David Livermore, Ph.D., author  and president of the Cultural Intelligence Center (CQC), speaks at the lecture series Diversity Dialogue at the Barker Center.  This interactive presentation provides practical guidance for developing and applying cultural intelligence within the Harvard community. Jon Chase/Harvard Staff Photographer

ฮาร์วาร์ดสนับสนุนนักศึกษาชนกลุ่มน้อยทำวิจัยข้ามวัฒนธรรม

บทความก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนประชาคมมหาวิทยาลัยทำวิจัยตามพันธกิจการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ของฮาร์วาร์ด บทความนี้เช่นเดียวกันจะนำเสนออีกหนึ่งตัวอย่างแนวทางสนับสนุนการทำวิจัยของฮาร์วาร์ดที่เรียกว่า โปรแกรมการอบรมวิจัยนานาชาติแบบหลากหลายสาขาวิชา หรือ Multidisciplinary International Research Training (MIRT) ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยสาธารณสุข ที. เฮช. ชาน แห่งฮาร์วาร์ด (Harvard T.H. Chan School of Public Health) อันเป็นโปรแกรมสำคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการทำวิจัยและทักษะการ

ทำงานข้ามวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมอีกทางหนึ่ง
โปรแกรมการอบรมวิจัยนานาชาติแบบหลากหลายสาขาวิชาดังกล่าวนี้มีลักษณะพิเศษประการสำคัญคือ เป็นโปรแกรมการวิจัยระดับชาติที่มีเป้าหมายต้องการสนับสนุนให้นักศึกษาที่เป็นชนกลุ่มน้อยทำวิจัยสาขาวิชาทางด้านชีวการแพทย์และพฤติกรรมศาสตร์ (Biomedical and Behavioral Science Research) โดยที่นักศึกษาเหล่านี้จะมีโอกาสเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานวิจัยระดับนานาชาติในสถาบันวิชาการต่างประเทศช่วงภาคฤดูร้อนเป็นระยะเวลา 8-12 สัปดาห์ ประกอบด้วย ประเทศซิมบับเว ประเทศเวียดนาม ประเทศจอร์เจีย ประเทศเปรู และประเทศออสเตรเลีย1  อันเป็นบริบทสำคัญที่นักศึกษาจะใช้ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการทำวิจัยและการเรียนรู้ปรับตัวทำงานข้ามวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย   
ผมคิดว่า การเข้าร่วมโปรแกรมการอบรมวิจัยนานาชาติแบบหลากหลายสาขาวิชานอกจากจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่เข้าร่วมแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ช่วยสะท้อนความคิดให้แก่มหาวิทยาลัยไทยในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

เป็นโอกาสเพิ่มเติมประสบการณ์การทำวิจัยข้ามวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสเรียนรู้ทำวิจัยร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความแตกต่างหลากหลายในต่างประเทศ อันจะเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์มุมมองและเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมที่สำคัญให้แก่นักศึกษาอีกทางหนึ่ง สำหรับครั้งนี้มีนักวิจัยใหม่เข้าร่วมโปรแกรมการอบรมวิจัยนานาชาติแบบหลากหลายสาขาวิชาดังกล่าวนี้เป็นจำนวนทั้งหมด 10 คน2  

เป็นสะพานเชื่อมนักศึกษาสู่การทำวิจัยที่มีส่วนพัฒนาแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือโลกความเป็นจริง อันเป็นการฝึกฝนนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เชื่อมโยงทฤษฏีสู่การปฏิบัติ พัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ลึกซึ้งให้แก่นักศึกษา และมีส่วนเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับโลกการทำงานในอนาคตอีกทางหนึ่ง 

เป็นโอกาสพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยข้ามวัฒนธรรม หรือ การพัฒนาเครื่องมือแสวงหาคำตอบของการวิจัยแบบข้ามวัฒนธรรม โดยโปรแกรมการอบรมวิจัยนานาชาติแบบหลากหลายสาขาวิชาจะเป็นบริบทสำคัญให้นักศึกษาได้ฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยภายใต้บริบทหรือสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม   

การเข้าร่วมโปรแกรมของฮาร์วาร์ดดังกล่าวนี้จึงเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่ต้องการฝึกฝนและเพิ่มเติมประสบการณ์การทำวิจัยข้ามวัฒนธรรม อันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้อันทรงคุณค่ายิ่งที่ฮาร์วาร์ดคัดสรรมอบให้แก่นักศึกษา 

ประยุกต์สู่มหาวิทยาลัยไทย 

การสร้างบริบทการเรียนรู้และการทำงานข้ามวัฒนธรรมเป็นแนวโน้มการจัดการศึกษาที่สำคัญของอุดมศึกษายุคอนาคต ด้วยว่ากระแสโลกาภิวัตน์ที่เปิดโอกาสให้ทั้งโลกเชื่อมโยงถึงกัน ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันสามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานข้ามวัฒนธรรม นำสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ในปริมณฑลที่กว้างขวางและลงลึกมากยิ่งขึ้น 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกให้ความสำคัญกับการสร้างให้เกิดบรรยากาศการทำงานข้ามวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ มีการสร้างความร่วมมือข้ามวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายโอนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน อาทิ ฮาร์วาร์ด เป็นต้น 
กรณีมหาวิทยาลัยไทย สภาพของนักศึกษามีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศคือ ไม่ค่อยมีความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มนักศึกษามากนัก แต่ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์จะเป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวหันมาให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการทำงานข้ามวัฒนธรรมมากขึ้น ต้องสามารถเกาะเกี่ยวและฉวยโอกาสใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ให้เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย  อาทิ การร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศทำวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้และกระจายองค์ความรู้สู่สังคมผ่านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกันมากขึ้น  การคิดริเริ่มนวัตกรรมความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในลักษณะหลากหลายเพื่อเป็นบริบทพัฒนาทักษะการทำงานข้ามวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและประชาคม

มหาวิทยาลัย อันจะไม่เป็นประโยชน์เฉพาะต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเองเท่านั้น แต่ยังจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสังคมส่วนรวมด้วยอีกทางหนึ่ง 


1Harvard schools. offices and affiliates. Program preps students from underrepresented minorities for field research.  [Online]. accessed July 15, 2016. available from http://news.harvard.edu/gazette/story/newsplus/program-preps-students-from-underrepresented-minorities-for-field-research/
2Ibid.

 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
คอลัมน์ : สะท้อนคิดจากฮาร์วาร์ด
ปีที่ 63 ฉบับที่ 46 วันศุกร์ 29 กรกฎาคม – พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com

แหล่งที่มาของภาพ :  http://media.news.harvard.edu/gazette/wp-content/uploads/2014/11/103014_Diversity_079_605.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>