ฮาร์วาร์ดเปิดหลักสูตรทวิปริญญาตรีและโทด้านดนตรีร่วมกับวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี

ฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้สามารถสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและตอบโจทย์ปัญหาสังคมอย่างเป็นพลวัตอยู่เสมอ ส่งผลทำให้การจัดการศึกษาของฮาร์วาร์ดจึงมีความก้าวล้ำนำสมัย มีผลผลิตที่เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนออกมาให้เห็นเป็นประจำสม่ำเสมอ ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้างสติปัญญาและการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องสนับสนุนทรัพยากร ต้องคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ อันจะส่งผลช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายดังกล่าว

แนวทางที่สำคัญประการหนึ่งคือ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายโอนข้อมูลองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน ต่อยอดก่ายกันขึ้นทางด้านวิทยาการองค์ความรู้ ด้วยว่าความจำกัดทำให้จำเป็นต้องทำงานเป็นทีมร่วมกัน

ตัวอย่างหลักสูตรทวิปริญญา 5 ปีทางด้านดนตรีระหว่างฮาร์วาร์ดและวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี (Berklee College of Music) ซึ่งเป็นวิทยาลัยเฉพาะทางด้านดนตรีที่มีศูนย์การศึกษาที่บอสตัน เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งจากหลากหลายตัวอย่างความร่วมมือของฮาร์วาร์ดที่ เปิดโอกาสและเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามวิทยาลัยให้แก่ผู้เรียนของฮาร์วาร์ด โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี 4 ปีเรียนที่ฮาร์วาร์ดและอีก 1 ปีเรียนที่วิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี ภายหลังสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์ (Bachelor of Arts) 4 ปีจากฮาร์วาร์ด และปริญญาโททางด้านการดนตรี (Master of Music) จากวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี โดยการเรียนการสอนของหลักสูตรดังกล่าวนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่ฮาร์วาร์ดสามารถลงเรียนแบบตัวต่อตัว หรือเรียนวิชาปรับพื้นฐานอื่น ๆ ที่วิทยาลัยดนตรีเบิร์กลีในช่วงระหว่าง 3 ปีแรกของหลักสูตร1  

หลักสูตรทวิปริญญา 5 ปีทางด้านดนตรีระหว่างฮาร์วาร์ดและวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลีดังกล่าวนี้เป็นตัวอย่างของการจัดการศึกษาเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยไทยสามารถนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับพัฒนาหลักสูตรของตนเอง ดังนี้            

ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนในที่ที่มีความเชี่ยวชาญสนับสนุน ระหว่างฮาร์วาร์ดที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลีที่มีความเชี่ยวชาญทางดนตรี ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ลงลึกในประเด็นการศึกษา และเป็นบริบทให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพบปะเรียนรู้จากคณาจารย์ผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์ต่างสถาบันการศึกษาด้วยอีกทางหนึ่ง 

เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกัน ทั้งฮาร์วาร์ดและวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลีต่างมีทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การร่วมมือระหว่างกันจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญของการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน อาทิ คณาจารย์ หลักสูตรการเรียนการสอน อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน

ประยุกต์สู่มหาวิทยาลัยไทย

การพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญานับเป็นอีกหนึ่งแนวทางการจัดการศึกษาที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์จากสถาบันการศึกษา 2 แห่งภายในหลักสูตรเดียว อันจะเป็นโอกาสพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งการเรียนรู้ลงลึกในประเด็นที่เป็นความสนใจของผู้เรียนเอง และการเรียนรู้จากบริบทที่มีความเชี่ยวชาญหลายแหล่ง ช่วยเปิดโลกทัศน์มุมมองที่ลึกซึ้งกว้างไกลให้แก่ผู้เรียนและมีส่วนพัฒนาทักษะการปรับตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้แก่ผู้เรียนด้วยอีกทางหนึ่ง

ในภาคปฏิบัติ ผมเสนอให้มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมควรแสวงหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรทวิปริญญาระหว่างสถาบันการศึกษาหรือระหว่างสาขาวิชา อาทิ วิทยาศาสตร์และดุริยางคศิลป์  ฟิสิกส์และจิตรกรรม เป็นต้น2  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามสถาบันและข้ามวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลงลึกในประเด็นที่เป็นความสนใจของตนเองแล้ว ยังเป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการทำงานในบริบทความเป็นสากลด้วยอีกทางหนึ่ง โดยการพัฒนาหลักสูตรทวิปริญญาดังกล่าวควรให้มีมิติความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเป็นบริบทฝึกฝนการทำงานข้ามวัฒนธรรมที่สำคัญให้แก่ผู้เรียนด้วยอีกทางหนึ่ง


1Jill Radsken. Harvard and Berklee to offer dual degree. [Online]. accessed July 11, 2016, available from http://news.harvard.edu/gazette/story/2016/07/harvard-and-berklee-to-offer-dual-degree/ และ Nick Balkin. Harvard and Berklee announce dual degree program. [Online]. accessed July 11, 2016, available from https://www.berklee.edu/news/harvard-and-berklee-announce-dual-degree-program
2แนวคิดหลักสูตรทวิปริญญา (dual degree) ระหว่างสาขาวิชา ผมนำเสนอใน เอกสารของผมเรื่องข้อเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย วิธีการดำเนินงาน และ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 – 2559. 

 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
คอลัมน์ : สะท้อนคิดจากฮาร์วาร์ด
ปีที่ 63 ฉบับที่ 45 วันที่ ศุกร์ 22 – พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com

แหล่งที่มาของภาพ :  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code