14277041071427704209l

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่ออายุข้าราชการ จาก 60 เป็น 65 ปี

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ศึกษาเรื่องการเลื่อนเวลาเกษียณอายุราชการจาก 60 เป็น 65 ปีและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอายุเกษียณราชการ 

(more…)

Read More

ประสานพลังรัฐ-เอกชน-ประชาชน: ดัชนีประสิทธิผลไทยไตรมาส1/2559

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ผมได้แถลงสรุปผลดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (Thailand Effectiveness Index – TE Index) ประจำไตรมาสที่ 1 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเปรียบเทียบดัชนีประสิทธิผลภาครัฐ (Public Sector Effectiveness Index: PBE Index) ดัชนีประสิทธิผลภาคเอกชน (Private Sector Effectiveness Index: PVE Index) และดัชนีประสิทธิผลภาคประชาชน (People Sector Effectiveness Index: PPE Index)

(more…)

Read More

mingxiao

ฮาร์วาร์ดเปิดประตูการเรียนรู้สู่เด็กนักเรียนท้องถิ่น

     หลายบทความก่อนนี้ ผมเคยนำเสนอเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของฮาร์วาร์ด อันมีผลนำการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชุมชนท้องถิ่น อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม สุขภาพ ศิลปะ เป็นต้น การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นภารกิจสำคัญที่ผู้บริหารฮาร์วาร์ดต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง อันสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของฮาร์วาร์ดด้วยอีกทางหนึ่ง 

(more…)

Read More

001313_1251721.jpg.800x530_q95_crop-smart_upscale

ฮาร์วาร์ดบริหารสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้

การบริหารจัดการอาคารสถานที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญ ด้วยว่ามีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและการเรียนรู้ ตลอดประวัติศาสตร์ของฮาร์วาร์ดจึงมีการริเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง อันมีส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ฮาร์วาร์ดยังคงรักษาเอกลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของสหรัฐอเมริกาและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้ต่อเนื่องยาวนาน

(more…)

Read More

image_harvard

ดัชนีประสิทธิผล (TE Index) ภาคเอกชน ชี้ธุรกิจไทยอ่อนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ถึงเวลามหาวิทยาลัยไทยดูแบบฮาร์วาร์ดเรื่องสร้างทักษะนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ

โลกทุกวันนี้กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ การก้าวเข้าสู่สังคมความรู้ (knowledge society) ที่มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูง เป็นปัจจัยขับเคลื่อน1  กระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) ที่เชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 ประการดังกล่าวนี้เป็นแรงผลักขับเคลื่อนให้ประเทศต่าง ๆ ต้องเตรียมพร้อมปรับตัวเตรียมกำลังคนให้สอดคล้อง รองรับ เป็นคนคุณภาพที่สามารถอยู่รอด แข่งขันได้ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่หลายประเทศนำมาใช้คือ การศึกษา

(more…)

Read More

7edebdchiahjcdb9eja8i

ภาคประชาชนอ่อนแอ แต่ได้รับความเชื่อมั่นสูง

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมในฐานะประธานปัญญาสมาพันธ์ ได้แถลงผลการสำรวจดัชนีประสิทธิผลภาคประชาชน (People Sector Effectiveness Index – PPE Index) ซึ่งเป็นการแถลงผลครั้งที่ 3 โดยการแถลงผล 2 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการรายงานผลดัชนีประสิทธิผลภาครัฐ (Public Sector Effectiveness Index – PBE Index) และดัชนีประสิทธิผลภาคเอกชน (Private Sector Effectiveness Index – PVE Index)

(more…)

Read More

637504_0_1460980126

ดัชนีประสิทธิผลของปัญญาสมาพันธ์ กับนวัตกรรมไทยบนบริบทโลก

ในบทความครั้งที่แล้ว ผมได้เขียนถึงผลการสำรวจในภาพรวมของประสิทธิผลภาคเอกชน (Private Sector Effectiveness: PVE) ที่เป็นตัวชี้วัดด้านหนึ่งภายใต้ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย หรือ Thailand Effectiveness Index (TE Index)

(more…)

Read More

office

“โมเดลสมรรถนะ KSL31220” เตรียมแรงงานไทยสู่ประเทศรายได้สูง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ผมได้มีโอกาสบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์แรงงานไทยเพื่อประเทศไทยมีรายได้สูง” ในการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ที่จัดโดยกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมองถึงภาพรวมปัญหาแรงงานไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งการเตรียมพร้อมแรงานไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง

(more…)

Read More

1070176

นักวิจัยฮาร์วาร์ดนำเสนอ 100 รายชื่อผู้บริจาคมากที่สุดของจีน

ปัจจุบันจีนถือเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญประเทศหนึ่งของโลก และด้วยการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจดังกล่าวนี้ส่งผลทำให้จีนมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนร่ำรวยหรือมหาเศรษฐีมากขึ้น อาทิ แจ็ค หม่า (Jack Ma) นักธุรกิจรุ่นใหม่เจ้าของธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) อาลีบาบา (Alibaba) มหาเศรษฐีอันดับต้นของจีน และเป็นเจ้าของธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

(more…)

Read More

gamblingvsbusiness

การตอบสนองตลาด ภาพลวงตาภาคธุรกิจไทย

     สภาปัญญาสมาพันธ์ ซึ่งผมเป็นประธาน ได้แถลงผลการสำรวจดัชนีประสิทธิผลภาคเอกชน (Private Sector Effectiveness Index – PVE Index) ซึ่งพบว่า ตัวชี้วัดด้านการตอบสนองความต้องการผู้บริโภคมีคะแนนร้อยละ 67.79 นับเป็นตัวชี้วัดที่คะแนนสูงที่สุดในการสำรวจครั้งนี้

(more…)

Read More