พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มทักษะกำลังคนของประเทศ

         ปัจจุบันทั้งโลกกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคสังคมความรู้ (Knowledge Society) ที่มีความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูงเป็นปัจจัยขับเคลื่อน1  มีการคิดค้นสร้างสรรค์และนำเทคโนโลยีเข้ามาหนุนเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลนำสู่การยกระดับรายได้และความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศ 

(more…)

Read More