AIMMI model : กรณีฮาร์วาร์ดให้รางวัลผู้ให้คำปรึกษา

ผมเคยนำเสนอความคิด AIMMI Model ที่ผมคิดขึ้นว่าประกอบด้วย

A คือ Aspiration ผมเรียกว่า เป้าทะยานใจ

I คือ Inspiration หรือแรงบันดาลใจ

M ตัวแรกคือ Motivation หรือแรงจูงใจ

M ตัวที่สองคือ Motive ผมเรียกว่า มูลเหตุแห่งใจ และ

I ตัวสุดท้ายคือ Incentive ผมเรียกว่า สิ่งประสงค์ล่อใจ[1] (more…)

Read More

เสริมสร้างพลังเยาวชน : ตัวอย่างฮาร์วาร์ดจ้างงานเยาวชนช่วงฤดูร้อน

เยาวชนเป็นขุมพลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าวผมเคยเสนอความคิดให้มีชมรมเยาวชนสร้างชาติในโรงเรียน โดยให้เป็น ชุมชนนักคิด (Community of Thinkers) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Actors) ชุมชนผู้ทรงอิทธิพล (Community of Influencers) และชุมชนผู้ประสบความสำเร็จ (Community of Achievers)[1] กระจายอยู่ทั่วประเทศ (more…)

Read More

ตัวอย่างวิจัยแก้ปัญหาสังคม : กรณีสถาบันวิจัยโรคเอดส์ฮาร์วาร์ด

ผมเคยนำเสนอความคิดเกี่ยวกับการวิจัยแก้ปัญหาสังคมเอาไว้ในหลายเวที โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทการพัฒนาประเทศที่ต้องการองค์ความรู้เป็นพื้นฐานตอบโจทย์ความต้องการของเราเอง เป็นการทำวิจัยแบบตัดเสื้อพอดีตัว สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับความต้องการจำเป็นของประเทศ (more…)

Read More

ประเด็นร่วมสมัย : กรณีศึกษาฮาร์วาร์ดเรื่องผู้สูงอายุ

ผมเคยนำเสนอความคิดการศึกษาบนฐานโลกาภิวัตน์หรือการเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และนำทรัพยากรหรือประเด็นทางการศึกษาที่แผ่ขยายหรือแพร่กระจายอย่างกว้างขวางทั่วโลกมาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยการศึกษาบนฐานโลกาภิวัตน์ดังกล่าวนี้เป็น 1 ในหลักปรัชญาการพัฒนาคน 9 ประการ[1] ของผม (more…)

Read More

กลยุทธ์การเป็นหุ้นส่วนและคู่แข่ง : กรณีผลการศึกษาคณาจารย์ฮาร์วาร์ด

การจัดการศึกษาควรมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริง มีส่วนชี้ทิศนำทาง และจัดการแก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานภารกิจทางด้านการศึกษา เช่น การสร้างคน การสร้างองค์ความรู้ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตที่นับวันจะทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น องค์ความรู้ต่าง ๆ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัต (more…)

Read More

ส่งเสริมความดีมิติกายภาพ : กรณีบริการอาหารของฮาร์วาร์ดรับ 3 เหรียญรางวัลระดับชาติ

ผมเคยนำเสนอความคิด “ความดี” เอาไว้ในหนังสือ สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ ว่าประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ ความดีมิติคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความยุติธรรม เป็นต้น และความดีมิติกายภาพหรือความอยู่ดีกินดี ส่วนหนึ่งเกิดจากการดูแลตนเองอย่างดี (more…)

Read More

2050 ฮาร์วาร์ดตั้งเป้าเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นศูนย์

การจัดการศึกษาทุกระดับควรมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมจัดการกับประเด็นปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานภารกิจทางการศึกษา เช่น การสร้างคน การสร้างองค์ความรู้ เป็นต้น (more…)

Read More

หลักสูตรความยั่งยืนกำลังเติบโตที่ฮาร์วาร์ด

ปัจจุบันเราจะเห็นประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกำลังทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ เช่น (more…)

Read More

โครงการความเห็นของสาธารณชน : กรณีสำรวจความเห็นนักศึกษา ป. ตรี ฮาร์วาร์ด

ผมเคยนำเสนอความคิดเอาไว้ในหนังสือ แหกคุกทางปัญญา : สะท้อนคิดฝ่าวิกฤตการศึกษาไทย ว่า ควรมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้มีความสมดุลในด้านต่าง ๆ เช่น มีความสมดุลด้านการสอนภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฎี เป็นต้น และในการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรเป็นการศึกษาเพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของสังคม ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมบทบาทนักศึกษาให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมให้การศึกษาเป็นเรือนเพาะชำทางปัญญาอย่างแท้จริง (more…)

Read More

คนอเมริกันต้องการการดูแลด้านจิตวิญญาณ : กรณีค้นพบของวิทยาลัยดิวินิตี้ฮาร์วาร์ด

ความเจริญก้าวหน้าของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์ แม้จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางด้านกายภาพ ความอยู่ดีกินดี เช่น การมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และการมีความมั่นคงในอาชีพหน้าที่การงาน ฯลฯ (more…)

Read More