ฮาร์วาร์ดบริหารสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้

การบริหารจัดการอาคารสถานที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญ ด้วยว่ามีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและการเรียนรู้ ตลอดประวัติศาสตร์ของฮาร์วาร์ดจึงมีการริเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง อันมีส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ฮาร์วาร์ดยังคงรักษาเอกลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของสหรัฐอเมริกาและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้ต่อเนื่องยาวนาน

แนวทางการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของฮาร์วาร์ดสะท้อนการคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยทางด้านวิชาการและการเรียนรู้ และความต้องการทางด้านจิตใจและสังคมของประชาคมมหาวิทยาลัย 

หนึ่งในตัวอย่างสำคัญในที่นี้คือ การอนุมัติแผนการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (Science and Engineering Complex) ในบริเวณพื้นที่ออลสตัน (Allston) โดยมีแผนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2020 ที่จะถึงนี้ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการสอนและการวิจัยที่ทันสมัยล้ำยุคมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา หากวิเคราะห์ความน่าสนใจของแนวทางการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของฮาร์วาร์ดที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยไทย มีดังนี้

เป็นแหล่งวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ครบวงจร ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ภายในประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการวิจัย โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 900 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จอห์น เอ พอลสัน แห่งฮาร์วาร์ด (Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences หรือ SEAS) มากกว่า 400 คน นักวิจัยมากกว่า 450 คน และคณาจารย์ฮาร์วาร์ด 80 คน โดยออกแบบให้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่จะส่งเสริมให้เกิดการบรูณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชาและกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และหุ้นส่วนใหม่ในอุตสาหกรรมและการวิจัยโดยในที่นี้คาดว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งอนาคตที่สร้างให้เกิดมิติใหม่ทางการวิจัย การศึกษาและเรียนรู้ในด้านนี้

รองรับการเป็นผู้นำทางด้านวิทยาการองค์ความรู้ที่สำคัญของโลก ตามวิสัยทัศน์และทิศทางของผู้บริหารที่ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นผู้นำทางด้านวิทยาการองค์ความรู้ที่สำคัญของโลก ด้วยวิสัยทัศน์และทิศทางดังกล่าวนี้เอง ทำให้ต้องมีการลงทุนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการสอนและการวิจัยให้มีความก้าวล้ำทันสมัยและสนับสนุนการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมวิทยาการองค์ความรู้อย่างเป็นพลวัตอยู่เสมอ อาทิ การลงทุนก่อสร้างห้องทดลองปฏิบัติการนวัตกรรม เป็นต้น

สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้ครบครัน ด้วยการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดที่จะส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญาและความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ส่งผลดีต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลิตคิดค้นนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง เป็นผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศ โดดเด่น มีทักษะความสามารถพร้อมสำหรับการทำงานในยุคสังคมความรู้ อาทิ การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดลองที่มีความทันสมัย ระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น 

สนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของฮาร์วาร์ดให้สามารถสนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาและการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยให้บริการ อาทิ ห้องปฏิบัติการทดลอง ระบบพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของฮาร์วาร์ดจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการสนับสนุนวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำทางด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ของฮาร์วาร์ด ส่งเสริมให้ฮาร์วาร์ดยังคงสามารถรักษาเอกลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของโลกเอาไว้ได้จนกระทั่งปัจจุบัน 

ประยุกต์สู่มหาวิทยาลัยไทย 

โลกยุคศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัต มหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรแห่งความรู้และองค์กรวิจัยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคนและผลิตนวัตกรรมองค์ความรู้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตนเองให้ก้าวล้ำทันสมัยสามารถสร้างคนและผลิตนวัตกรรมองค์ความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21นี้

เช่นเดียวกับกรณีของฮาร์วาร์ด ผมเห็นว่า ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยควรคิดนอกกรอบในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงสุดและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ อาทิ การพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ของการใช้อาคารสถานที่ร่วมกัน ในที่นี้มหาวิทยาลัยอาจสร้างให้มีศูนย์วิจัยและนวัตกรรมร่วมระหว่างคณะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชา สามารถสนองตอบความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการความรู้ในยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต เป็นต้น 


1Harvard gazette, Final OK for Science and Engineering Complex in Allston [Online], accessed Aril 18, 2016, available from http://news.harvard.edu/gazette/story/2016/04/final-ok-for-seas-complex-in-allston/

ที่มา: สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
ปีที่ 63 ฉบับที่ 33 วันที่ ศุกร์ 29 เมษายน – พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)
kriengsak@kriengsak.com, http://www.kriengsak.com

แหล่งที่มาของภาพ :  http://thumbnails.thecrimson.com.s3.amazonaws.com/photos/2011/04/15/001313_1251721.jpg.800x530_q95_crop-smart_upscale.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code