xp

ฮาร์วาร์ดเชิญ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก แห่ง เฟซบุ๊ค พูดในพิธีรับปริญญา ดร. แดนเสนอ ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ด้วยเกณฑ์ผลงานวิชาการและความดี

ตามธรรมเนียมปฏิบัติของฮาร์วาร์ดในพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดมักเชิญบุคคลสำคัญที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่โลกจริงในชีวิตการทำงาน บุคคลต่างๆ เหล่านี้มีทั้งที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย อาทิ สตีเวน อัลลัน สปีลเบิร์ก (Steven Allan Spielberg) โอปราห์ วินฟรีย์ (Oprah Winfrey) เดวาล ลอร์ดีน แพทริค (Deval Laudine Patrick) บิล เกตส์ (Bill Gates) เป็นต้น

(more…)

Read More

light-bulbs-1875384_1280

ดร. แดน เสนอ นำเข้านักวิชาการต่างชาติและการคัดสรรอาจารย์ของฮาร์วาร์ด

ผมเคยนำเสนอหลายบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความพิถีพิถันคัดเลือกและคัดสรรคณาจารย์จากทั่วโลกของฮาร์วาร์ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และเสริมสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัยให้มีส่วนดึงดูดกลุ่มผู้เรียนสติปัญญาเลิศเข้าเรียน 

(more…)

Read More

new

ฮาร์วารดเปิดเวทีสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยภาคปฏิบัติ

การพัฒนามหาวิทยาลัยของฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาคมมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม อันส่งผลช่วยให้การพัฒนามหาวิทยาลัยสามารถสนองตอบความต้องการของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย เป็นบริบทที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานวิชาการ การพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษามากที่สุด การเปิดโอกาสให้ประชาคมมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมของฮาร์วาร์ดดังกล่าวนี้มีอยู่หลากหลายลักษณะด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบให้มีหลากหลายช่องทางสำหรับรับความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัย อาทิ การจัดประกวดแข่งขันออกแบบพื้นที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น อันจะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวในอนาคต เป็นต้น

(more…)

Read More

Untitled-1

ดร. แดน เสนอ โมเดลศักยภาพ ดร. แดน แคน ดู : ฮาร์วาร์ดสะท้อนแนวทางพัฒนาศักยภาพ

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มิเพียงมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ ช่วยนักศึกษาให้ค้นพบศักยภาพและความถนัดของตนเอง อาทิ

(more…)

Read More

Harvard University President Drew Faust makes her way through the Yard as Harvard University celebrates Commencement 2011.  Justin Ide/Harvard Staff Photographer

ผลวิจัยด้านสังคมวิทยาของฮาร์วาร์ดที่ได้รับรางวัล Erasmus (ราสมุส) ปี 2017

ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ รวมถึงด้านสังคมวิทยาในประเด็นเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งมีการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านนี้อย่างทุ่มเทและต่อเนื่อง และมีผลเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นคือ Michele Lamont ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาแห่งฮาร์วาร์ดได้รับรางวัล Erasmus 

(more…)

Read More

maxresdefault

ฮาร์วาร์ดวิจัย 20 ปีผลกระทบของสื่อและเทคโนโลยีต่อการพัฒนาเด็ก

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการมีส่วนร่วมจัดการและสร้างผลกระทบต่อประเด็นปัญหาความจำเป็นของสังคมบนพื้นฐานจุดแกร่งการเป็นองค์กรแห่งความรู้และวิจัย โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทรัพยากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญของฮาร์วาร์ด  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้สู่มวลมนุษยชาติ  
(more…)

Read More

Harvard-PP-course-by-Tal-Ben-Shahar

แนวคิด ดร แดน “BRICKSJAM” กับผลสำรวจของฮาร์วาร์ดเรื่องผู้นำโลก

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างผลกระทบระดับโลกบนพื้นฐานองค์กรแห่งความรู้และองค์กรวิจัยของตนเอง และมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการความรู้และการปฏิบัติที่สำคัญของโลก ผ่านกิจกรรมทางด้านการวิจัยและวิชาการตามความเชี่ยวชาญลงลึกของแต่ละสาขาวิชาของตนเอง การสร้างผลกระทบของฮาร์วาร์ดดังกล่าวมีให้เห็นเกิดขึ้นทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับสังคมประเทศชาติ จนกระทั่งระดับโลก

(more…)

Read More

holdren-john-holdren-ap_605

วิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้แหล่งรวมคณาจารย์วิชาการประสบการณ์โดดเด่น

การให้ความสำคัญกับคุณภาพคณาจารย์เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาแห่งฮาร์วาร์ด โดยฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญอย่างมากกับการคัดเลือก คัดสรร และพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ ส่งผลทำให้ฮาร์วาร์ดจึงเป็นแหล่งรวมของคณาจารย์คุณภาพเป็นเลิศในสาขาวิชาต่าง ๆ คณาจารย์เหล่านี้นอกจากจะมีความรู้ความสามารถโดดเด่นทางด้านวิชาการความรู้ตามศาสตร์สาขาวิชาของตนเองแล้ว ยังมีประสบการณ์เชื่อมต่อการทำงานกับโลกจริง เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะได้รับความรู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

(more…)

Read More

harvard-university-dr

ดร.แดน แนะ ม.ไทยเป็นคลังสมองแก่ 3 ภาคกิจ (รัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ): กรณีศึกษาศูนย์วิจัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้สคูลติดอันดับดีที่สุดในโลก

การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกของฮาร์วาร์ดมิเพียงมีบทบาทเป็นแหล่งผลิตกำลังคนและงานวิจัยคุณภาพระดับสูงป้อนสู่สังคมเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างผลกระทบทั้งทางด้านนโยบายและการปฏิบัติต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศและระดับโลกบนฐานการเป็นองค์กรแห่งความรู้และองค์กรวิจัยของมหาวิทยาลัย อันเป็นบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยในการบูรณาการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างความรู้ทางวิชาการและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในโลกความเป็นจริง  

(more…)

Read More

trump

สถาบันการเมือง วิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคนเนดี้ เผยผลสำรวจความคิดเห็นเยาวชนเกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งของดอนัลด์ ทรัมป์

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์สร้างผลกระทบกับบริบทสังคมร่วมสมัย สนับสนุนให้ข้อมูลองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสร้างประโยชน์อย่างเต็มที่ให้แก่ประเทศชาติสังคมและชุมชนบนฐานการเป็นองค์กรแห่งความรู้และองค์กรวิจัยของตนเอง ฮาร์วาร์ดดำเนินการดังกล่าวเหล่านี้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการและการปฏิบัติหลากหลายลักษณะ อาทิ การทำวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การนำเสนอความคิดหรือมุมมองที่เป็นประโยชน์แก่สังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น
 

(more…)

Read More