อนาคตของอสังหาริมทรัพย์

เมื่อเดือนที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจากสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ให้เป็นประธานเปิดงาน Real Tech # 2 By REP  Smart City for Life ซึ่งเป็นงานจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผมได้กล่าวปาฐกถา เรื่อง “The future of real estate” หรืออนาคตของอสังหาริมทรัพย์ (more…)

Read More

กลยุทธ์การเป็นหุ้นส่วนและคู่แข่ง : กรณีผลการศึกษาคณาจารย์ฮาร์วาร์ด

การจัดการศึกษาควรมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริง มีส่วนชี้ทิศนำทาง และจัดการแก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานภารกิจทางด้านการศึกษา เช่น การสร้างคน การสร้างองค์ความรู้ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตที่นับวันจะทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น องค์ความรู้ต่าง ๆ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัต (more…)

Read More

โรฮิงญา: ช่วยเหลือได้ด้วยมนุษยธรรมอย่างชาญฉลาด

นับตั้งแต่ชาวโรฮิงญาอพยพออกจากรัฐยะไข่ ในเมียนมา หรือจากค็อกซ์ บาซาร์ บังกลาเทศ ในห้วงปี 2558 และมีการยุติไประยะหนึ่ง จนกระทั่งช่วงต้นเดือนเมษายน 2561 นี้ ได้มีชาวโรฮิงญาหนีออกจากถิ่นฐานเดิมมายังประเทศไทยโดยทางเรืออีกครั้ง หลังจากรัฐบาลเมียนมาเริ่มกวาดล้างชาวโรฮิงญาขนานใหญ่ในเดือนสิงหาคม 2560 จนมีชาวโรฮิงญาอพยพไปยังประเทศบังกลาเทศราว 600,000 – 700,000 คน ขณะเดียวกันบังกลาเทศเรียกร้องโลกกดดันเมียนมารับโรฮิงญากลับประเทศ (more…)

Read More

ส่งเสริมความดีมิติกายภาพ : กรณีบริการอาหารของฮาร์วาร์ดรับ 3 เหรียญรางวัลระดับชาติ

ผมเคยนำเสนอความคิด “ความดี” เอาไว้ในหนังสือ สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ ว่าประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ ความดีมิติคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความยุติธรรม เป็นต้น และความดีมิติกายภาพหรือความอยู่ดีกินดี ส่วนหนึ่งเกิดจากการดูแลตนเองอย่างดี (more…)

Read More

2050 ฮาร์วาร์ดตั้งเป้าเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นศูนย์

การจัดการศึกษาทุกระดับควรมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมจัดการกับประเด็นปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานภารกิจทางการศึกษา เช่น การสร้างคน การสร้างองค์ความรู้ เป็นต้น (more…)

Read More

แนวโน้มการเงินการธนาคารในศตวรรษที่ 21 (3): มุ่งเน้นการบริการเฉพาะบุคคล และการใช้เครื่องจักรแทนคนมากขึ้น

โลกกำลังอยู่ในสังคมข้อมูลข่าวสารคาบเกี่ยวกับสังคมความรู้ ผู้ที่สามารถจัดการข้อมูลและเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้ ย่อมมีความได้เปรียบเพราะการประยุกต์ใช้ความรู้จะนำไปสู่การต่อยอดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังจะเห็นได้จากการนำเครื่องจักร หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น (more…)

Read More

หลักสูตรความยั่งยืนกำลังเติบโตที่ฮาร์วาร์ด

ปัจจุบันเราจะเห็นประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกำลังทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ เช่น (more…)

Read More

The Proposal for Thailand’s 20-Year Logistics Development Strategy

The development of the country’s logistics and supply chain is very important because efficient logistics will reduce the cost of economic activities, increase the volume of transactions and trade, create value in the economy and expand the overall economy. For this reason, the government needs to prioritize the country’s logistics strategy. Recently, I was honored to be a speaker on the topic of “Direction of Development of Thailand’s Logistics System” towards formulation of Thailand’s 20-year logistics strategy (2017 – 2036) at the meeting of the Logistics Study Sub-Committee under the Transport Commission, National Legislative Assembly of Thailand. I made quite a few suggestions for the preparation of the country’s logistics strategy. For example: (more…)

Read More

โครงการความเห็นของสาธารณชน : กรณีสำรวจความเห็นนักศึกษา ป. ตรี ฮาร์วาร์ด

ผมเคยนำเสนอความคิดเอาไว้ในหนังสือ แหกคุกทางปัญญา : สะท้อนคิดฝ่าวิกฤตการศึกษาไทย ว่า ควรมีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้มีความสมดุลในด้านต่าง ๆ เช่น มีความสมดุลด้านการสอนภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฎี เป็นต้น และในการศึกษาระดับอุดมศึกษาควรเป็นการศึกษาเพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของสังคม ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมบทบาทนักศึกษาให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมให้การศึกษาเป็นเรือนเพาะชำทางปัญญาอย่างแท้จริง (more…)

Read More

โอกาสของอาเซียนภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังเผชิญกับ Digital Disruption หรือการทำลายล้างสิ่งเก่า ๆ ออกไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากเทคโนโลยีด้านดิจิทัลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และกว้างขวาง ส่งผลกระทบไปทุกแวดวง ทั้งการค้า การทำธุรกิจ การผลิต การใช้ชีวิต การใช้จ่าย พักผ่อน การศึกษา ฯลฯ (more…)

Read More

CLOSE
CLOSE