gamblingvsbusiness

การตอบสนองตลาด ภาพลวงตาภาคธุรกิจไทย

     สภาปัญญาสมาพันธ์ ซึ่งผมเป็นประธาน ได้แถลงผลการสำรวจดัชนีประสิทธิผลภาคเอกชน (Private Sector Effectiveness Index – PVE Index) ซึ่งพบว่า ตัวชี้วัดด้านการตอบสนองความต้องการผู้บริโภคมีคะแนนร้อยละ 67.79 นับเป็นตัวชี้วัดที่คะแนนสูงที่สุดในการสำรวจครั้งนี้

(more…)

Read More

capture-20160407-162939

ฮาร์วาร์ดกับมโนทัศน์หนังสือสังคมพหุเอกานิยมของผม

     ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่างหลากหลายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มผู้เรียน โดยในที่นี้แต่ละปีจะมีนักเรียนนักศึกษาสติปัญญาดีเลิศทั่วโลกจำนวนมากที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในรั้วฮาร์วาร์ด เฉพาะรุ่น 2019 (class of 2019) มีถึงร้อยละ 11.6 ที่เป็น

(more…)

Read More

ฮาร์วาร์ดสนับสนุนวิจัยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตามที่ผมเคยนำเสนอในหลายบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความคิดของฮาร์วาร์ดที่ต้องการขับเคลื่อนผลักดันประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) อย่างจริงจัง ความพยายามของฮาร์วาร์ดดังกล่าวนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ล่าสุดกองทุนวิจัยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศ หรือ Climate Change Solutions Fund ได้ออกมาประกาศผลโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกของปีที่ 2 ทั้งหมดจำนวน 10 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายหลังจากให้การสนับสนุนครั้งแรกในช่วงต้นปีการศึกษา ค.ศ. 2014 – 2015 ที่ผ่านมา 

(more…)

Read More

innovationcompetitions

การแข่งขันประกวดนวัตกรรมที่ฮาร์วาร์ด

     ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการบ่มเพาะนวัตกรรมภายในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ทำให้ที่ผ่านมาจึงมีผลิตผลของนวัตกรรมจำนวนมากออกมาจากฮาร์วาร์ด ทั้งจากนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงกลุ่มศิษย์เก่า นวัตกรรมเหล่านี้ไม่เพียงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษาเรียนรู้ภายในรั้วฮาร์วาร์ดเองเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการองค์ความรู้แก่มวลหมู่มนุษยชาติทั่วโลก เช่น นวัตกรรมองค์ความรู้ทางด้านสเต็มเซลล์และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น 

(more…)

Read More

consulte-26-01

ฮาร์วาร์ดเสนอผลสำรวจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนอเมริกัน ปัญญาสมาพันธ์เสนอผลสำรวจดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย

     ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศชาติและสังคมบนพื้นฐานจุดแกร่งทางด้านวิชาการและการเป็นผู้นำทางด้านการปฏิบัติของตนเอง ตามที่ผมเคยนำเสนอในหลายบทความก่อนหน้านี้ บทความนี้ผมจะนำเสนออีกหนึ่งตัวอย่างการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศชาติที่สำคัญของฮาร์วาร์ด นั่นคือ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  

(more…)

Read More

12573888_1308313862527597_5480708591227753280_n

ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจ

     เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ผมในฐานะประธานสภาปัญญาสมาพันธ์ได้เผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของภาคเอกชน (Private Sector Effectiveness: PVE) เป็นตัวชี้วัดด้านหนึ่งภายใต้ดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย หรือ Thailand Effectiveness Index (TE Index) ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ด้าน คือประสิทธิผลภาครัฐประสิทธิผลภาคเอกชน และประสิทธิผลภาคประชาชน

(more…)

Read More

464658482_d1

วิทยาลัยสาธารณสุขแห่งฮาร์วาร์ดทำวิจัยอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ผมเคยนำเสนอความคิดเอาไว้ในหลายบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในทุกสาขาวิชาของฮาร์วาร์ดที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฮาร์วาร์ดเป็นแหล่งอารยธรรมองค์ความรู้ที่สำคัญของโลก โดยผลงานวิจัยของฮาร์วาร์ดที่ผลิตออกมาจำนวนมากเหล่านี้สร้างผลกระทบทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก อาทิ ผลงานวิจัยล่าสุดของวิทยาลัยสาธารณสุข ที เฮช ชาน ฮาร์วาร์ด (Harvard T.H. Chan School of Public Health) ที่นำเสนอข้อมูลการค้นพบใหม่ว่า มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุของการตายก่อนกำหนดที่เกิดขึ้นทั่วโลกกว่า 3.3 ล้านคนในแต่ละปี  เป็นต้น

(more…)

Read More

47

ลงทุนเวลา…สร้างชีวิตลูก

เมื่อสมัยลูกยังเล็กผมได้ไปร่วมงานโรงเรียนในโอกาสวันพ่อ ผมสังเกตเห็นว่ามีเด็กหลายคนคุณพ่อไม่ได้มาร่วมงานด้วย บางคนก็เป็นคุณแม่ หรือญาติผู้ใหญ่มาทำหน้าที่เป็นคุณพ่อ เป็นไปได้ว่าคุณพ่อของเด็กอาจมีภาระหน้าที่การงานมากจนไม่สามารถปลีกตัวมาร่วมงานได้ หรือคุณพ่อบางคนอาจไม่ได้อยู่ด้วยกับเด็ก แต่จะด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม อีกเรื่องหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเด็ก ๆ ที่คุณพ่อไม่ได้มาร่วมงานส่วนใหญ่จะดูเงียบ ๆ ไม่สดใสร่าเริงเหมือนเด็กที่คุณพ่อมาอยู่ในงานด้วย   

(more…)

Read More

original-1438594567886

ฮาร์วาร์ดร่วมมือกับเมืองเคมบริดจ์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้อาวุโสในพื้นที่

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนเสริมสร้างและพัฒนาคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ และสังคม กรณีผู้อาวุโสสูงวัยนั้นที่ผ่านมาฮาร์วาร์ดคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับกลุ่มคนวัยผู้สูงอาวุโส อาทิ การจัดตั้งสถาบันเพื่อการเรียนรู้เมื่อเกษียณอายุ (Harvard Institute for Learning in Retirement) ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้อยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุและผู้เกษียณอายุที่สนใจและต้องการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นต้น 

(more…)

Read More

27022014_thc-e

ฮาร์วาร์ดสร้าง “ความรู้สด” พบมลพิษทางอากาศฆ่าคนตาย 3.3 ล้านคนต่อปี

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research university) ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนภารกิจหลักด้านการวิจัยอย่างจริงจังในรูปแบบและแนวทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำวิจัยผลิตองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยฮาร์วาร์ดสนับสนุนเงินทุนทำวิจัยมากกว่า 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในแต่ละปี มีศูนย์วิจัยมากกว่า 100 ศูนย์ กระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั้งภายในรั้วฮาร์วาร์ดเองและทั่วโลก2  รวมถึงการใช้ผลงานวิจัยและวิธีวิจัยเข้าไปอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ โดยบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อาทิ การสร้างบริบทการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการทำวิจัย การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการใช้การวิจัยแบบกรณีศึกษาเป็นตัวแบบในการสอน เป็นต้น

(more…)

Read More