขึ้นสู่ยอดเสา”: ฮาร์วาร์ดให้รางวัลคณาจารย์

ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับคุณภาพการสอนของคณาจารย์อย่างมาก โดยนอกจากจะมีกระบวนการคัดเลือกและคัดสรรคณาจารย์เข้าสู่มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเข้มข้นแล้ว ระหว่างทางฮาร์วาร์ดยังมีกระบวนการพัฒนาคณาจารย์และมีส่วนสนับสนุนคณาจารย์ในการพัฒนาการสอนของตนเองเป็นประจำสม่ำเสมอ อันเป็นประโยชน์และส่งผลดียิ่งต่อการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ช่วยให้บรรยากาศการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

(more…)

Read More

โมเดลไตรภาวะ (1)

ดร. แดน เสนอ โมเดลไตรภาวะ : ฮาร์วาร์ดเคนเนดี้สคูลแหล่งสร้างผู้นำ

            ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีวันสำคัญของวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้อีกหนึ่งวันคือ วันครบรอบวันเกิด 100 ปีของอดีตประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ (John Fitzgerald Kennedy) ผู้เป็นศิษย์เก่าและถูกนำชื่อมาใช้เป็นชื่อของวิทยาลัย (Harvard Kennedy School) และเป็นเจ้าของคำพูดอมตะที่ว่า “อย่าถามว่าประเทศจะให้อะไรกับคุณ แต่ขอให้ถามตัวคุณว่า คุณจะสามารถทำอะไรให้แก่ประเทศบ้าง”

(more…)

Read More

01-นวัตกรรม 3i

ดร. แดน เสนอ นวัตกรรม 3I ฮาร์วาร์ดสนับสนุนนักศึกษาคิดนวัตกรรมเชื่อมกับโลกจริง 

ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญอย่างมากกับการสนับสนุนประชาคมมหาวิทยาลัยคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกระดับ

เริ่มตั้งแต่นักศึกษาจนกระถึงคณาจารย์มหาวิทยาลัย โดยการคิดนวัตกรรมดังกล่าวนี้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือมีส่วนจัดการกับสถานการณ์ปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกจริงภายใต้การสนับสนุนทรัพยากรจากมหาวิทยาลัย อันนอกจากจะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ที่สำคัญให้แก่นักศึกษาอีกทางหนึ่ง

(more…)

Read More