ฮาร์วาร์ดสนับสนุนนักศึกษาชนกลุ่มน้อยทำวิจัยข้ามวัฒนธรรม

บทความก่อนหน้านี้ผมเคยนำเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนประชาคมมหาวิทยาลัยทำวิจัยตามพันธกิจการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ของฮาร์วาร์ด บทความนี้เช่นเดียวกันจะนำเสนออีกหนึ่งตัวอย่างแนวทางสนับสนุนการทำวิจัยของฮาร์วาร์ดที่เรียกว่า โปรแกรมการอบรมวิจัยนานาชาติแบบหลากหลายสาขาวิชา หรือ Multidisciplinary International Research Training (MIRT) ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยสาธารณสุข ที. เฮช. ชาน แห่งฮาร์วาร์ด (Harvard T.H. Chan School of Public Health) อันเป็นโปรแกรมสำคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการทำวิจัยและทักษะการ

ทำงานข้ามวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมอีกทางหนึ่ง
โปรแกรมการอบรมวิจัยนานาชาติแบบหลากหลายสาขาวิชาดังกล่าวนี้มีลักษณะพิเศษประการสำคัญคือ เป็นโปรแกรมการวิจัยระดับชาติที่มีเป้าหมายต้องการสนับสนุนให้นักศึกษาที่เป็นชนกลุ่มน้อยทำวิจัยสาขาวิชาทางด้านชีวการแพทย์และพฤติกรรมศาสตร์ (Biomedical and Behavioral Science Research) โดยที่นักศึกษาเหล่านี้จะมีโอกาสเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้การทำงานวิจัยระดับนานาชาติในสถาบันวิชาการต่างประเทศช่วงภาคฤดูร้อนเป็นระยะเวลา 8-12 สัปดาห์ ประกอบด้วย ประเทศซิมบับเว ประเทศเวียดนาม ประเทศจอร์เจีย ประเทศเปรู และประเทศออสเตรเลีย1  อันเป็นบริบทสำคัญที่นักศึกษาจะใช้ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการทำวิจัยและการเรียนรู้ปรับตัวทำงานข้ามวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย   
ผมคิดว่า การเข้าร่วมโปรแกรมการอบรมวิจัยนานาชาติแบบหลากหลายสาขาวิชานอกจากจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่เข้าร่วมแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ช่วยสะท้อนความคิดให้แก่มหาวิทยาลัยไทยในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

เป็นโอกาสเพิ่มเติมประสบการณ์การทำวิจัยข้ามวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสเรียนรู้ทำวิจัยร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความแตกต่างหลากหลายในต่างประเทศ อันจะเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์มุมมองและเพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมที่สำคัญให้แก่นักศึกษาอีกทางหนึ่ง สำหรับครั้งนี้มีนักวิจัยใหม่เข้าร่วมโปรแกรมการอบรมวิจัยนานาชาติแบบหลากหลายสาขาวิชาดังกล่าวนี้เป็นจำนวนทั้งหมด 10 คน2  

เป็นสะพานเชื่อมนักศึกษาสู่การทำวิจัยที่มีส่วนพัฒนาแก้ปัญหาในสถานการณ์หรือโลกความเป็นจริง อันเป็นการฝึกฝนนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เชื่อมโยงทฤษฏีสู่การปฏิบัติ พัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ลึกซึ้งให้แก่นักศึกษา และมีส่วนเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับโลกการทำงานในอนาคตอีกทางหนึ่ง 

เป็นโอกาสพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยข้ามวัฒนธรรม หรือ การพัฒนาเครื่องมือแสวงหาคำตอบของการวิจัยแบบข้ามวัฒนธรรม โดยโปรแกรมการอบรมวิจัยนานาชาติแบบหลากหลายสาขาวิชาจะเป็นบริบทสำคัญให้นักศึกษาได้ฝึกฝน เรียนรู้ และพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยภายใต้บริบทหรือสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม   

การเข้าร่วมโปรแกรมของฮาร์วาร์ดดังกล่าวนี้จึงเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่ต้องการฝึกฝนและเพิ่มเติมประสบการณ์การทำวิจัยข้ามวัฒนธรรม อันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้อันทรงคุณค่ายิ่งที่ฮาร์วาร์ดคัดสรรมอบให้แก่นักศึกษา 

ประยุกต์สู่มหาวิทยาลัยไทย 

การสร้างบริบทการเรียนรู้และการทำงานข้ามวัฒนธรรมเป็นแนวโน้มการจัดการศึกษาที่สำคัญของอุดมศึกษายุคอนาคต ด้วยว่ากระแสโลกาภิวัตน์ที่เปิดโอกาสให้ทั้งโลกเชื่อมโยงถึงกัน ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันสามารถทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานข้ามวัฒนธรรม นำสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ในปริมณฑลที่กว้างขวางและลงลึกมากยิ่งขึ้น 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกให้ความสำคัญกับการสร้างให้เกิดบรรยากาศการทำงานข้ามวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ มีการสร้างความร่วมมือข้ามวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายโอนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน อาทิ ฮาร์วาร์ด เป็นต้น 
กรณีมหาวิทยาลัยไทย สภาพของนักศึกษามีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศคือ ไม่ค่อยมีความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มนักศึกษามากนัก แต่ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์จะเป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวหันมาให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการทำงานข้ามวัฒนธรรมมากขึ้น ต้องสามารถเกาะเกี่ยวและฉวยโอกาสใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ให้เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัย  อาทิ การร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศทำวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์ความรู้และกระจายองค์ความรู้สู่สังคมผ่านการตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกันมากขึ้น  การคิดริเริ่มนวัตกรรมความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในลักษณะหลากหลายเพื่อเป็นบริบทพัฒนาทักษะการทำงานข้ามวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและประชาคม

มหาวิทยาลัย อันจะไม่เป็นประโยชน์เฉพาะต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเองเท่านั้น แต่ยังจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสังคมส่วนรวมด้วยอีกทางหนึ่ง 


1Harvard schools. offices and affiliates. Program preps students from underrepresented minorities for field research.  [Online]. accessed July 15, 2016. available from http://news.harvard.edu/gazette/story/newsplus/program-preps-students-from-underrepresented-minorities-for-field-research/
2Ibid.

 

ที่มา: สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
คอลัมน์ : สะท้อนคิดจากฮาร์วาร์ด
ปีที่ 63 ฉบับที่ 46 วันศุกร์ 29 กรกฎาคม – พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
kriengsak@kriengsak.comhttp://www.kriengsak.com

แหล่งที่มาของภาพ :  http://media.news.harvard.edu/gazette/wp-content/uploads/2014/11/103014_Diversity_079_605.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code